Mzdová kalkulačka: výpočet čisté mzdy 2023

Základní verze kalkulátoru slouží k výpočtu měsíční čisté mzdy v roce 2023. Rozšířená verze pak zobrazí i položky, které se uplatní při ročním zúčtování. 

Zatímco rok 2021 přinesl pro výpočet čisté mzdy řadu zásadních změn (zrušení superhrubé mzdy, zrušení solidárního zvýšení daně či zvýšení slevy na poplatníka - na 30 840 Kč ročně), výpočet pro rok 2022 a také rok 2023 zůstává stejný.

 • I nadále zůstává daň ve výši 15 % pro příjmy (pro část základu daně) do 48násobku průměrné mzdy a daň ve výši 23 % pro příjmy (pro část základu daně) přesahující 48násobek průměrné mzdy, která je dána pro rok 2023 částkou 1 935 552 Kč ročně, což odpovídá částce 161 296 Kč měsíčně.
 • A v neposlední řadě se od roku 2023 zvyšuje také minimální mzda na částku 17 300 Kč.


Pokud vás zajímá výpočet čisté mzdy v roce 2024, podívejte se do naší kalkulačky.
Starší kalkulačka: výpočet čisté mzdy v roce 2022.

 

Kalkulačka výpočtu čisté mzdy pro rok 2023


(při používání k soukromým účelům)


Jak vypočítat čistou mzdu?

Ačkoliv vám to tak možná připadá, výpočet čisté mzdy ve skutečnosti není tak složitý, jak by se na první pohled mohlo zdát. Vždy je ovšem nutné vzít v potaz několik faktorů, které mají na výslednou částku vliv, jako jsou například procenta, která člověk z výplaty odvádí v rámci záloh na pojištění a daně, nebo různé slevy na dani a daňová zvýhodnění. 

Pokud chcete vědět, jaká je vaše čistá mzda v roce 2023, vyplňte veškerá políčka naší mzdové kalkulačky a správně zaškrtněte jednotlivé možnosti, které se na vás vztahují. Nejdůležitější je samozřejmě vaše hrubá mzda, ale při výpočtu hraje roli také počet dětí, cena služebního auta využívaného k soukromým účelům či skutečnost, zda jste student, důchodce, držitel průkazu ZTP/P nebo třeba žena na rodičovské dovolené.

Jakmile do kalkulátoru čisté mzdy 2023 zadáte všechny potřebné údaje a kliknete na tlačítko „Spočítat“, objeví se vám výsledná částka včetně roční výše čisté mzdy a informace o jejím celkovém zdanění. Základní verze naší mzdové kalkulačky přitom slouží k výpočtu měsíční čisté mzdy, zatímco její rozšířená verze zobrazí také položky, které se v tomto ohledu uplatní při ročním zúčtování. 

Přesný postup výpočtu čisté mzdy najdete v našem průvodci mzdou. I v rozšířené verzi kalkulačky je nutné vyplnit všechna potřebná políčka, přičemž je nutné pamatovat také na to, že daňové zvýhodnění se dá uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo jejich kombinace.

Jak výpočet čisté mzdy funguje?

Přepočet hrubé mzdy na mzdu čistou se lidem často zdá komplikovaný, protože k odhalení výsledné částky je nutné počítat s mnoha proměnnými. Abyste si mohli spočítat svůj čistý příjem, nejprve byste si měli ujasnit základní pojmy, s nimiž kalkulačka mzdy pracuje. Pouze díky tomu pochopíte, jaký má výpočet čisté mzdy postup a které faktory jsou potřebné pro výpočet částky, která vám bude měsíčně přicházet na účet.

Co je čistá mzda?

Jako čistá mzda se označuje reálná výše odměny, kterou člověk dostane od svého zaměstnavatele za vykonanou práci. Jde tedy o finální částku, která se ve výplatním termínu objeví na vašem bankovním účtu. Dá se vypočítat ze mzdy hrubé, kterou má pracovník uvedenou v pracovní smlouvě, a to tak, že odečtete zálohu na daň a odvody sociálního a zdravotního pojištění. 

Co je hrubá mzda?

V tomto případě se jedná o částku, kterou má zaměstnanec uvedenou ve své pracovní smlouvě nebo v interním předpisu. Ta pak může být v určitých situacích ještě navýšena o nepeněžité příjmy, což je například služební automobil, který zaměstnanec využívá k soukromým účelům (hrubá mzda se pro účely výpočtu navýší o 1 % vstupní ceny tohoto vozu).

Co je superhrubá mzda?

Pokud se řadíte mezi zaměstnance, určitě jste se již v minulosti setkali s pojmem superhrubá mzda. Ta byla na našem území zavedena roku 2008, přičemž šlo o částku, která byla základem výpočtu daně z příjmů a výše odváděného zdravotního a sociálního pojištění. Jinými slovy se jednalo o celkové náklady, které musel zaměstnavatel na svého zaměstnance každý měsíc vynaložit.

Superhrubá mzda se tedy skládala ze mzdy hrubé, které předcházela, a dále pak z odvodů za zdravotní a sociální pojištění placených zaměstnavatelem (33,8 %). Také byla základem pro výpočet daně z příjmů. Na základě rozhodnutí vlády z roku 2020 ale došlo ke zrušení superhrubé mzdy a nahradila ji mzda hrubá. Nově se tak výše pojistného i daň příjmů počítá právě z ní.

Výše sociálního a zdravotního pojištění

Při výpočtu čisté mzdy hrají svou roli samozřejmě i odvody sociálního a zdravotního pojištění. Jedná se o částky, které musí každý měsíc platit nejen všichni zaměstnanci, ale také jejich zaměstnavatelé. Celková suma, kterou tyto subjekty státu odvedou, se však liší. Zatímco u zaměstnanců jde o 11 % hrubé mzdy, v případě zaměstnavatele to je dokonce 33,8 %. 

Zaměstnancům se odvody strhávají přímo z jejich hrubé mzdy, s čímž počítá i naše mzdová kalkulačka. V současné době je situace nastavena tak, že 6,5 % připadne na pojištění sociální a 4,5 % na pojištění zdravotní. Zaměstnavatel pak musí zaplatit o něco více, a to konkrétně 24,8 % za sociální pojištění a 9 % za to zdravotní. 

Platby za sociální a zdravotní pojištění se ovšem kromě zaměstnanců pracujících na hlavní pracovní poměr (HPP) týkají také lidí, kteří si v práci vydělají méně, než kolik momentálně činí státem stanovená minimální mzda. Jde například o jedince pracující na zkrácený úvazek nebo osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), což jsou především:

 • studenti,
 • důchodci,
 • lidé registrovaní na úřadu práce,
 • rodiče na mateřské a rodičovské dovolené. 

Lidé spadající do této kategorie jsou povinni na své zdravotní pojištění odvádět alespoň minimální měsíční zálohu. Její výše se přitom odvíjí od minimální mzdy, která v roce 2023 činí 17 300 Kč (v roce 2022 to bylo 16 200 Kč). V současné době je tak minimální měsíční sazba pro zaměstnance i OBZP nastavena na 2 336 Kč. 

Co se týče osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), v tomto případě se nejnižší výše záloh odvíjí od minimálního vyměřovacího základu, kterým je polovina aktuální průměrné mzdy. Ta v roce 2023 činí 40 324 Kč, takže základem je pak částka 20 162 Kč. Živnostníci jsou povinni měsíčně odvádět minimálně 2 722 Kč na zdravotní pojištění a 2 944 Kč na sociální pojištění.

Kalkulačka Finance.cz je uživatelsky nejpřesnější

Naše kalkulačka mzdy 2023 může v některých případech poskytovat jiný výsledek než další podobné kalkulátory, které najdete na internetu. Rozdíl je v tom, že u nadstandardních příjmů, kde je vzhledem k maximálnímu vyměřovacímu základu obtížné spočítat sociální pojištění v jednotlivých měsících, bývá sociální pojištění raději přepočteno na roční bázi. Takový výpočet se od ideálního stavu liší nejméně.

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění je částka ve výši 48násobku průměrné mzdy, což v roce 2023 činí 1 935 552 Kč. Jde tedy o 161 296 Kč měsíčně. V praxi se pak sociální pojištění u zaměstnanců s nadprůměrnou mzdou odvádí ve výši 6,5 % z hrubého příjmu. Jakmile ale během roku dosáhnou na maximální vyměřovací základ, sociální pojištění se již dále neodvádí. Naposledy jej člověk zaplatí v měsíci, kdy bylo dosaženo stropu.

Příklad z praxe

 • Zaměstnancova hrubá mzda činí 1 000 000 Kč měsíčně.
 • Za leden mu na sociálním pojištění bude sraženo 65 000 Kč (6,5 % z 1 000 000 Kč).
 • Za únor mu na sociálním pojištění bude sraženo 60 811 Kč (6,5 % z maximálního ročního vyměřovacího základu: 1 935 552 Kč – 1 000 000 Kč).
 • V dalších měsících mu již na sociálním pojištění nebude sraženo nic, protože dosáhl stropu.

Pokud by daný zaměstnanec chtěl svou čistou mzdu zjistit pomocí kalkulačky, která počítá jiným způsobem, v lednu bude jeho výsledek v pořádku, ale během dalších měsíců již nikoliv. Některé kalkulačky totiž nadále počítají s tím, že musí odvádět celé sociální pojištění. Kalkulačka čisté mzdy na Finance.cz ovšem počítá, že se sociální pojištění odvádí vždy maximálně do stropu během jednotlivých měsíců, což je uživatelsky přesnější.

Daň z příjmů

Pro výpočet mzdy je samozřejmě důležité také její zdanění. Zatímco v minulosti se daň z příjmů počítala ze superhrubé mzdy a poté odečítala ze mzdy hrubé, v současné době (od roku 2021) se počítá přímo z hrubé mzdy. Navíc byla zavedena také klouzavá progresivní sazba daně, což znamená, že existují hned dvě různá daňová pásma. 

Základní sazba daně je již několik let neměnná a činí 15 %. Dále pak vzniklo daňové pásmo ve výši 23 %, které představuje náhradu solidární přirážky. Aplikuje se však pouze na část základu daně, jež přesahuje 48násobek průměrné mzdy. Touto sazbou tedy musí danit lidé, kteří si za kalendářní rok vydělají částku přesahující 1 935 552 Kč (měsíčně jde alespoň o 161 296 Kč).

Slevy na dani

Za určitých okolností lze daň z příjmů výrazně snížit pomocí daňových slev, které se dají uplatnit buď na měsíční bázi, nebo během ročního zúčtování daní. To je možné provést u zaměstnavatele, ale také prostřednictvím daňového přiznání, které musí člověk podat sám.

Slevy na dani za zdaňovací období 

Sleva na dani 2021 2022 2023

Sleva na poplatníka

27 840 Kč

30 840 Kč 30 840 Kč

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P

16 140 Kč

16 140 Kč

16 140 Kč

Sleva na invaliditu I. a II. stupně

2 520 Kč

2 520 Kč

2 520 Kč

Sleva na invaliditu III. stupně

5 040 Kč

5 040 Kč

5 040 Kč

Sleva na manžela/manželku

24 840 Kč

24 840 Kč

24 840 Kč

Sleva na manžela/manželku – držitele průkazu ZTP/P

49 680 Kč

49 680 Kč

49 680 Kč

Sleva na 1. dítě

15 204 Kč

15 204 Kč

15 204 Kč

Sleva na 2. dítě

22 320 Kč

22 320 Kč

22 320 Kč

Sleva na 3. dítě

27 840 Kč

27 840 Kč

27 840 Kč

Sleva na 1. dítě – držitele průkazu ZTP/P

30 408 Kč

30 408 Kč

30 408 Kč

Sleva na 2. dítě – držitele průkazu ZTP/P

44 640 Kč

44 640 Kč

44 640 Kč

Sleva na 3. dítě – držitele průkazu ZTP/P

55 680 Kč

55 680 Kč

55 680 Kč

Sleva na umístění dítěte (školkovné)

max. 15 200 Kč za dítě

max. 16 200 Kč za dítě max. 17 300 Kč za dítě

Sleva na studenta

4 020 Kč

4 020 Kč 4 020 Kč

Sleva za EET

5 000 Kč

Zrušena Zrušena
 

Již v roce 2022  došlo ke zvýšení slevy na poplatníka z 27 840 Kč na 30 840 Kč ročně, což odpovídá částce 2 570 Kč měsíčně a zůstává i pro rok 2023. Stejně jako v předchozích letech se od začátku ledna zvýšila také minimální mzda, která pro rok 2023  činí 17 300 Kč. Pokud jde o další změny, již v roce 2021 došlo ke zrušení ročního limitu 60 300 Kč pro výplatu daňového bonusu a v roce 2022 i ke zrušení měsíčního limitu u daňového bonusu.

Nezdanitelné části základu daně

V rámci ročního zúčtování daně je možné celkovou částku ponížit také o nezdanitelné části základu daně, po jejichž odečtení v některých případech dokonce vzniká přeplatek. Konkrétně se jedná o:

 • bezúplatná plnění (dary),
 • úroky z hypotečního úvěru (nebo podobného úvěru),
 • pojistné na penzijní připojištění,
 • pojistné na soukromé životní pojištění,
 • členské odborové příspěvky,
 • příspěvky na úhradu dalšího vzdělávání. 

Mzdová kalkulačka 2024

Pokud se chcete podívat, jak se počítají příjmy v  roce 2024, stačí si zobrazit naši Mzdovou kalkulačku 2024

Časté otázky

Abyste se čisté mzdy mohli dopočítat, nejprve potřebujete znát svou hrubou mzdu. Od té následně odečtete 6,5 % za sociální a 4,5 % za zdravotní pojištění. Pak je také potřeba odečíst daň z příjmů, která činí 15 % (nebo případně 23 %). Tu lze za konkrétních podmínek výrazně snížit, a to díky slevám na dani.

Čistá mzda je finální výše odměny, kterou vám každý měsíc vyplatí váš zaměstnavatel. Vypočítá se z hrubé mzdy, konkrétně tak, že od ní odečtete výši odvodů zdravotního i sociálního pojištění a zálohu na daň z příjmů.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 38 krát


Související články: