Daň z nemovitosti v roce 2013

14.01.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Noví majitelé nemovitosti během roku 2012 musí do 31. ledna 2013 podat daňové přiznání k nemovitosti. Občané, kteří již daňové přiznání podali v minulosti, obdrží zpravidla od FÚ poštovní poukázku na úhradu vyměřené daně k dané nemovitosti.


Doporučujeme ke stažení:

Daňové přiznání k dani z nemovitostí ve formátu xlsJestliže nedošlo oproti předchozímu roku ke změnám rozhodným k vyměření daně z nemovitosti (např. rozšíření nemovitosti), tak se daňové přiznání nepodává. Daň z nemovitosti je upravena zákonem č. 338/1992 Sb. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, za rok 2013 je potřeba podat daňové přiznání do 31. ledna 2013. Daň se vyměřuje dle stavu k 1. lednu.

Daň z nemovitosti se skládá z daně z pozemku a z daně ze staveb.

Lhůtu lze prodloužit

Na základě vlastní žádosti občana může FÚ lhůtu pro podání daňového přiznání prodloužit o 3 měsíce, tedy do 30. dubna 2013. Jestliže výše daně je vyšší než 5 000 Kč, tak je možné ji zaplatit ve dvou splátkách (do konce května a do konce listopadu).

Kde podat daňové přiznání?

Od 1. ledna 2013 došlo ke změně organizační struktury FÚ. V letošním roce je tedy v Česku 14 finančních úřadů v krajských městech (v krajských městech a v Praze). Daň z nemovitosti se přitom podává na finanční úřad, v jehož obvodu se daná nemovitost nachází. Když má občan více nemovitostí, tak podává pouze jedno daňové přiznání. Kdo vlastní více nemovitostí a pozemků v různých krajích a není si jistý, jak postupovat, ten nalezne potřebný algoritmus v pokynu Generálního finančního ředitelství GFŘ č. D-12 (včetně příloh). Případně je vhodné se obrátit na pracovníky FÚ.


Doporučujeme

Článek o tom, kam letos podat daňové přiznání


Příklad

Pan Černý bydlí v Uherském Hradišti. Nemovitosti má v Uherském Hradišti a Kroměřiži. Správcem daně v tomto případě bude FÚ pro Zlínský kraj. Celý spis za všechny nemovitosti bude uložen na ÚzP v Uherském Hradišti.

Opozdilci šáhnou hlouběji do kapsy

Občané, kteří nepodají daňové přiznání včas a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dní, potom je dle daňového řádu (§ 250) předepsána pokuta ve výši 0,05 % vyměřené daně, nejvíce však 5 % vyměřené daně. Maximální pokuta může být 300 tisíc Kč. Minimálně si však všichni opozdilci musí připravit 500 Kč, co je minimální pokuta. Dlužnou pokutu předepíše správce daně platebním výměrem a pokuta je splatná do 30 dní od dne oznámení platebního výměru.

Pozdní úhrada = úroky z prodlení

Daň z nemovotisti je potřeba zaplatit do konce května 2013. Občané, kteří podali daňové přiznání v minulosti, obdrží od FÚ poštovní pokázku s vyměřenou daní, kterou je potřeba do daného termínu uhradit (lze samozřejmě převodem z účtu). Jestliže není daň uhrazena v daném termínu, tak daňovému poplatníkovi vyměří správce daně úrok z prodlení. Úrok z prodlení je upraven v § 252 daňového řádu. Povinnost uhradit úrok z prodlení vzniká za každý den prodlení, počítaje pátým pracovním denm následujícím po dni splatnosti až do den platby včetně. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentní bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

Sazba daně u pozemků

Základem daně u pozemků je skutečná výměra pozemku v m2.
 
Sazba daně činí u pozemků:

a) orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75 %
b) trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %

Sazba daně u ostatních pozemků činí za každý 1 m2:

a) zpevněných ploch pozemků, užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní sloužících pro

 • zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1 Kč
 • průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou činnost 5 Kč

c) stavebních pozemků 2 Kč

d) ostatních ploch 0,20 Kč

e) zastavěných ploch a nádvoří 0,20 Kč

Základní sazba daně se násobí koeficientem:

 • 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
 • 1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
 • 1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
 • 2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
 • 2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
 • 3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
 • 4,5 v Praze

Praktický příklad

Pan Černý vlastní 1 000 m2 stavebního pozemku v městě (10 až 25 tisíc obyvatel). Pozemek je nezastavěný. Daň z pozemku činí 4 000 Kč (1 000 m2 x 2 Kč/m2 x 2 koeficient).

Sazba daně u staveb

Základní sazba daně činí:

a) u obytných domů 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy; u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy 1 Kč za 1 m2 zastavěné plochy

b) u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží, 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy

c) u garáží vystavěných odděleně od obytných domů a u samostatných nebytových prostorů užívaných jako garáže 8 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy

d) u staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů užívaných pro podnikatelskou činnost

 • sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy
 • sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy
 • sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy

e) u ostatních staveb 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy

f) u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů 2 Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy

Základní sazby daně za 1 m2 zastavěné plochy stavby se v některých případech zvyšuje (např. za 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží).

Základní sazba daně se násobí koeficientem:

 • 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
 • 1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
 • 1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
 • 2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
 • 2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
 • 3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 4,5 v Praze

Závaznou vyhláškou mohou obce na území celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5, a to jak pro pozemky tak stavby.

Praktický příklad:

Pan Zelený je majitelem bytu o rozloze 70 m2 (město 10 až 25 tisíc obyvatel). Daň ze stavby činí 420 Kč (2 Kč/m2 x 70 m2 x 2,5 koeficient).

Pro konkrétní příklady lze využít Kalkulátor daně z nemovitostiPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ