Etický kodex UNIS ČR

12.07.1999 | ,
Domovská stránka


ETICKÝ KODEX

Etický kodex

UNIE Investičních společností České Republiky

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Etický kodex (dále jen ”EK”) je přílohou Stanov Unie a jeho obsahem jsou pravidla, jimiž se řídí chování členů Unie zejména vůči:

  1. členům Unie a jiným investičním společnostem a investičním fondům,
  2. osobám, které využívají jejich služeb (dále jen ”investorům”),
  3. společnostem, jejichž akcie jsou v portfoliu jimi obhospodařovaných fondů,
  4. jejich zaměstnancům,
  5. státním orgánům.

 

 1. EK je souborem pravidel formulujících a rozvíjejících základní principy etického chování členů Unie v oblasti kolektivního investování.
 2. EK není obecně závazným právním předpisem. Je souborem pravidel zpřísňujících a doplňujících zákonné a jiné právní předpisy.
 3. Člen Unie je povinen dodržovat všechna ustanovení EK.
 4. Dodržováním EK se rozumí rovněž dodržování Závazných pokynů.

 

B. Základní pravidla etického chování členů UNIE

 

 1. Za základ svobodného tržního systému se považuje čestná konkurence.
 2. Informace, které jsou obchodním tajemstvím, nesmí být získávány, shromažďovány a šířeny.
 3. Člen Unie nesmí nabádat k činnosti, která je proti zájmům člena Unie, jiné investiční společnosti nebo investičního fondu.
 4. Způsob, jakým byl dosažen výsledek, nesmí odporovat pravidlům EK.
 5. Je nepřípustné podporovat chování odporující pravidlům EK.
 6. Člen Unie vynaloží veškeré úsilí o co nejvyšší transparentnost a průhlednost své činnosti, zejména pak při obhospodařování fondů. Povinná ochrana obchodního tajemství tím není dotčena.
 7. Jsou-li vůči státním orgánům, sdělovacím prostředkům či širší veřejnosti formulována stanoviska k zásadním otázkám kolektivního investování, budou tato stanoviska prezentována vždy tak, aby bylo jasně patrné, kdy jde o koordinovaný postoj Unie a kdy o individuální stanovisko toho kterého člena Unie. Vystupování jménem Unie nesmí být využito ve prospěch jednotlivého člena Unie.
 8. Investoři budou vždy upozorňováni na rizika spojená s investováním a výsledky jim budou prezentovány pravdivě, bez jakýchkoli zkreslení a zavádějících informací.
 9. Žádný investor nesmí být individuálně zvýhodněn.
 10. Ve vztahu ke společnostem, jejichž jsou v portfoliu obhospodařovaných fondů, bude každý člen Unie prosazovat, aby byl v zájmu akcionářů i v zájmu rozvoje českého kapitálového trhu emitenty uplatňován princip poskytování a zveřejňování včasných, věrohodných a úplných informací.
 11. Vůči svým zaměstnancům člen Unie dodržuje zásadu individuálního přístupu, zejména z hlediska odměny přiměřené odvedenému pracovnímu výkonu. Vychází přitom z toho, že vysoce kvalifikovaný zaměstnanecký potenciál je zárukou kvality služeb poskytovaných investorům.
 12. Zaměstnává-li člen Unie zaměstnance, kteří dříve pracovali u jiného člena Unie nebo jiné investiční společnost či investičního fondu, nepožaduje od nich předávání důvěrných a interních informací, které tito zaměstnanci mohou mít.
 13. Člen Unie nezavádí žádné pracovní postupy, které by jeho zaměstnance motivovaly k tomu, aby investorům poskytovali neúplné, nesprávné nebo zavádějící informace o své činnosti anebo produktech.
 14. Člen Unie přijme interní normy, předpisy nebo opatření směřující k vyloučení střetu zájmů nebo zneužívání důvěrných a interních informací.
 15. Ve vztahu vůči státním orgánům budou při prosazování svých zájmů zejména v legislativní oblasti členové Unie upřednostňovat koordinovaný postup v rámci Unie. Zejména pak poskytnou odpovídající informační podporu přípravě obecně závazných právních předpisů.
 16. Zaměstnanci člena Unie mohou spolupracovat bezplatně nebo za úplatu se zaměstnanci státních orgánů jako poradci v případě, že jejich činnost slouží jako příspěvek k rozvoji kapitálového trhu či jako pomoc při řešení úkolů státní správy v oblasti kolektivního investování.

C. Kontrola dodržování EK

 1. Povinností člena Unie je upozornit Etický výbor na případy, kdy došlo k porušení EK.
 2. V případě, že člen Unie poruší povinnosti, které pro něho vyplývají z EK, je člen Unie povinen informovat Etický výbor, že k takovému porušení došlo, s uvedením kroků, které povedou k nápravě v jím určeném termínu. Způsob a rozsah takové informace musí odpovídat míře porušení pravidel EK.
 3. Dodržování EK sleduje Etický výbor a prošetřuje jednotlivé podněty týkající se porušování EK.
 4. Při prošetřování případů porušení EK postupuje Etický výbor v souladu se Stanovami Unie.

Autor článku

Články ze sekce: Domovská stránka