Daň z příjmů: Kdo, kdy, proč a kolik?

19.02.2007 | Lukáš Buřík, Finance.cz
DANĚ


Poslední den měsíce března bývají před finančními úřady dlouhé fronty lidí, držící v rukou tiskopis růžové barvy. Pro mnohé je totiž tento den poslední termín pro podání daňového přiznání. Co byste měli o dani z příjmů vědět?

Téma týdne: Daňový speciál 2007

Každý z nás o ní ví, každý ji nemá rád a přesto je pro nás velkou neznámou. Vyhnout se jí lze jen velice těžko, i když každoročně se o to pokouší pár odvážlivců s menšími či většími úspěchy. Řeč je o dani z příjmů, která je jednou z hlavních příjmových položek státního rozpočtu, když tvoří téměř čtvrtinu z jeho celkových příjmů. Je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, a dělí se na dvě základní kategorie:

  • Daň z příjmů fyzických osob
  • Daň z příjmů právnických osob

Pojďme se věnovat té početnější skupině, tj. fyzickým osobám a zodpovědět základní otázky týkajících se dani z příjmů.

Co je předmětem daně?
Výše zmíněný zákon rozděluje příjmy, jež jsou předmětem daně z příjmu FO, na pět druhů, z nichž každý má svůj samostatný základ daně:

  • Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (zaměstnanci)
  • Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (OSVČ)
  • Příjmy z kapitálového majetku (dividendy, úroky z účtu atd.)
  • Příjmy z pronájmu
  • Ostatní příjmy

Jak daň vypočítat?
Výsledná daňová povinnost se pak stanoví procentem ze základu daně vzniklým součtem těchto dílčích základů daně snížených o nezdanitelnou část základu daně a odečitatelné položky od základu daně.

Poplatník vs. plátce?
Pojem poplatník se někdy mylně zaměňuje s pojmem plátce. Pokud vás zajímá definice těchto pojmů, pak vězte, že zatímco poplatník je osoba, jejíž příjmy jsou podrobeny dani (zaměstnanec, OSVČ), plátcem je osoba jež pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo poplatníkům sraženou (tj. zaměstnavatel).

Kdo je poplatníkem?
Poplatníky daně z příjmu fyzických osob jsou fyzické osoby, které mají na území České republiky bydliště, nebo se zde obvykle zdržují, tzn. pobývají na území ČR 183 a více dnů v příslušném kalendářním roce. Tito poplatníci mají daňovou povinnost, která se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR i na příjmy ze zdrojů v zahraničí.

Kdo přiznání podává a kdo ne?
Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, jež jsou předmětem daně z příjmu FO, přesáhly 15.000 korun (pokud to nejsou příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž se daň vybírá srážkou dle zvláštní sazby). Daňové přiznání musí podat i fyzická osoba vykazující daňovou ztrátu. Daňové přiznání má povinnost podat též poplatník, který měl v minulém roce příjmy ze závislé činnosti  a funkčních požitků (zaměstnání) ze zdrojů na území ČR od více plátců (zaměstnavatelů) současně, z nichž byla sražena záloha na daň.

Naopak daňové přiznání není povinen podat poplatník, který měl v minulém roce příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků od jednoho nebo postupně od více plátců, u nichž podepsal na minulé zdaňovací období prohlášení k dani. A to včetně mezd dodatečně zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi těmito plátci v době, kdy pro ně již nevykonával závislou činnost nebo funkci, pokud neměl za zdaňovací období (vyjma příjmů osvobozených od daně a příjmů z nichž je daň vybírána srážkou) jiné příjmy vyšší než 6000 Kč.

Kdy se podává?
Jelikož poslední den měsíce března připadá na sobotu, přiznání k dani z příjmu FO za rok 2006 jsou poplatníci povinni podat nejpozději následující pondělí, tj. do 2. dubna 2007. Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníkům, kteří mají dle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do pondělí 2. července.

Tip! Pokud se nechcete zdržovat výpočtem daňové povinnosti,
využijte našich daňových formulářů, které tuto práci udělají za vás.

 

Přečtěte si další naše finanční tipy, triky, rady a doporučení!