K čemu slouží pojištění právní ochrany?

Účelem pojištění právní ochrany je odstranit nebo alespoň zmírnit nepříznivé důsledky nahodilých právních sporů a výdajů s tím spojených. Pojištění právní ochrany podporuje pojištěného při prosazování jeho právních zájmů a nese nebo zmírňuje riziko vzniklých nákladů.

Přestože při řešení sporů či prosazování práv platí zásada rovnosti, je realitou, že v důsledku složitosti právních předpisů má větší šanci na úspěch ten, který se v právních předpisech lépe orientuje - tudíž obvykle má větší šanci na úspěch ta strana, která si může dovolit zaplatit zkušenějšího právníka. Pojištěním právní ochrany si lze zajistit spolehlivé právní zázemí a zbavit se obav z nákladů za právní služby.

Pojistné plnění - pomoc pojištěnému

V případě pojištění právní ochrany je pojistnou událostí taková situace pojištěného, která vyžaduje právní pomoc (tj. pojištěnému byla způsobena škoda, byl nařčen z nedbalostního trestného činu či přestupku, došlo ke sporu s jiným pojistitelem, došlo k právnímu sporu v oblasti závazkověprávních vztahů apod.). Samozřejmě za podmínky, že na takovouto situaci, právě na takovouto oblast života, má klient právní ochranu sjednanou.

Jaké náklady pojišťovna hradí?

Jsou to náklady za poradenství, za mimosoudní jednání  i za soudní řízení a to v tomto rozsahu:

 • náklady vlastních specialistů,
 • přiměřené náklady právních zástupců,
 • poplatky a náklady na soudní řízení,
 • výdaje za soudně nařízené znalecké posudky,
 • náklady na provedení výkonu rozhodnutí,
 • výdaje a náklady protistrany a státu, které je pojištěný povinen uhradit na základě rozhodnutí soudu,
 • náklady pojištěného na cesty k soudu,
 • kauci za účelem vyloučení vyšetřovací vazby, a to formou bezúročné půjčky.

Výběr pojištění právní ochrany

Pro pojištění je efektivní si zvolit ty oblasti života (odborně: pojištěné osoby a předmět pojištění), v nichž cítíte sami pro sebe nejvíce rizika, tedy oblasti života, pro které byste chtěli mít právní ochranu zajištěnou:

 • pro motorová vozidla včetně řidiče a cestujících
 • pro řidiče motorových vozidel (určeno především pro řidiče-zaměstnance)
 • pro případ úrazu i při výdělečné činnosti
 • pro zaměstnance v pracovněprávních sporech
 • pro fyzické osoby výhradně při jejich nevýdělečných činnostech (rekreant, sportovec, chovatel domácích zvířat, zákazník, spotřebitel apod.), jejich movitý majetek (zařízení domácnosti, sportovní potřeby, vybavení garáže apod.) a jimi užívané nemovitosti nebo byty (byt, rodinný dům, chata, garáž apod.)

Roční pojistné se pohybuje pro jednotlivá, výše zmíněná, rizika od 500 do cca 3000 korun a pro mnohé kombinace pojistných produktů se poskytují výrazné slevy!

Sjednáním pojištění právní ochrany získáte jistotu, že při prosazování či obhajobě vašich práv dosáhnete i vůči kapitálově a prestižně silnějším subjektům rovnoprávnějšího postavení, a to bez rizika, že by vás právní spor finančně vyčerpal.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 7 krát


Související články: