Musím podat daňové přiznání?

06.03.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Ještě, než začnete vyplňovat daňové přiznání, přečtěte si, zda jste vůbec povinní přiznání k dani z příjmů za rok 2011 podávat. Jaké příjmy jsou od daně osvobozené? Co se daní zvláštní sazbou daně?

Podat přiznání k dani z příjmů máte za následujících tří situací:


- Pokud Vaše příjmy přesáhly 15 000 Kč a přiznání za vás nepodává zaměstnavatel. Do částky 15 tis. Kč se přitom nepočítají příjmy od daně osvobozené ani příjmy zdaněné zvláštní sazbou daně (srážkovou sazbou).


- Pokud vykazujete daňovou ztrátu.


- Pokud máte příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky od více zaměstnavatelů souběžně, resp. pokud souběžně pracujete pro dva a více zaměstnavatelů. Jinak je to v případě, kdy máte během roku více zaměstnavatelů, ale zaměstnání se nepřekrývají. Pak stačí u každého z těchto zaměstnavatelů podepsat prohlášení k dani. Další podmínkou je, že vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, ze kterých je vybírána daň srážkovou sazbou daně, nemůžete mít jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč.


Mám příjmy ze zahraničí, musím je přiznat?


Povinnost přiznat veškeré příjmy máte, pokud jste rezidentem ČR. Přičemž rezidentem jste toho státu, ve kterém máte středisko životních zájmů. Pokud máte tedy trvalé bydliště v ČR, pracujete zde a máte rodinu, jste rezidentem ČR. Vezměme si příklad Slováka, který pracuje v ČR a zdržuje se zde více než 183 dní. Vypadá to, že je úzce svázán s ČR. Je ale potřeba zkoumat, kde má trvalé bydliště, středisko životních zájmů, rodinu ap. Na základě toho se určí, zda je rezidentem ČR nebo SR.


Máte více příjmů, podnikáte?


Za většinu zaměstnanců daňové přiznání vyplní a podá zaměstnavatel. Pokud ale máte více příjmů (například kromě zaměstnání, podnikáte nebo investujete na kapitálových trzích), pravděpodobně budete muset podat přiznání sami. Někteří zaměstnavatelé také odmítají podat přiznání, chcete-li uplatnit některou z nezdanitelných částí základu daně (například úroky z úvěru ze stavebního spoření).


Kromě hlavního formuláře pak musíte podat také odpovídající přílohu. Pokud máte příjmy z podnikání, vyplňujete navíc přílohu č. 1, pokud příjmy z pronájmu a ostatní příjmy, přílohu č. 2, pokud máte příjmy ze zahraničí, přílohu č. 3, případně samostatný list k této příloze. Podnikatelé musí navíc vyplnit přehledy o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. 


Ať už musíte vyplnit jakoukoli přílohu, postupuje se stejně. V rámci příloh se počítají dílčí základy daně, které se pak přenášejí do hlavního formuláře. Vypočítá se celkový základ daně a ten se dále
upravuje a daní.


Více se dozvíte v průvodci Daň z příjmů fyzických osob.


Využijte formuláře v Excelu


Naše formuláře v Excelu vám usnadní výpočet nejen když máte pouze příjmy ze zaměstnání a uplatňujete například úroky z hypotéky, ale také když máte více druhů příjmů.


Osvobození od daně


Daň z příjmů se neplatí v případě, kdy jde o příjmy osvobozené od této daně. Od daně jsou osvobozeny například:


  • - příjmy z prodeje rodinného domu nebo bytu, pokud jste zde měli bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem, nebo prodávající vlastnil prodanou nemovitost nejméně pět let před prodejem,
  • - cena z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo z reklamního slosování,
  • - příjem získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění, důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, státní sociální podpory, musí jít o příjmy ve formě pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí, od daně je přitom osvobozena pouze částka ve výši 288 000 Kč ročně,
  • - dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, sociální služby, dávky státní sociální podpory, příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách,
  • - stipendia,
  • - plnění z pojištění osob,
  • - úroky z vkladů ze stavebního spoření,
  • - příjmy z prodeje investičních cenných papírů a cenných papírů kolektivního investování, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji dobu 6 měsíců nebo
  • - příjem plynoucí ve formě daňového bonusu.


Zvláštní sazba daně


Zvláštní sazbou daně se daní například honoráře autorů do novin a časopisu do 7000 Kč měsíčně nebo výdělky na základě dohody o provedení práce s příjmem do 5000 Kč, pokud nedošlo k podpisu prohlášení k dani. V tomto případě se celá daň odvádí už při samotném vzniku této odměny, přiznání se tak nemusí podávat.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ