Jak si změnit jméno a příjmení?

11.02.2020 | , Finance.cz
Spotřebitel


Na jaký úřad zajít pro změnu jména a příjmení? Jaké podmínky musíte splnit? A co si vzít s sebou? A jak změnit jméno dítěti?

Ať už vás vede ke změně jména cokoliv, tak si ji pořádně rozmyslete, protože byste mohli tohoto rozhodnutí litovat. A jestliže se chcete zbavit vašeho jména a vyjít vstříc vašemu "novému já", tak se podívejte, jak na to:

Nesnášíte své jméno? Jak na jeho změnu?

Jak si změnit jméno a příjmení?

Zdroj: Shutterstock

Kdo si může změnit jméno?

Jméno či příjmení si může změnit víceméně jakýkoliv občan České republiky. A to pouze na vlastní žádost (či na základě žádosti zákonných zástupců).

Cizinci s trvalým pobytem (či azylem) v České republice mohou také zažádat o změnu jména, a to podobně jako čeští občané.

Nicméně i změna jména má svá omezení.

Tip: Změna jména a příjmení na portálu veřejné správy

Co není povoleno u změny jména a příjmení?

Prvním omezením je to, že vaše jméno musí být stejného rodu, jako je vaše pohlaví (pro muže mužská jména, pro ženy ženská jména).

Dále si nemůžete vzít jméno, které patří žijícímu sourozenci společných rodičů.

Změnu jména vám nepovolí také při neexistující, zkomolené či domácké verzi vašeho vytouženého jména.

Jestliže jsou pochybnosti o existenci jména (či jeho správné podobě), tak budete vyzván k povinnosti předložit doklad o správnosti vašeho jména, který vydá znalec v oblasti jmen.

Dalším důvodem k nepovolení změny jména je rozpor s potřebami a zájmy nezletilého dítěte.

Jestliže všechny výše existující podmínky splníte, tak již prakticky nic nebrání změně vašeho jména.

Co ulehčí změně vašeho příjmení?

Změna příjmení je méně snadná. Jestliže je vaše příjmení směšné či hanlivé, tak vám úřad vyjde vstříc.

Pokud máte vážný důvod ke změně příjmení (neshody v rodině, touha jmenovat se stejně jako partner či dítě atp.), můžete taky čekat, že vám úřad vyjde vstříc.

Stejně jako u změny jména, tak i u změny příjmení platí to, že se změna nepovolí, jestliže bude v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte.

Změna příjmení u manželů

V rámci manželství je změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů.

Pokud jeden z manželů má na druhém místě příjmení předchozí (např. Záhlavová-Strýcová), tak jim bude povolena změna pouze společného příjmení (v tomto případě Záhlavová).

Kde si jméno a příjmení změnit?

Žádost o změnu jména či příjmení musíte podat písemně na:

 • matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu, u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.
 • jestliže nemá žadatel trvalý pobyt v ČR, žádost podává na matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky.
 • jestliže žadatel nikdy trvalý pobyt na území České republiky neměl, tak žádost podává na matriční úřad při městské části Praha 1.

Co musí žádost o změnu jména obsahovat?

Žádost o změnu jména či příjmení musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
 • datum a místo narození,
 • případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele,
 • rodné číslo,
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,
 • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,
 • odůvodnění.

Jaké dokumenty a doklady budete potřebovat ke změně jména?

Na matriku nezapomeňte s sebou přibrat:

 • rodný, popřípadě oddací, list žadatele, či nezletilého dítěte, popřípadě doklad o uzavřeném partnerství,
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, či pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera,
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
 • doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat např. platným občanským průkazem České republiky, cestovním dokladem, osvědčením nebo listinou o nabytí či udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku),
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení.

Tip: Jak sepsat žádost o rozvod?

Poplatky za změnu jména

Jestliže je vaše příjmení, které chcete změnit, hanlivé, výstřední, směšné, zkomolené, cizojazyčné či je dřívější (dřívějším příjmením se rozumí jen nejblíže předcházející příjmení, například změna příjmení po svatbě), za změnu příjmení zaplatíte 100 Kč.

Stokorunu zaplatíte také v případě změny příjmení dítěte, které máte svěřené do náhradní rodinné péče.

V ostatních případech za změnu jména a příjmení zaplatíte 1 000 Kč.

Za změnu příjmení manželů, rodičů a nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá pouze 1 poplatek.

Kdy poplatky platit nebudete?

Poplatek u změny příjmení neplatí člověk, který si mění příjmení prohlášením rozvedeného manžela/ky o tom, že přijímá své dřívější příjmení či rodné.

Jestliže člověk užívá společné a dřívější příjmení (Zemanová-Klausová) a po rozvodu od toho upouští, tak je mu rovněž poplatek prominut.

Změnu příjmení ovšem musí na matriku oznámit do 6 měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

Od poplatku je osvobozena změna či oprava jména osvojených dětí.

Při změně pohlaví se poplatek za změnu jména rovněž neplatí.

Jak na změnu jména a příjmení při změně pohlaví?

Lidé, kteří si změnili pohlaví se na matriční úřad dostaví s žádostí o změnu jména a příjmení a také s potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

Transexuálové, kteří již prošli celým koloběhem změny pohlaví si mohou změnit jméno na jiné jméno a to v rodě, který mají po změně pohlaví.

Lidé, kteří teprve prochází léčbou změny pohlaví si mohou změnit jména na neutrální (Péťa, Niky, Míša atp.).

Jaká je lhůta pro vyřízení změny jména a příjmení?

30 dní, ve složitých případech 60 dní.

Co po změně jména a příjmení?

Po změně jména či příjmení musíte zažádat o vydání nového občanského průkazu i cestovního dokladu. Oznámit tuto skutečnost byste měli také na dalších úřadech (například na zdravotní pojišťovně).

Tip: Jak na nový občanský průkaz?

Co dělat, když je změna příjmení či jména zamítnuta?

Jestliže úřad vaši žádost zamítne, tak máte možnost podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky
 

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: Spotřebitel