Ztracené věci ze šatny a odpovědnost za škodu

17.10.2012 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Odložili jste své svršky v šatně u paní šatnářky? Nemilé překvapení o něco později, kdy nejsou vaše svršky k nalezení. Kdo odpovídá za škodu? Jak efektivně zajistit důkazy a uplatnit náhradu škody? Šatna s obsluhou a náhrada škody.

Mezi odpovědností za škodu na odložených věcech v podniku, restauraci, nebo k tomu určené šatně bez obsluhy a odpovědností za škodu v šatně s obsluhou se nalézá podstatný rozdíl. První skupina se bude řídit dle odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech, jak jsme již popisovali v několika článcích, které uvádíme níže. Jedná-li se však o šatnu s obsluhou je stav věci rozdílný.


Čtěte také


Smlouva o úschově

Při uložení věcí do šatny s obsluhou se právní vztah řídí dle smlouvy o úschově, ve většině případů uzavřenou ústně. A proto následná odpovědnost za škodu na těchto uložených věcech se řídí ustanovením občanského zákoníku, jenž stanovuje odlišnou úpravu od odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech. Postupuje se dle tzv. „případů zvláštní odpovědnosti“, kdy kdo od jiného převzal věc, jenž má být předmětem jeho závazku, odpovídá ze její poškození, ztrátu nebo zničení, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

Odlišnost lhůt a práv

Dle odpovědnosti za škodu na vnesených nebo odložených věcech počínají běžet velice krátké lhůty pro uplatnění náhrady škody, kdy právo zanikne, nebylo-li uplatněno nejpozději patnáctého dne po dni, kdy se poškozený o škodě dověděl. To v případech uložení věcí v šatně s obsluhou neplatí. Bude-li Vám argumentováno, že jste nedodrželi lhůtu pro uplatnění škody bez zbytečného odkladu při ztrátě, zničení nebo poškození uložené věci v šatně s obsluhou, není tento argument správný.

Ustanovení smlouvy o úschově pro takto převzatou věc do šatny s obsluhou, nejčastěji se bude jednat o vaše svršky, např. kabát, stanovují další práva a povinnosti. Převzatá věc nesmí být bez vašeho svolení použita jinou osobou, bez nezbytné potřeby nebo bez vašeho souhlasu dána do úschovy jiné osobě. Dále je-li schovatel v prodlení s vrácením této věci, odpovídá schovatel i za náhodnou škodu na vaší věci. Obecné liberační důvody schovatele jsou zachovány, kdy by tato škoda postihla převzatou věc i jinak.

Efektivní uplatnění práva

Ačkoliv neplatí jak jsme uvedli výše lhůty pro uplatnění náhrady škody bez zbytečného odkladu, bude nutné uplatnit a vyřešit celou situaci na místě. Požádat o vysvětlení příčiny škody a žádat o náhradu škody. Není-li možné se domluvit s obsluhou šatny, vyžádat si přítomnost vedení podniku. Písemně požadovat na místě uznání odpovědnost za škodu, pro případ, že nebude škoda uhrazena na místě. Dojde-li ke sporům, bude ideální zajistit fotodokumentaci poškozené převzaté věci a zajištění svědků. Tyto záležitosti se samozřejmě mnohem snadněji napíší nebo řeknou, než skutečně udělají. Avšak pro následné dohady a případný soudní spor bude zajištění vhodných důkazů klíčové.

Jak zákon káže...

Občanský zákoník

§ 421

Každý, kdo od jiného převzal věc, jež má být předmětem jeho závazku, odpovídá za její poškození, ztrátu nebo zničení, ledaže by ke škodě došlo i jinak

§ 747

(1) Smlouvou o úschově vznikne složiteli právo, aby schovatel movitou věc od něj do úschovy převzatou řádně opatroval. Smlouvu o úschově lze uzavřít i tak, že odevzdání i převzetí věci bude zajištěno mechanickými prostředky.

§ 749

(1) Schovatel je povinen převzatou věc opatrovat dohodnutým způsobem a nebyla-li dohoda o způsobu úschovy uzavřena, je povinen ji opatrovat pečlivě, zejména je povinen dát ji pojistit, je-li to obvyklé, a po uplynutí doby úschovy převzatou věc vrátit spolu s tím, co k ní přibylo.

§ 751

Použije-li schovatel převzatou věc, umožní-li její použití jinému, dá-li ji bez svolení složitele nebo bez nezbytné potřeby někomu jinému do úschovy, anebo je-li v prodlení s jejím vrácením, odpovídá i za náhodnou škodu, ledaže by tato škoda postihla uschovanou věc i jinak.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU