Dluhy v manželství

18.10.2012 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Společné jmění manželů reprezentuje majetkové vztahy během manželství, jehož nedílnou součást tvoří závazky. Dnešní doba s vysokou mírou rozvodovosti a zadlužování domácností přináší do mnoha manželství otázku závazků z hlediska dluhů. V článku uskutečníme základní náhled na tuto problematiku.

V rámci možností úpravy společného jmění manželů, jenž by modifikovala majetkové vztahy s ohledem na závazky jsme si představili v minulých článcích dva instituty. Možnost zúžení společného jmění manželů soudem až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti. Například v případech, kdy se jeden z manželů bezdůvodně zadlužuje nebo získal oprávnění k podnikatelské činnosti či se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti. Druhou možnost smluvní dohodou mezi manžely prostřednictvím smlouvy uzavřenou formou notářského zápisu.


Čtěte také


Závazky a společné jmění manželů

Občanský zákoník stanovuje, že společné jmění manželů tvoří taktéž závazky. Jedná se o závazky, které vznikly za trvání manželství, buď jednomu nebo oběma manželům. Výjimku tvoří situace, kdy se jedná o závazek, jenž se týká majetku náležícího výhradně jednomu z manželů. Druhou výjimku představují závazky, jejichž rozsah přesahuje určitou přiměřenou míru s ohledem na majetkové poměry manželů, převzaté bez souhlasu druhého z manželů. Konkrétní vymezení pro tuto druhou výjimku zákon nestanovuje, opět se v rámci případného soudního sporu budou zkoumat individuální okolnosti daného manželství z hlediska majetkových a dalších poměrů.

Zákon přímo stanovuje solidární odpovědnost manželů za závazky, které tvoří společné jmění manželů. Povinnost k hrazení závazků společně a nerozdílně.

SJM notářským zápisem

V rámci modifikace společného jmění manželů formou uzavření smlouvy formou notářského zápisu není otázka závazků vždy zcela vyřešena. Přestože daná smlouva mezi manžely platně existuje a stanovuje i otázku závazků, bude nutné splnit pro případ závazků vzniklých po uzavření této smlouvy další povinnosti. Manžel nebo manželé se mohou vůči věřiteli na obsah této smlouvy odvolat pouze za předpokladu, jestliže obsah smlouvy je věřiteli znám. Důkazní břemeno neleží v těchto případech na věřiteli, avšak na manželech.

Exekuce za dveřmi

V rámci soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce bude situace opět komplikovaná. V případech, kdy bude zabaven majetek, jenž nebyl součástí společného jmění manželů z důvodu existence smlouvy o zúžení společného jmění manželů formou notářského zápisu. Bude nutné podávat vylučovací žaloby pro zabavený majetek s prokázáním, že obsah smlouvy byl věřiteli, neboli oprávněnému v době vzniku vymáhané pohledávky znám.

Jak zákon káže...

Občanský zákoník

§ 143

Společné jmění manželů tvoří

(b) závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého

§ 145

(3) Závazky, které tvoří společné jmění manželů, plní oba manželé společně a nerozdílně

Občanský soudní řád

§ 262a

(1) Výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů lze nařídit také tehdy, jde-li o vydobytí závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely nařízení výkonu rozhodnutí považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství

2) Při výkonu rozhodnutí se nepřihlíží ke smlouvě, kterou byl zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů o majetek, který patřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky. Totéž platí, byl-li zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů smlouvou rozšířen o majetek povinného, který nepatřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky.

Důvěru zákon nenahradí

Manželství, společné jmění manželů a modifikace společného jmění manželů. Instituty, které upravují nejenom majetkové vztahy a případné jejich smluvní změny. Otázka závazků v manželství jest složitá a komplikovaná problematika, kdy bez důvěry mezi manžely právo velmi těžce nahrazuje lidskou domluvu.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY