Kolik zaplatí poražený vítězi soudního sporu?

17.03.2021 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Vítěz soudního sporu má nárok, aby mu poražený zaplatil to, co vynaložil na vedení sporu jako platby právníkům, znalcům, soudní poplatky aj. Jak se tato náhrada počítá? Kdy je plná a kdy jen částečná?

Už víme, že cena právních služeb se určí podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti (advokátního tarifu) nebo volnou dohodou advokáta a jeho klienta, pak jde o smluvní cenu. Pokud se při určení ceny právní pomoci postupuje podle vyhlášky, jde o cenu mimosmluvní. Tohle rozlišování má velký význam, pokud předmětem právních služeb je zastupování v soudním sporu. Klient se může dohodnout s právníkem na libovolně vysoké odměně pro něj, vyšší i nižší, než určené podle vyhlášky. Ale na závěr soudního řízení se přiznává vítězi soudního sporu náhrada vynaložených soudních výloh, kterou zaplatí poražený.

Cena soudních poplatků, znaleckých posudků se určí podle skutečné ceny, podle toho, kolik bylo placeno. Ovšem cena právních služeb se určí vždy podle vyhlášky, bez ohledu na to, co (kolik) bylo skutečně placeno. Skutečně zaplacená smluvní cena se ignoruje, platí ta mimosmluvní (vyhlášková). Mělo by tedy být jasné, že pokud vítěz sporu platil advokátovi smluvní cenu nižší, než stanoví vyhláška, tak na přiznané náhradě nákladů vydělá. Naopak, pokud mu platil smluvní cenu vyšší, než je výše odměny podle tarifní vyhlášky, tak prodělá. Pak vítěz dostane na náhradě soudních výloh méně - kompenzaci palmáre jen podle vyhlášky.

Lidově hovoříme o vítězi a poraženém ve sporu, zákon hovoří o účastníkovi soudního řízení, který měl ve věci úspěch, a o účastníkovi, který úspěch neměl. Úspěšným účastníkem soudního řízení může být jak žalobce, pokud mu soudní rozhodnutí přiznalo to, co v žalobě požadoval. Úspěšným může být i žalovaný, pokud byla žaloba proti němu zamítnuta.

Co je vítězství čili úspěch v soudním sporu

Základní pravidlo zní, že soud účastníkovi, který měl ve věci plný úspěch (vyhrál spor), přizná náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování práva (byl-li žalobcem a žalobě bylo vyhověno) nebo bránění práva (byl-li žalovaným a žaloba byla zamítnuta). A to proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Ten to musí zaplatit. Kdo prohraje soudní spor, tak nese veškeré náklady, které na jeho vedení vynaložil - soudní poplatky, palmáre svému právníkovi, úhradu znaleckých posudků atp., jakož i náklady, které musela vynaložit protistrana. Důležité je poznamenat, že u soudu vás v zásadě může zastupovat kdokoliv, koho si zvolíte. Náhradu za zaplacené palmáre však soud přiznává, jen pokud to byl advokát - člen České advokátní komory, popř. v rámci své působnosti notář nebo patentový zástupce.

Úplné a jen poměrné vítězství

Důležité je také povšimnout si, že zákon mluví o plném úspěchu. Jenže ne vždycky končí soudní spor tak, že je žalobě zcela (plně) vyhověno, nebo je žaloba zcela (plně) zamítnuta. A tak vítězství ve sporu - úspěch může být i jenom částečný. Řekněme, že někdo se domáhá po druhé straně zaplacení 100 000 Kč, ale soudu kompletně svůj nárok neprokáže nebo bude částečně promlčený, a tak soud uloží druhé straně zaplatit jen 80 000 Kč. Vítězství ve sporu je pak jenom částečné. Měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, zní další pravidlo zákona, soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo.

Soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, a to podle poměru úspěchu a neúspěchu ve věci: Jestliže se žalobce domáhá po žalovaném zaplacení například částky 100 000 Kč a je mu přiznána (žalovanému uloženo zaplacení) jen částky 70 000 Kč, potom úspěch žalobce je 70%. Jenomže, přestože žalovaný musí zaplatit, tedy ve sporu prohrál, tak neprohrál zcela, tudíž i on má částečný úspěch. Nemusí platit 30 % žalované částky, takže jeho úspěch je 30%. Žalobci tak bude přiznána náhrada nákladů ve výši 40 %. (Od 70% úspěchu žalobce se odečte 30% úspěch žalovaného.)

Na kolik vyjdou soudní poplatky: proplacení náhrady nákladů

Zdroj: Shutterstock

Kolik stojí advokátovy služby

Řekněme, že soudní řízení proběhlo neobvykle rychle a snadno - advokát poslal předžalobní upomínku, ale žalovaný nezaplatil. Pak vypracoval a podal žalobu a soud pak na jejím základě hned na jedno stání rozhodl ve prospěch žalobce.

Jeden úkon právní služby stojí podle vyhlášky o cenách právních služeb (advokátního tarifu) ve sporu o 100 000 Kč 5100 Kč. Advokát vykonal 3, takže celkem činí mimosmluvní odměna 15 300 Kč (bez DPH), k čemuž připočteme ještě 3 režijní paušály ve výši 300 Kč. Celkem tedy náklady právního zastoupení představují 16 200 Kč, pokud si advokát už nic dalšího, jako třeba cestovní výlohy apod., neúčtoval. K tomu je třeba počítat se soudním poplatkem ve výši 5000 Kč. Pokud by žalobci bylo přiznáno celých 100 000 Kč, měl plný (100%) úspěch, musel by mu vše uhradit neúspěšný žalovaný účastník, tedy celých 21 200 Kč.

Kdy se na náhradě právníkova palmáre vydělá a kdy prodělá

Pokud si advokát a klient dohodli odměnu ve výši podle vyhlášky (16 200 Kč), vítěz sporu na náhradě ani nevydělal, ani neprodělal. Pokud si ale dohodli smluvní cenu vyšší, než podle vyhlášky, třeba 20 000 Kč za celkové vyřízení sporu, vítěz tak trochu prodělal, protože má od poraženého nárok jen na 16 200 Kč. Pokud si ale dohodli cenu nižší, než podle vyhlášky, třeba 1 500 Kč za hodinu práce advokáta a ten na případu strávil 6 hodin, takže účtoval žalobci jako svému klientovi 9000 Kč, tak na náhradě nákladů řízení žalobce vydělal, protože soud stanoví náhradu ve výši 16 200 Kč.

Jestliže by náhrada byla 40%, když by žalobci bylo přiznáno soudem jen 70 000 Kč, bude žalovanému, který prohrál, uloženo zaplatit vítězi sporu 8 480 Kč (40 % z ceny právních služeb dle vyhlášky 16 200 Kč a 40 % ze zaplaceného soudního poplatku 5000 Kč).

Kdy spor skončí jakoby "remízou"

Soud také může rozhodnout, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Soud tak učiní, je-li úspěch a neúspěch na obou stranách přibližně stejný. (V daném případě sporu o 100 000 Kč, když by žalovanému bylo přiznáno třeba přesně 50 000 Kč nebo 50 400 Kč, takže jak žalobce, tak žalovaný by měli zhruba 50% úspěch i neúspěch.)

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU