Operativní leasing - dodání a převzetí automobilu

Vozidlo je objednáno a teď již čekáme na jeho předání. Snahou leasingové společnosti je zajistit předání ať už přímo vlastní odpovědnou osobou (account manager) nebo ve spolupráci s autorizovaným dealerem. Klient vždy obdrží veškerou dokumentaci a doklady k vozidlu, tankovací karty, kartu BL Asistenční služby atd. Je dodáváno auto, které bude po několik roků v péči obchodního partnera, a tak je potřebné překontrolovat nejen vše, co bylo objednáno, ale i kvalitu.

Předání vozidla je vlastně prvním okamžikem, kdy se klient setkává s poskytovanými službami. Je zřejmé, že leasingová společnost považuje tento okamžik za velice důležitý pro nastavení kvalitní a dlouhodobé spolupráce. Podívejme se nyní na to, co tomuto, trochu slavnostnímu okamžiku předchází.

V minulém díle abecedy operativního leasingu jsme Vás opustili v okamžiku finální konfigurace vozidla a jeho příslušenství. Do okamžiku předání auta jeho řidiči je ale pořád ještě dlouhá cesta.

Komplexní služby?

V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že komplexní služby operativního leasingu jsou především službami. Automobil je "jen" předmětem užívání, na kterém jsou tyto služby poskytovány. Z toho také vyplývá fakt, že v okamžiku finálního stavu konfigurace automobilku, nebo spíše v průběhu jeho finalizace, je nutné připravit také finální kalkulaci služeb operativního leasingu. BL již od počátku svého působení na trhu využívá v převážné většině obchodních případů model "full service OL".  Tedy zabezpečení komplexních služeb pro většinu vozidel. Zde je ale nutné upozornit na důležité hledisko a tím je efektivita služeb. Vozidlo vrcholového managementu firmy a jeho provozuschopnost bude mít jistě vyšší důležitost, než tzv. poolový automobil. A tomu by mela odpovídat i specifikace využívaných služeb na jednotlivých vozidlech. S postupně se rozšiřujícími možnostmi využívaných služeb není nezvyklý stav, kdy firma v rámci výběrového řízení specifikuje jako svůj požadavek veškeré služby, které si je možné v této oblasti představit. Cenová náročnost takto řešeného vozového parku je tak vysoko nad stávajícím stavem a celé řešení formou OL je zavrhnuto jako neekonomické. Přitom nadstandardní služby, které byly v minulosti poskytovány vlastními pracovníky byly dostupné jen omezenému okruhu pracovníků a nikdo se nad touto realitou nepozastavil.

Je finální kalkulace opravdu finální?

Jak víme, kalkulace OL je závislá na mnoha parametrech. K těm základním patří délka kontraktu a předpokládaný nájezd kilometru. S délkou kontraktu nebývají problémy. Stačí si uvnitř firmy vybojovat takovou délku leasingové smlouvy, která je dostatečně dlouhá kvůli odpisům vozidla a přitom dostatečně krátká kvůli "morálnímu" zastarávání vozidla a celého vozového parku. Drtivá většina kalkulací se pohybuje v rozmezí 36 a 48 měsíců. Tyto doby OL také dostatečně absorbuje trh s ojetými vozidly. Předpokládaný roční nájezd kilometru je na proti tomu podstatně větším oříškem. Pokud nemám přesně definovanou trasu nájezdu pro obchodního zástupce, všichni ostatní uživatelé OL v otázce kilometrů více či méně odhadují. Čím kratší historie využívání vozového parku, tím hůře. Daří se podnikání? Pak je nájezd podceněn a vozidlo najede bez problému třeba 60.000 km ročně. Zvýšili jste počet obchodních zástupců a zmenšili jejich region při stejném plánovaném objemu obchodu? Pak se asi v prvním období sníží jednotlivé nájezdy a vozidla budou nevytížena. Samozřejmě, i s takovým problémem by si měl zkušený dodavatel OL poradit a v průběhu trvání smlouvy nabídnout rekalkulaci na aktuální stav. Zde je asi nutné zmínit jednu z možností, které se na trhu OL objevují. Je to požadavek na definovaný rozdíl mezi plánovaným počtem kilometrů a skutečným nájezdem bez nutnosti upravovat smlouvu. Jinými slovy, tolerance využitelná pro snížení nezbytné administrativy. Tento požadavek má své opodstatnění a i leasingové společnosti ho standardně nabízejí v rámci svých možností. Tento požadavek však ve svém limitním případě muže znamenat smlouvu OL bez jakýchkoliv rekalkulací. Zde doporučuji využívat schopností zdravého úsudku. Samozřejmě, že statistika nájezdu klienta mne muže umožnit mu takovouto službu nabídnout. Vždy se však bude jednat o riziko, které poskytovatel OL přebírá do budoucnosti na základe klientem sdělených údajů z minulosti. Asi mi dáte za pravdu, že na takovém podkladu se moc garance stavět nedají. Již několikrát jsme se tak setkali s nabídkami na "neomezený počet kilometru". Rozdíl v prodejní ceně vozidla musí být někým uhrazen a tak bych doporučoval vysokou obezřetnost zvláště ke smlouvám, které takovouto nabídku realizují.

Převzetí vozidla k používání

Nadešel ten slavný den a my si jdeme na předem dohodnutý den převzít vozidlo, na které se již nějakou dobu těšíme. Nezapomínejte prosím ale na zajímavou roli, ve které se v tento okamžik ocitáte. Při převzetí vozidla fungujete jako osoba, potvrzující leasingové společnosti, že přebíráte vozidlo ve stavu, jaký jste požadovali. Současně ale tutéž skutečnost potvrzuje leasingová společnost dodavateli - dealerovi. Chyba nebo nejasnost v tento okamžik tak muže mít docela zásadní dopady na celkové vztahy všech tří zúčastněných.

Použijeme příklad: Zákazník si objedná vozidlo, stříbrnou metalízu a černý vnitřek vozu. Místo pana ředitele si vozidlo převezme jeho asistent, který byl ale obeznámen pouze s termínem převzetí. Dodavatel vozidla převzal objednávku, několik dní poté ale přestal uvedenou kombinaci barev vyrábět a "automaticky" ji nahradil kombinací "hliník + šedá". V tomto případě selhala komunikace a leasingová společnost se změnu konfigurace čalounění vůbec nedozvěděla. Vozidlo bylo zaregistrováno, přebírání vozidla proběhlo naprosto v pořádku, nadšený asistent pana ředitele odjel s nádherným novým vozem. Leasingová společnost i dealer si navzájem předali dokumentaci k vozidlu a finanční plnění. Jaké však bylo překvapení pana ředitele, když se dva dny poté vrátil ze zahraniční cesty a zjistil, že má v garáži něco úplně jiného, než si objednal! Jenže leasingová společnost měla od pana asistenta potvrzeno převzetí vozidla a dealer měl již zaplaceno. Je Vám asi všem jasné, že v případě, že by se tato chyba zjistila bez oficiálního převzetí vozidla, toto by bylo možné jen vozidlo nepřevzít a vyčkat vyřešení problému mezi dealerem a leasingovou společností. V tomto konkrétním případě byl sice výsledek díky dobrým vztahům stejný, vozidlo však již bylo evidováno jako prodané a tak se jednalo "jen" o reklamaci dodávky. S požadavkem nikoliv na jiný automobil, ale na výměnu vnitřního čalounění. Že pocit z takto upravovaného měsíc starého vozidla je úplně jiný ani netřeba dodávat. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že takovýto problém nastane naprosto výjimečně a většina vozidel je předávána v pořádku a kvalitně.

VIP servis při převzetí vozidla

Ještě by bylo vhodné se zastavit u výše zmíněného způsobu převzetí vozidla ve vztahu k závazkům a garancím. Každý prodejce má ze zákona povinnost seznámit řádně zákazníka s funkčností a parametry prodávaného zařízení. Zákazník pak podpisem předávacího protokolu potvrzuje nejen, že bylo předáno vozidlo, ale i že byl seznámen s jeho vlastnostmi a funkcemi. Vždy je dobré být s vlastnostmi vozidla seznámen profesionálem a vyhnout se tak případným diskusím na téma "to mi nikdo neřekl". Je to pak tvrzení proti tvrzení a podepsaný předávací protokol je z hlediska dealera důležitým dokumentem. Měl by jím tedy být i z pohledu zákazníka využívajícího služeb operativního leasingu.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát


Související články: