Daň z příjmů fyzických osob - příjmy podle paragrafů

Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6)

 • příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního poměru,
 • příjmy za práci členů družstev, společníků společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností,
 • odměny členů orgánů právnických osob, likvidátorů.

Podle tohoto paragrafu jsou zdaňovány např. příjmy ze zaměstnání či dohod (DPP a DPČ). Pokud má poplatník pouze tyto příjmy a zaměstnání se během roku nepřekrývala, nemusí podávat daňové přiznání. V opačném případě, kdy má více zaměstnání součsně, nebo má i příjmy dle jiných paragrafů (z podnikání, z kapitálového majetku, z nájmu, ostatní příjmy) musí podat daňové přiznání. V tomto případě je třeba si vyžádat od všech zaměstnavatelů Potvrzení o zdanitelných příjmech. Údaje z potvrzení se uvedenou do daňového přiznání a potvrzení se stane přílohou přiznání. 

Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7)

 • příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
 • příjmy ze živnostenského podnikání,
 • příjmy z jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění,
 • podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku.

Dále příjmy ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů dle § 6,

 • příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,
 • příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,
 • příjem z výkonu nezávislého povolání.

Příjmy z kapitálového majetku (§ 8)

Příjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku (ty patří do § 7) a příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního poměru (ty patří do § 6).  Jsou to např. podíly na zisku z obchodní korporace, úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem, doplňkového penzijního spoření a z penzijního pojištění, plnění ze soukromého životního pojištění, úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a zápůjček, úrokové a jiné výnosy z držby směnek.

Příjmy z nájmu (§ 9)

Příjmy z nájmu, pokud nepatří mezi příjmy podle § 6 až 8. Jsou to například příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů a příjmy z nájmu movitých věcí, kromě příležitostného nájmu (ty patří do § 10), pokud nejsou součástí obchodního majetku, které se daní jako příjmy z podnikání (§ 7).

Ostatní příjmy (§ 10)

Jsou to např. příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí,  příjmy z úplatného převodu movité či nemovité věci, přijaté výživné a důchody, výhry z hazardních her, ceny z veřejných, reklamních, sportovních soutěží či bezúplatný příjem.

Od daně jsou např. osvobozeny

 • příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 50 000 Kč od roku 2024 (dříve 30 000 Kč);
 • výhry z hazardních her provozované na základě povolení až do výše 50 000 Kč od roku 2024 (dříve 1 000 000 Kč) 
 • bezúplatné příjmy 
  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,
  • nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku  50 000 Kč od roku 2024 (dříve 15 000 Kč).

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 7 krát


Související články: