11 příplatků, na které můžete mít v práci nárok

08.06.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Pracujete o víkendu, o svátcích, ve ztíženém pracovním prostředí anebo máte rozdělené směny? V takovém případě máte nárok na příplatek. Dostat jej můžete i za pedagogickou činnost nebo za vedení.

O příplatcích pojednávají zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a dále také četná nařízení vlády.

1. Příplatek za vedení

Výše je stanovena podle náročnosti práce vedoucího zaměstnance. Tím je myšlen pracovník, který organizuje, řídí a kontroluje práci ostatních zaměstnanců. Příplatek také náleží zástupci vedoucího zaměstnance, jestliže je zastupování podmíněno zvláštním právním anebo organizačním předpisem.

Dále také přísluší zaměstnanci, který zastupuje vedoucího zaměstnance, ale toto zastupování není jeho pracovní povinností. Zastupovat navíc musí déle než 4 týdny, na vyšším stupni řízení a v jiném rozsahu. Nárok na příplatek za vedení mají státní zaměstnanci.

Výše příplatku za vedení

Existují 4 řídicí stupně. Pokud je na základě organizace společnosti stupňů méně, výše příplatku se odvíjí podle rozsahu a náročnosti řízení. Procentní část výše příspěvku je stanovena podle platového tarifu nejvyššího platového stupně, do kterého vedoucí zaměstnanec spadá.

 1. stupeň

5 až 30 %

 1. stupeň

15 až 40 %

 1. stupeň

20 až 50 %

 1. stupeň

30 až 60 %

2. Příplatek za noční práci

Noční prací je podle zákoníku práce každý pracovní výkon, který je konán mezi 22:00 až 6:00. Zaměstnanci v soukromém sektoru náleží za každou hodinu strávenou prací v noci příplatek ke mzdě ve výši 10 % průměrného hodinového výdělku, pracovníci ve státním sektoru mají 20 %. Počítá se navíc i za část hodiny.

3. Příplatek za práci o víkendu

Příplatek za práci v sobotu a v neděli je o něco vyšší než ten, který je poskytován za noční směny. Pokud budete pracovat o víkendu, ve státním sektoru dostanete za každou hodinu 25 % z průměrného hodinového výdělku a v soukromém minimálně 10 % s tím, že se počítají i zlomky hodiny.

Příplatky v práci za víkend, přesčas, svátek, za vedení 2022

Zdroj: Shutterstock

4. Je nárok na příplatek za práci ve svátek?

Za práci ve svátek by mělo být zaměstnanci poskytnuto náhradní volno. Zaměstnanec se však se zaměstnavatelem může místo toho domluvit na příplatku za práci ve svátek, jehož výše bude 100 % průměrného hodinového výdělku. I zde se počítají části a zlomky hodin.

5. Příplatek za práci přesčas

Za práci přesčas má zaměstnanec nárok na 25 % průměrného hodinového výdělku, pokud již tyto příplatky nejsou zahrnuty ve mzdě nebo platu. Místo příspěvku je také možné čerpat náhradní volno.

6. Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Aby mohl být poskytnut příplatek, musí se jednat o pracovní prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi, což zapříčiňují ztěžující vlivy. Mezi ty můžeme zařadit např. zvýšený tlak nad 400 kPa, riziko chemické karcinogenity anebo rozdělené směny. Výše příplatku se odvíjí podle míry rizika a intenzity působení ztěžujících vlivů. Zaměstnanci v soukromé sféře dostanou 10 % z minimální mzdy za každou hodinu práce ve ztíženém prostředí.

7. Příplatek za rozdělenou směnu

Ztěžujícím vlivem může být i rozdělená směna na 2 nebo více částí. Typické je to např. pro zaměstnance dopravních podniků. V praxi se jedná o směnu, mezi jejíž dvěma či více částmi je mezera o délce alespoň 2 hodiny. Za každou takovou směnu náleží zaměstnanci příplatek ve výši 30 % průměrného hodinového výdělku.

8. Zvláštní příplatek při práci v zátěži

Na zvláštní příplatek mají nárok státní zaměstnanci, kteří pracují v mimořádné neuropsychické zátěži anebo u nich při práci vzniká riziko ohrožení zdraví nebo života. Práce je podle míry zátěže rozdělena do 5 skupin.

 1. skupina

500 až 1300 Kč

 1. skupina

750 až 2500 Kč

 1. skupina

1250 až 5000 Kč

 1. skupina

1880 až 7500 Kč

 1. skupina

2500 až 10 000 Kč

9. Osobní příplatek v zaměstnání

Výše osobního příplatku by měla být zahrnuta v platovém výměru. Jde o nenárokovou složku platu státních zaměstnanců, což znamená, že nemusí být přiznána. Zákonem není daná žádná jednotná částka, ve které by byl osobní příplatek poskytován. Roli zde hrají pouze procenta:

 • až 50 % tarifu nejvyššího stupně v platové třídě mohou dostat zaměstnanci, kteří dlouhodobě dosahují velmi dobrých výsledků anebo plní větší rozsah práce než ostatní.
 • až 100 % tarifu nejvyššího stupně v platové třídě náleží těm zaměstnancům, kteří jsou všeobecně uznávanými odborníky a spadají do 10. až 16. platové třídy.

10. Příplatek za přímou pedagogickou činnost

Náleží pedagogickým pracovníkům, čili zaměstnancům ve státní sféře, kteří nad rámec rozsahu hodin stanovených ředitelem školy nebo zařízení sociálních služeb vykonávají přímou vzdělávací, výchovnou, speciálně pedagogickou a pedagogicko-psychologickou činnost. Za každou hodinu nad rozsah jim náleží příspěvek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku.

11. Specializační příplatek pedagogického pracovníka

Měsíční příplatek v rozmezí 1000 až 2000 Kč dostane ten pedagogický pracovník a státní zaměstnanec, který vykonává kromě pedagogiky i další specializované činnosti, ke kterým je nutná patřičná kvalifikace. Mezi specializované činnosti můžeme zařadit prevenci sociálněpatologických jevů, speciální pedagogiku v oblasti logopedie anebo environmentální výchovu.

Zdroj: MPSV


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 90 krát

Články ze sekce: DANĚ