Právní ochrana nemovitosti

Pojištění právní ochrany nemovitosti je určené pro vlastníky a nájemce nemovitostí, které jsou užívány k soukromému, nevýdělečnému účelu (byt, bytová jednotka, chata, rodinný domek, garáž apod.). Lze sjednat samostatně, ale především je určené jako připojištění k pojištění právní ochrany rodiny. I toto pojištění lze uzavřít u pojišťovny D.A.S., specialisty na pojištění právní ochrany, se kterou tento seriál připravujeme.

Na koho se pojištění vztahuje?

Pojištěnými osobami jsou:

  • pojistník, tj. osoba, která pojišťovanou nemovitost vlastní nebo je jejím nájemcem a která je uvedena v pojistné smlouvě,
  • manželka nebo manžel pojistníka, a není-li jich, pak jeho druh nebo družka,
  • děti pojistníka a osoby uvedené v předchozím bodě do dovršení 26. roku věku, které žijí s pojistníkem ve společné domácnosti, pokud jsou svobodné a doposud nezačaly vykonávat žádnou pravidelnou výdělečnou činnost.

Těmto osobám je poskytována právní ochrana v případě právních problémů souvisejících s pojištěnou nemovitostí. Standardně lze pojištění sjednat na nemovitosti, ve kterých se nepodniká, avšak za stanovených podmínek (je nutné současně sjednat pojištění právní ochrany podnikatele atd.) je možné pojistit i nemovitosti, ve kterých pojištěné osoby samy podnikají. Pojištěné osoby mají právo na právní ochranu pouze při událostech, které vznikly v rámci jejich soukromého, tedy "nevýdělečného" života - při událostech, které nevznikly v souvislosti s jejich podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činností.

Kdy lze právní ochranu využít?

Příklad č. 1: Soused poškodil váš dům?

V době, kdy v sousedství pojištěné nemovitosti prováděla stavební firma výkopové práce se na pojištěné nemovitosti  začaly objevovat praskliny ve zdech a soudní znalec potvrdil narušenou statiku domu, jako důsledek právě prováděných výkopových prací. (Obdobná situace může nastat, jestliže do pojištěné nemovitosti narazí automobil nebo na ni spadne neodborně kácený sousedův strom apod.)

  • Pojišťovna zajistí uplatnění oprávněných nároků za pojištěné osoby, jestliže v souvislosti s pojištěnou nemovitostí utrpí újmu na zdraví, věcnou nebo jinou majetkovou škodu.

Příklad č. 2: Část domu zranila chodce

Ze střechy pojištěného rodinného domu spadla část střešní krytiny a ta vážně zranila procházejícího chodce. Majitel nemovitosti byl nařčen, že zanedbal údržbu střechy pojištěného rodinného domu a tím zapříčinil vážné zranění třetí osoby.

  • Pojištěné osoby mají právo na obhajobu v přestupkovém nebo trestním řízení, jež proti nim bylo zahájeno správním orgánem nebo orgánem činným v trestním řízení v důsledku jednání nebo opomenutí, které může mít za následek postih podle přestupkového nebo trestního zákona. Pouze však v případě, že se jedná o trestný čin nebo přestupek nedbalostní povahy související s pojištěnou nemovitostí. Díky právní ochraně se pojištěná osoba stane rovnoprávnějším partnerem vůči vyšetřujícím orgánům - což se může projevit menším potrestáním, než kdyby se tato osoba hájila sama.

Příklad č. 3: Pojišťovna nechce vyplatit pojistné plnění

Pojištěná nemovitost byla postižena povodní - a majitel nemovitosti řádným způsobem požádal pojišťovnu, u které měl sjednané pojištění  nemovitosti, o pojistné plnění. Tato pojišťovna dělala problémy s vyplacením pojistného plnění.

  • Pojišťovna hájí zájmy pojištěných osob ve sporech vzniklých s ostatními pojistiteli (pojištění pro případ požáru nebo jiného poškození, pojištění odpovědnosti související s vlastnictvím nemovitosti apod.).

Příklad č. 4: Sousedské spory o hranice pozemku

Majitel zahrady sousedící s pojištěnou nemovitostí vyvolá spor o hranice pozemku.

  • Pojištění právní ochrany zajistí pojištěné osobě pomoc ve sporech soukromoprávního charakteru (při mimosoudním i soudním řešení), vzniklých v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby do jejího vlastnického nebo jiného věcného práva k pojištěné nemovitosti.

Příklad č. 5:  Hluk ze sousedství

V sousedství pojištěné nemovitosti se začala provozovat diskotéka. Hluk diskotéky nadměrně obtěžoval uživatele pojištěné nemovitosti a došlo ke sporu mezi provozovateli diskotéky a pojištěnými osobami. Pojištěné osoby mohou svá práva prosazovat bez obav, že by je tento spor finančně zatížil.

  • Hájení zájmů pojištěné osoby v sousedských sporech soukromoprávního charakteru, souvisejících s pojištěnou nemovitostí, je také součástí právní ochrany nemovitosti.

Příklad č. 6: Vlastník bytu nechce opravovat závady na bytu

Pojištění právní ochrany je sjednáno na nájemní byt. Majitel domu odmítá v pronajatém bytě provést opravu nefunkčního vytápění.

  • Hájení zájmů pojištěné osoby, tedy nájemce pojištěného bytu, je předmětem pojištění a pojišťovna svému klientovi zajistí prosazování jeho oprávněných zájmů vůči majiteli domu.

Příklad č. 7: Odmítnutá reklamace

Majitel pojištěné chalupy si u stavební firmy zadal rekonstrukci chalupy "na klíč". Po rekonstrukci se však začaly projevovat různé závady (zatékání, praskliny ve zdech, netěsná okna apod.) a majitel chalupy závady řádným způsobem reklamoval. Stavební firma však závady odmítla odstranit.

Pojištění vhodné nejen pro spory s nepřízpůsobivými sousedy

U pojištěné nemovitosti mají pojištěné osoby nárok na právní ochranu v případě sporů vzniklých v důsledku porušení závazkověprávních vztahů (smlouva o nájmu bytu a z ní vyplývající povinnosti pro majitele domu, smlouva o opravě či rekonstrukci nemovitosti, o dodávce stavebního materiálu apod.).

Pojištění právní ochrany nemovitosti je nezbytné pro osoby, které mají nepřizpůsobivé sousedy, pro nájemce bytu, kteří mají příliš přísného domácího anebo pro osoby, které chtějí mít jistotu pomoci v případě sporů týkajících se jejich nemovitosti.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát


Související články: