Pojištění pro vlastníky motorových vozidel

Předmětem pojištění právní ochrany pro vlastníky motorových vozidel je prosazování právních zájmů souvisejících s motorovým vozidlem, jehož registrační značka je uvedena v pojistné smlouvě (dále jen "pojištěné vozidlo").

Na koho se pojištění vztahuje?

Pojištěnými osobami (nejsou ve smlouvě uvedeny jmenovitě) jsou:

  • vlastník, provozovatel, nájemce a držitel pojištěného vozidla
  • každý oprávněný řidič pojištěného vozidla,
  • všichni cestující oprávněně přepravovaní v pojištěném vozidle.

Pojištěnými osobami jsou tedy jak vlastník vozidla, tak celá posádka vozidla, pokud je oprávněna toto vozidlo užívat. Pojištěné osoby mají právo na právní ochranu pouze při událostech, které jim vzniknou v souvislosti s pojištěným vozidlem.

Kdy lze právní ochranu využít?

Příklad č. 1: Nezaviněná nehoda

Majitel pojištěného vozidla je účastníkem dopravní nehody, kterou nezavinil. Při dopravní nehodě bylo poškozeno pojištěné vozidlo, majitel pojištěného vozidla utrpěl zranění a v jeho důsledku také ztrátu na výdělku.

Pojišťovna v rámci pojištění právní ochrany majiteli pojištěného vozidla zajistí uplatnění nároku na odškodnění u viníka dopravní nehody, respektive u pojišťovny, u které má viník dopravní nehody sjednané pojištění odpovědnosti za způsobené škody. Obdobným způsobem by pojištění právní ochrany pomohlo i dalším cestujícím v pojištěném vozidle, např. při uplatnění jejich občanskoprávních nároků u viníka nehody.

Příklad č. 2: Nehoda, kde není jistý viník

Řidič pojištěného vozidla je účastníkem složité dopravní nehody, při které není zřejmý stupeň zavinění jednotlivých účastníků. Z tohoto důvodu se zavinění dopravní nehody bude zjišťovat při dalším správním řízení.

Řidič pojištěného vozidla má tu výhodu, že mu pojišťovna na jeho žádost zajistí a uhradí právníka, který ho při správním řízení bude zastupovat. Pojištěné osoby mají právo na obhajobu v přestupkovém nebo trestním řízení, jež proti nim bylo zahájeno správním orgánem nebo orgánem činným v trestním řízení v důsledku jednání nebo opomenutí, které může mít za následek postih podle přestupkového nebo trestního zákona. Pouze však v případě, že se jedná o trestný čin nebo přestupek nedbalostní povahy a související s pojištěným vozidlem.

Příklad č. 3: Odmítnuté vyplacení havarijního pojištění

Majitel v pojištěném vozidle havaroval, a jelikož měl sjednané havarijní pojištění, řádným způsobem své pojišťovně havárii oznámil. Majitel pojištěného vozidla požádal pojišťovnu o příslušné pojistné plnění. Pojišťovna však odmítla pojistné plnění vyplatit.

Majitel pojištěného vozidla, jako osoba pojištěná, má nárok na právní ochranu a pojišťovna mu zajistí posouzení jeho situace a řešení tohoto pojistného sporu. Pojišťovna hájí zájmy pojištěných osob ve sporech vzniklých s ostatními pojistiteli, pokud pojistná událost souvisí s pojištěným vozidlem.

Příklad č. 4: Odmítnutá záruka z autoservisu

Majitel pojištěného vozidla si nechal v autoservisu opravit převodovku svého pojištěného vozidla. Bezprostředně po opravě převodovky však došlo k závadě na převodovce. A autoservis vzniklé závady odmítl uznat jako záruční.

U pojištěných vozidel mají pojištěné osoby nárok na právní ochranu v případě sporů vzniklých v důsledku porušení závazkověprávních vztahů, pokud nastanou v ČR. Spor týkající se uznání reklamované závady je pro to typickým příkladem.

Na co se pojištění právní ochrany nevztahuje?

Pojištění právní ochrany pro vlastníky motorových vozidel se nevztahuje na události, které nastaly při řízení vozidla bez platného osvědčení o technickém průkazu, při řízení bez příslušného platného řidičského oprávnění, při řízení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, při aktivní účasti na motoristických sportovních závodech včetně tréninkových jízd, při uplatňování nároků na náhradu škody na podnikatelsky přepravovaném nákladu a při sporech o náhradu škody, kterou třetí osoba uplatňuje vůči pojištěné osobě.

Toto pojištění je vhodné pro každé motorové vozidlo, ať je používané při podnikání nebo v soukromém životě, a je tím důležitější, čím více se s vozidlem jezdí a čím častěji jezdí do zahraničí. Sjednávají si ho jak starostliví otcové rodin (jedná se o zabezpečení pro všechny členy rodiny) tak dopravní firmy (řešení sporů řidičů a sporů souvisejících s pojištěnými vozidly, včetně vymáhání ušlého zisku od viníků dopravní nehody, v celé Evropě).

Kombinace pojištění

Pokud vozidlo slouží výlučně k soukromým účelům (tj. neslouží k žádné podnikatelské činnosti), potom lze využít cenově zvýhodněné kombinace pojištění právní ochrany pro řidiče motorového vozidla s pojištěním právní ochrany rodiny.

Pojištění právní ochrany v zahraničí

Právní ochrana se poskytuje při událostech, jež nastaly v evropských státech, středozemních ostrovních státech a státech sousedících se Středozemním mořem za podmínky, že události také podléhají pravomoci soudů v těchto oblastech. V případě událostí závazkověprávního charakteru (leasing, smlouva o opravě vozidla, koupě náhradních dílů na pojištěné vozidlo, apod.) musí být splněna podmínka, že podléhají pravomoci soudů v ČR (zjednodušeně: musí jít o spor související se smlouvou uzavřenou v tuzemsku).


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát


Související články: