5 případů, kdy máte nárok na slevu na nájemném

29.07.2020 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Nájemné vám může být během doby trvání nájmu zvýšeno. Může být však ale i sníženo, a to např. o slevu. Kdy má tedy nájemce nárok na slevu z nájemného?

O možných slevách na nájemném pojednává nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Přečtěte si, v jakých situacích na ně máte nárok:

  1. Obtěžující kontroly pronajímatelem
  2. Neodstranění zjištěné vady
  3. Odstranění vady na vlastní náklady
  4. Oprava trvající nepřiměřeně dlouhou dobu
  5. Ohrožení nájemníkova práva třetí osobou

Jak se platí nájem?

Nájemné se platí vždy na měsíc dopředu, a to v ujednané výši, která by měla být součástí nájemní smlouvy. Nájem na květen se tedy hradí již v dubnu. Nájemné je pak pevně stanovená částka, obě strany si pak mohou stanovit možnost zvyšování nájemného anebo jej ve smlouvě zakázat.

Pokud by nájemné nebylo ujednáno, platí se obvyklé v době uzavření nájemní smlouvy s přihlédnutím k nájemnému za pronájem obdobné věci a za obdobných podmínek.


Kdy máte nárok na slevu na nájemném?

1. Obtěžující kontroly pronajímatelem

Pronajímatel má dle občanského zákoníku právo na kontrolu svého bytu, majetku a vybavení. Nájemce je mu navíc povinen takovou prohlídku poskytnout. Pronajímatel však musí takovou návštěvu oznámit v předem přiměřené době. To, jak často je podobná kontrola únosná pro nájemce, však zákon nijak blíže nedefinuje. Pouze dodává, že pronajímatel je povinen nájemci zajistit nerušené užívání nájmu.

Pokud by však nájemci taková činnost způsobovala obtíže, které by nebyly jen nepodstatného charakteru, nájemce má nárok na slevu z nájemného.

 

2. Neodstranění zjištěné vady

Během trvání nájmu nájemce provádí drobné opravy a běžnou údržbu, pokud se k tomu nezaváže pronajímatel. Běžnou údržbou je např. úklid a udržování bytu ve funkčním stavu. Jaké opravy provádí nájemce, pokud není v nájemní smlouvě ujednáno jinak, určuje vyhláška. I pronajímatel však musí udržovat byt v takovém stavu, aby byl funkční a mohl sloužit k bydlení, s čímž se pojí i odstraňování závad, které nespadají mezi drobné opravy, které má vyřešit nájemce.

Pokud nájemce takovou závadu objeví, musí ji včas nahlásit pronajímateli. Ten by ji měl bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud tak ale neučiní a danou věc může nájemce užívat pouze s obtížemi, vzniká mu právo na přiměřenou slevu z nájemného. Tento nárok však lze uplatnit do 6 měsíců ode dne, kdy vadu zjistil. Počítá se navíc i s dobou ode dne, kdy vadu pouze mohl zjistit.


3. Odstranění vady na vlastní náklady

Právo na slevu na nájemném lze uplatnit také v případě, kdy nájemce sám odstraní danou vadu na své vlastní náklady. Musí jít ale o vadu, která byla pronajímateli řádně a včas oznámena a kterou pronajímatel bez zbytečného odkladu neodstranil. Pronajímatel by mu měl poté slevit z nájmu částku účelně vynaložených nákladů na opravu závady. Nájemce má totiž nárok započíst si, co může, a to až do výše nájemného za 1 měsíc. Pokud by nájem nebyl sjednán na měsíc, tak až do výše stanoveného nájemného.

4. Oprava trvající nepřiměřeně dlouhou dobu

Pokud se během doby trvání nájmu ukáže, že je potřeba určitou věc opravit, nájemce je povinen opravu strpět, jestliže ji nelze odložit na dobu po skončení nájmu. Pokud by však byla oprava prováděna příliš dlouho a více než obvykle by ztěžovala užívání dané věci, nájemce má opět nárok na slevu z nájemného. Tentokrát ale podle trvání doby opravy a jejího rozsahu.

5. Ohrožení nájemníkova práva třetí osobou

Pokud by v užívání nájmu nebo věcí, které jsou součástí nájmu, měla bránit třetí osoba, resp. nájemce bude v užívání rušen nebo jinak dotčen chováním třetí osoby, má také nárok na přiměřenou slevu z nájemného. Vždy ale pouze tehdy, pokud zmíněné obtíže včas nahlásí pronajímateli. Ještě předtím je mu však pronajímatel povinen poskytnout ochranu, pokud si o ni nájemce zažádá.

Čtěte také: Má nájemce nárok vidět vyúčtování za energie?Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ