9 chyb při vyplňování přehledu za rok 2020

05.03.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Při výkonu samostatné výdělečné činnosti alespoň po část loňského roku musí OSVČ odevzdat své zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích za rok 2020. Na jaké chyby si dát pozor při jeho vyplňování a následné placení pojistného? 

Přehled o příjmech a výdajích musí odevzdat všechny OSVČ, ať už vykonávaly hlavní nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Na těchto vybraných 9 praktických chyb si dejte při výpočtu pojistného, vyplňování přehledu a nastavení nových záloh pozor:

  1. Uvádění příjmů i mimo samostatnou činnost - ano, či ne? 
  2. Musí se zohlednit i vedlejší činnost
  3. Nezaplacení nedoplatku včas
  4. Nezměnění trvalého příkazu k úhradě
  5. Kolik odevzdat přehledů při změně zdravotní pojišťovny?
  6. Prominuli vám pojistné, opravdu?
  7. Dodržení maximálního vyměřovacího základu pro SP
  8. Nedodržení minimálního vyměřovacího základu
  9. Do kdy musíte přehledy odevzdat?

1. Uvádění příjmů i mimo samostatnou činnost

Do přehledu o příjmech a výdajích se uvádí pouze příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti. Příjmy ze závislé činnosti ani pasivní příjmy (např. z nájmu) se do přehledu neuvádí.

Tip: Přehled o příjmech a výdajích - formulář ke stažení

2. Nezohlednění vedlejší činnosti

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být zdravotní pojištění vypočteno vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se zdravotní pojištění počítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu, tj. poloviny daňového základu, i když je skutečný vyměřovací základ jen v jednotkách tisícikorun. V přehledu je tedy nutné správně zohlednit hlavní a vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

3. Nezaplacení nedoplatku do 8 dní

V přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 se vypočítá zdravotní pojištění za celý kalendářní rok 2020, přičemž se od ročního zdravotního pojištění odečtou zaplacené zálohy během roku 2020. Případný nedoplatek je potom nutné uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích.

Nedoplatek na pojištění se musí zaplatit do 8 dní

Zdroj: Shutterstock

4. Nezměnění trvalého příkazu k úhradě

Od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích se zpravidla změní částka měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Pokud dojde ke zvýšení měsíční zálohy, potom je nutné si včas změnit trvalý příkaz k úhradě, ať je měsíční záloha placena řádně a včas.

5. Odevzdání pouze jednoho přehledu při změně zdravotní pojišťovny

OSVČ, které změnily od 1. 7. 2020 zdravotní pojišťovnu, musí za rok 2020 odevzdat přehled o příjmech a výdajích oběma zdravotním pojišťovnám, u kterých byly v uplynulém roce pojištěny, tj. staré i nové.

6. Neprominutí pojistného

Z důvodu epidemie koronaviru došlo k prominutí zdravotního pojištění za měsíce březen až srpen 2020 při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v částce 2 352 Kč za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v daném období. Nárok na prominutí zdravotního pojištění mají i OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, přesná částka závisí na dosaženém zisku, nemůže být však vyšší než při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

7. Dodržení maximálního vyměřovacího základu pro SP

Sociální pojištění za rok 2020 se platí jen do maximálního vyměřovacího základu v částce 1 672 080 Kč. Pro výpočet zdravotního pojištění však žádný maximální vyměřovací základ stanoven není. Zdravotní pojištění se platí z jakkoliv vysokého vyměřovacího základu.

8. Nedodržení minimálního vyměřovacího základu

Minimální měsíční vyměřovací základ za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je 17 417,50 Kč. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok 2020 musí být zdravotní pojištění vypočteno minimálně z částky 209 010 Kč. Teprve následně se od ročního zdravotního pojištění odečte prominuté pojistné. OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí tedy zdravotní pojištění i při zisku v jednotkách desetitisíc korun vypočítat alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

9. Neodevzdání přehledu

Všechny OSVČ vykonávající samostatnou výdělečnou činnost musí přehled za rok 2020 odevzdat nejpozději do 3. 5. 2021. V případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se termín prodlužuje do 2. 8. 2021. Neodevzdání přehledu o příjmech a výdajích je sankciováno, proto je potřeba si řádně splnit zákonnou povinnost.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát