Jak požádat stát o půjčku ve výši až 2,4 milionu Kč na bydlení?

14.04.2021 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Stát prostřednictvím programu Vlastní bydlení umožňuje mladým rodinám s dětmi žádat o státní půjčku, která může dosáhnout až 2,4 milionu korun. Jak o ni žádat? A jaké doklady musíte doložit, aby vaše žádost byla schválena?

Mnoho lidí netuší, že stát umožňuje si na výstavbu či pořízení domu půjčit ze Státního fondu podpory investic (SFPI). Jedná se o program Vlastní bydlení, který umožňuje žádat o:

 • 2,4 milionu Kč na pořízení či výstavbu domu
 • 2 miliony Kč na pořízení bytu či družstevního podílu v bytovém družstvu
 • 600 tisíc Kč na modernizaci

Od 1. ledna 2021 na tuto půjčku dosáhne více lidí, protože se zvýšila věková hranice u žadatelů (musí být mladší 40 let) a také se rozvolnily jiné podmínky.

Zůstává ovšem to, že SFPI je první v pořadí u ručení zastavěné nemovitosti, což značně ztěžuje další možné půjčky, protože na českém stavebním a realitním trhu těžko postavíte či koupíte dům či byt čistě za státní půjčku a spíše budete potřebovat dvojnásobek až trojnásobek z této hodnoty.

Jestliže ovšem vás ani toto neodradí, tak se můžete těšit na nízký úrok (aktuálně ve výši 1 %). Jak tedy získat státní půjčku z programu Vlastní bydlení?

Zdroj: Depositphotos

Jak žádat o půjčku z programu Vlastní bydlení?

Žádost o úvěr z programu Vlastní bydlení samotná je poměrně triviální.

Vyplníte v ní základní údaje o žadateli a spolužadateli, potom informace o zdrojích příjmů žadatele a spolužadatele a základní informace o dětech.

Dalším krokem je zaškrtnutí volby, k čemu bude úvěr použit. Volby jsou následující:

 • Výstavba rodinného domu
 • Změna stavby či její části na obydlí
 • Koupě obydlí (bytu)
 • Koupě nemovité věci (rodinného domu), jejíž součástí je obydlí
 • Převod družstevního podílu v bytovém družstvu

V pátém kroku vyplníte informace o ceně pořizované nemovitosti.

V šestém kroku se vyplňují zdroje financování, tedy jakou část si financujete z vlastních zdrojů, jakou částku si chcete půjčit od SFPI a také to, jestli budete mít ještě jinou půjčku.

V sedmém kroku se uvádí měsíční příjmy a výdaje domácnosti.

V osmém kroku vyplníte termín dokončení realizace (kolaudace u výstavby, zápis na list vlastnictví u koupě), rovněž se udává požadovaná dobu splácení v letech (maximálně 20 let).

V devátém kroku vyplníte způsob zajištění:

 • Při výši úvěru do 600 000 Kč zajištění ručitelem
 • Zástavou nemovitosti v prvním pořadí ve prospěch SFPI
 • Individuální posouzení zajištění v případě družstevního podílu
 • Zástava jiné nemovitosti
 • Zástavou nemovitosti ve druhém pořadí ve prospěch Fondu a zajištěním ručitelským prohlášením – ručitelem

V desátém kroku uvedete, zdali bude nemovitost sloužit k podnikání.

Na závěr ještě potvrdíte zpracování osobních údajů a čestně prohlásíte, že jsou uvedené údaje pravdivé a vše stvrdíte podpisem.

Žádost lze podat 3 způsoby:

 • Poštou
 • Datovou schránkou
 • Osobě

Žádosti lze podat na určených pracovištích Státního fondu podpory investic:

 • v Praze, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2
 • v Olomouci, Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc

Jaké dokumenty je nutné přiložit k žádosti?

K žádosti musíte přiložit kopie, originály či úředně ověřené kopie řady dokumentů, které se dají rozdělit do několika skupin a to dle použití úvěru od SFPI.

První skupina je tvořena dokumenty, které jsou vyžadované pro všechny typy účelu použití, ať už se jedná koupi, výstavbu či družstevní podíl:

Typ dokumentu Podoba přílohy
Občanský průkaz nebo rodný list žadatele/spolužadatele k ověření státního občanství1) Kopie
Oddací list či doklad o uzavření registrovaného partnerství Úředně ověřená kopie
Rodný list dítěte či dětí  Úředně ověřená kopie
Rozsudek o svěření dítěte do péče2) Úředně ověřená kopie či originál
Povolení k pobytu3) Kopie
Výpis z Centrální evidence exekucí žadatel, spolužadatel/ka4) Originál
Potvrzení o výši příjmu žadatele, spolužadatele/ky5) Originál
Daňové přiznání za poslední zdaňovací období žadatele, spolužadatele/ky potvrzené FÚ6) Kopie
Doklad o bezdlužnosti příslušného správce daně6) Originál
Doklad o neexistenci nedoplatku na pojistném a na penále veřejného zdravotního pojištění a na sociálním zabezpečení6) Originál
Doklady o jiných pravidelných příjmech - např. sociální dávky, výživné Kopie
Smlouva o úvěru ze stavebního spoření, smlouva o hypotečním úvěru, smlouva o půjčce, leasingová smlouva7) Kopie

1) Bez strojově čitelných údajů
2) V případě, že svěření dítěte do péče není stanoveno rozsudkem, prohlášení žadatele/ky o úvěr, že o dítě trvale pečuje a žije s ním ve společné domácnosti. Dále prohlášení druhého rodiče dítěte, že nežádá a nebyl mu poskytnut úvěr od SFRB (žadatelem je osoba nežijící v manželství)
3) Jestliže žadatel/spolužadatel není státním občanem ČR
4) Je ho možné pořídit na poště či úřadě se službou CzechPOINT nebo placeným výpisem z www.ceecr.cz
5) V případě závislé činnosti (zaměstnání, práce na dohody)
6) V případě osoby podnikající
7) Dokládá se pouze v případě, že jsou takové úvěry sjednány

Dále se budou lišit potřebné dokumenty, které musíte přiložit jestliže:

Jaké dokumenty je nutné přiložit, jestliže stavíte obydlí?

Jestliže žádáte o půjčku ze SFPI na výstavbu obydlí, tak musíte přiložit následující dokumenty:

Typ dokumentu Podoba přílohy
Doklad o povolení stavby1) Úředně ověřená kopie či originál
Výpis z katastru nemovitostí dokladující vlastnictví pozemku, ne starší než 3 měsíce2) Úředně ověřená kopie či originál
Projektová dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou podle jiného právního předpisu, (technická zpráva, půdorysné plány)3) Kopie
Vyjádření příslušného vodoprávního úřadu o tom, že obydlí se nenachází v záplavovém území4) Originál
  Smlouva o provedení kompletní výstavby (smlouva o dílo) uzavřená se zhotovitelem stavby v případě provádění výstavby dodavatelsky5) Úředně ověřená kopie či originál
Položkový rozpočet stavby zpracovaný oprávněnou osobou v případě provádění výstavby svépomocí6) Úředně ověřená kopie či originál

1) Stavební povolení, souhlas, souhlas s provedením ohlášené stavby atd. Jestliže doklad o povolení stavby nabývá účinnosti, je nutné zaslat doklad o povolení stavby včetně data nabytí účinnosti
2) Je ho možné pořídit na poště či úřadě se službou CzechPOINT, placeným výpisem z www.cuzk.cz nebo osobně na katastrálním úřadě
3) Nemusíte zasílat kompletní projekt, ale postačí půdorysné plány a technická zpráva s kulatým razítkem oprávněné osoby odpovědné za vypracování projektu
4) V případě, že se obydlí nachází v záplavovém území, souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu s případnými omezujícími podmínkami pro výstavbu. O vyjádření žádáte na Odboru životního prostředí ke kterému náleží daná nemovitost
5) Dokládá se v případě, že je stavba prováděná kompletně firmou „na klíč“
6) Dokládá se vždy, pokud není stavba prováděna kompletně „na klíč“. Není nutné mít podrobný položkový rozpočet, ale postačí rozpočet stavby zpracovaný na oddíly, kdy jednotlivé oddíly jsou rozděleny na maximálně 3 pododdíly

Jaké dokumenty je nutné přiložit, jestliže obydlí kupujete?

V případě koupě obydlí je situace mnohem jednodušší. Stačí, když doložíte tyto dokumenty:

Typ dokumentu Podoba přílohy
Kupní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí kupní s ověřenými podpisy zúčastněných stran Úředně ověřená kopie či originál
Výpis z katastru nemovitostí dokladující vlastnictví pozemku, ne starší než 3 měsíce1) Úředně ověřená kopie či originál
Doklad o ceně obvyklé dle zákona o oceňování majetku (odhad nemovitosti)  Úředně ověřená kopie či originál

1) Je ho možné pořídit na poště či úřadě se službou CzechPOINT, placeným výpisem z www.cuzk.cz nebo osobně na katastrálním úřadě

Jaké dokumenty je nutné přiložit, jestliže kupujete družstevní podíl v bytovém družstvu?

V případě koupě družstevního podílu v bytovém družstvu musíte doložit trojici dokumentů:

Typ dokumentu Podoba přílohy
Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu s ověřenými podpisy zúčastněných stran Úředně ověřená kopie či originál
Potvrzení bytového družstva o existenci bytu a členství osoby, která bude převádět své členské podíly Originál
Doklad o ceně obvyklé dle zákona o oceňování majetku (odhad nemovitosti)  Úředně ověřená kopie či originál

Uzavření smlouvy o úvěru ze SFPI - co je ještě nutné udělat?

Jestliže jste doložili žádost o úvěr a všechny potřebné přílohy, tak SFPI zpracuje návrh smlouvy o úvěru a návrh dalších smluvních dokumentů, jakými jsou např. zástavní smlouva či dohoda o ručení, a to nejpozději do 30 dnů od přijetí úplné žádosti.

Pro schválení a vyplácení úvěru od SFPI je nutné, aby fond měl k dispozici finanční prostředky, které jsou schváleny vládou. V minulém roce nedošlo k plnému vyčerpání schváleného rozpočtu a tento rok se pravděpodobně dostane na všechny schválené žádosti. Mimořádně však může nastat situace, že z personálních či z technických důvodů se může lhůta 30 dní prodloužit.

SFPI vám návrhy smluvních dokumentů zašle na vaši adresu a vy musíte do daného termínu dokumenty vrátit zpět a to v uvedeném počtu vyhotovení.

Všechny tyto dokumenty musíte doplnit stanovenými informacemi a nechat je úředně ověřit.

Následně bude podepsána smlouva o úvěru vedením Fondu a vám bude neprodleně zaslán určený počet vyhotovení smluvních dokumentů s dalšími informacemi, které se týkají zejména zajištění úvěru.

Vaším posledním krokem bude doložení vinkulace pojistného plnění ze živelního pojištění, což je jednou z podmínek zahájení čerpání úvěru. Musíte doložit pojistnou smlouvu na skutečnou hodnotu nemovitosti, ta musí obsahovat pojištění proti povodním a záplavám. SFPI vám pošle formulář vinkulace pojistného plnění a ten musíte nechat potvrdit vámi zvolenou pojišťovnou, ten musíte doložit na SFPI ještě před zahájením čerpání úvěru.

Návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí podává Fond.

A nyní zbývá "pouze" čerpání úvěru, což je mnohdy spojeno s dokládáním dodavatelských faktur a dalších dokladů. Přejeme pevné nervy při tomto strastiplném procesu a jestliže na to nemáte nervy, tak si srovnejte hypotéky v naší kalkulačce.

Zdroj: Státní fond podpory investic

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY