Pojištění právní ochrany rodiny

Pojištěním právní ochrany rodiny získá rodina právní ochranu pro nevýdělečnou činnost členů rodiny. Jedná se o události, které pojištěným osobám nastanou jako chodcům, cyklistům, cestujícím veřejných dopravních prostředků, sportovcům (rozumí se nevýdělečný sport), rekreantům, chovatelům domácích mazlíčků, členům zájmových neziskových organizací, spotřebitelům apod.

Na koho se pojištění vztahuje?

Pojištěnými osobami jsou především:

  • pojistník, tj. osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu,
  • manželka nebo manžel pojistníka, a není-li jich, pak jeho druh nebo družka,
  • děti pojistníka a osoby uvedené v předchozím bodě do dovršení 26. roku jejich věku, které žijí s pojistníkem ve společné domácnosti, pokud jsou svobodné a doposud nezačaly vykonávat žádnou pravidelnou výdělečnou činnost.

Těmto osobám je poskytována právní ochrana také v případě právních problémů souvisejících s jejich movitým majetkem (zařízení domácnosti, sportovní potřeby, vybavení chaty a garáže, studijní pomůcky apod. - s výjimkou motorových vozidel - avšak ta mohou být připojištěna) nesloužícímu k výdělečné činnosti a v případě sporů týkajících se přímo pojištěných osob.

Kdy lze pojištění právní ochrany využít?

1. Zledovatělý chodník

Otec rodiny při cestě za zábavou utrpí zranění na neočištěném, zledovatělém, chodníku. Na příčinu úrazu má důvěryhodné svědky a léčení je dlouhodobé. Důsledkem úrazu je poškození oděvu, snížení příjmu otce po dobu nemoci a po dobu rekonvalescence. Otec má nárok též na přiměřené bolestné.

2. Nehody cyklisty

Matka jako cyklistka je účastníkem vážné dopravní nehody se zraněními několika osob a navíc je sama podezřelá ze zavinění této nehody z nedbalosti.

3. Úrazové pojištění

Rodiče svému synovi sjednali úrazové pojištění, synovi se skutečně úraz přihodil - a řádně požádal o odškodnění příslušnou úrazovou pojišťovnu. Tato pojišťovna však dělala problémy s vyplacením pojistného plnění.

4. Záruční doba

Rodina si zakoupí novou lednici (nebo boty, nábytek, ošacení, potraviny…) do domácnosti. Lednice má v průběhu záruční doby více opakovaných závad a prodejce odmítá závady uznat jako záruční.

Právní ochrana osob v Evropě

Pojištěná osoba má v celé Evropě nárok na právní ochranu, bude-li jí způsobena škoda na zdraví či majetku nebo bude-li nařčena z nedbalostního trestného činu nebo přestupku (obdoba příkladů č. 1 a 2) a v České republice bude pojišťovna navíc poskytovat právní ochranu i při porušeních závazkově právních vztahů s jinými pojistiteli (příklad č. 3) nebo které pojištěné osobě vzniknou jako spotřebiteli (příklad č. 4).

Každá rodina se může, často i zcela nevinně, dostat do právních problémů a každá rodina uzavírá množství smluv, aniž si uvědomí, že jde o "smlouvu": smlouvy o pronájmu movitých věcí (leasing), smlouvy o zakázkové výrobě nábytku, smlouvy o zajištění rekreace, smlouvy o přepravě (městská hromadné doprava) aj. Jestliže jsou smlouvy oboustranně dodržovány, je vše naprosto v pořádku. Pokud však dojde k odlišnému pochopení smlouvy, k neplnění smlouvy, potom je pomoc počínaje poradenstvím a konče úhradou soudních poplatků vítaná a velmi efektivní.

Tip: Srovnejte si produkty pojišťoven

Kdy nelze použít pojištění právní ochrany rodiny?

Výše popsané pojištění právní ochrany rodiny nelze použít v případě událostí, které souvisí s jakoukoli výdělečnou činností pojištěných osob, pro spory související s nákupem a prodejem cenných papírů, pro spory související s bankovními vklady, pro spory související s nemovitostí, s motorovými vozidly a jejich řízením, pro spory související se vztahy ve společnostech, sdruženích, družstvech a spolcích, v oblasti ochrany osobnosti, rodinného, dědického, pracovního a finančního práva, práva sociálního zabezpečení a v oblasti duševního vlastnictví nebo nekalé soutěže.

Pojištění právní ochrany rodiny je základním kamenem právní ochrany osob, které si každá rodina může, podle svých dalších aktivit, rozšířit o motorová vozidla a řízení motorových vozidel, o oblast související s výdělečnou činností, o byt nebo rodinný domek, apod.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát


Související články: