Jak se počítají srážky ze mzdy, na kterou je uvalena exekuce?

04.05.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Co rozhoduje o tom, kolik ze mzdy připadne v exekuci věřitelům a kolik zůstane dlužníkovi? Jak je to od dubnové mzdy po zvýšení životního minima?

O tom, kolik ze mzdy podrobené exekučním srážkám zůstane na straně jedné samotnému dlužníkovi a kolik ze mzdy naopak na straně druhé získají věřitelé, rozhoduje samozřejmě výše mzdy. Čím vyšší je čistá mzda, tím více z ní připadne na úhradu dluhů pro věřitele. Naopak čím je mzda nižší, tím relativně více zůstane zaměstnanci a jeho rodině.

O výši srážek rozhodují také rodinné poměry dlužníka. Hlavně to, kolik má vyživovacích povinností. Na každou vyživovanou osobu, pokud nejde právě o tu, jejíž výživné je ze mzdy exekučně sráženo, se počítá nezabavitelná částka. A to vedle částky na samotného dlužníka. Celková nezabavitelná částka konkrétního dlužníka, která nikdy nesmí být sražena dlužníkovi z čisté mzdy, je součtem nezabavitelné částky na samotného dlužníka a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby. Zpravidla jde o nezaopatřené děti a manželku nebo manžela.

Pro přednostní pohledávky se sráží více

A v neposlední řadě o výši srážek rozhoduje také to, zda je exekuce nařízena pro pohledávku (dluh) přednostní, nebo nepřednostní. Přednostními dluhy uspokojovanými v rámci exekuce jsou především výživné a pak třeba náhrada škody na zdraví, dluhy na daních, na zdravotním nebo sociálním pojištění, náhrada škody způsobené úmyslným trestným činem aj.

Nepřednostními pohledávkami jsou různé nesplacené úvěry, neuhrazené vyúčtování služeb a dodávek spojených s užíváním bytu, jako třeba elektřina, plyn, voda aj., pokuty (přirážky) za jízdu načerno apod.

Pokud je exekuce nařízena pro přednostní pohledávku, zůstává dlužníkovi ještě 1/3 zbytku čisté mzdy, která případně zbývá po odečtení nezabavitelných částek. Maximálně však 7376 Kč. Pokud exekuce probíhá kvůli uspokojení nepřednostní pohledávky, zůstávají dlužníkovi dokonce 2/3 takového zbytku čisté mzdy. Maximálně však 14 752 Kč. To, co převyšuje uvedené částky, se už sráží bez omezení ve prospěch věřitelů.

Exekuce na mzdu

Zdroj: Shutterstock

Jaká je výše nezabavitelných částek?

Již dříve jsme však vysvětlili, že nepanuje shoda na výši nezabavitelných částek.

Některé soudy počítají (jako v našem prvním příkladě) s nezabavitelnou částkou na dlužníka 8298,75 Kč a 2766,25 Kč na vyživované osoby:

Podle některých soudů činí

Nezabavitelná částka na dlužníka samotného

8298,75 Kč

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu

2766,25 Kč

Ministerstvo spravedlnosti ovšem počítá s nezabavitelnou částkou na dlužníka ve výši 9138,75 Kč a na vyživovanou osobu 3046,25 Kč: 

Podle ministerstva spravedlnosti činí

Nezabavitelná částka na dlužníka samotného

9138,75 Kč

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu 

3046,25 Kč

Příklad – exekuce ženatého dlužníka s 1 dítětem

Výpočet srážek ze mzdy si budeme ilustrovat na situaci ženatého zaměstnance s jedním nezaopatřeným dítětem. Dítě a manželka představují dvě vyživované osoby. A tak se budou vždy počítat v rámci nezabavitelných částek 2 částky na vyživované osoby a 1 nezabavitelná částka na samotného dlužníka. Řekněme, že jeho čistá mzda je 31 000 Kč.

1 . Srážka pro nepřednostní pohledávku s nižšími nezabavitelnými částkami

Nezabavitelná částka na dlužníka činí 8298,75 Kč, k nimž se připočtou 2 částky na vyživované osoby 2766,25 Kč. Celkem tak činí nezabavitelné částky 13 831,25 Kč, což se zaokrouhlí na celé koruny nahoru čili na 13 832 Kč. Po odečtení celkové nezabavitelné částky od čisté mzdy, z níž se srážky počítají (nikoliv z hrubé mzdy), zůstává ještě 17 168 Kč.

Tato částka se rozdělí na 3 třetiny po 5722 Kč (každá třetina musí představovat celé číslo), přičemž zbudou 2 Kč. Protože se pro nepřednostní pohledávku sráží jenom jedna třetina zbytku čisté mzdy (po odečtení nezabavitelných částek), dlužníkovi zůstanou dvě třetiny zbytku čisté mzdy, takže 2 × 5722 Kč, a celková nezabavitelná částka 13 832 Kč a 2 Kč zbytku čisté mzdy, takže celkem 25 278 Kč. Na věřitele připadne jenom jedna třetina zbytku čisté mzdy 5722 Kč.

Tip: Co dělat, když má dlužník více exekucí? Co mu zůstane ze mzdy?

2. Srážka pro nepřednostní pohledávku s vyššími nezabavitelnými částkami

V takovém případě bude srážka činit jen 5256 Kč a dlužníkovi a jeho rodině zůstane více peněz, a to 25 744 Kč.

Tip: Jak a kolik se sráží při exekuci z důchodu?

3. Srážka pro přednostní pohledávku s nižšími nezabavitelnými částkami

Pokud bude exekuce nařízena pro přednostní pohledávku, dlužníkovi zůstanou jenom nezabavitelné částky dohromady 13 832 Kč a jedna třetina zbytku čisté mzdy 5722 Kč a 2 Kč, takže celkem jen 19 556 Kč. Naproti tomu na úhradu přednostní pohledávky připadnou ne jedna, ale dvě třetiny zbytku čisté mzdy, takže 2 × 5722 Kč čili 11 444 Kč.

4. Srážka pro přednostní pohledávku s vyššími nezabavitelnými částkami

Když budeme počítat s nezabavitelnou částkou na dlužníka ve výši 9138,75 Kč a na vyživovanou osobu 3046,25 Kč, budou nezabavitelné částky činit celkem 15 231,25 Kč čili 15 232 Kč. Z čisté mzdy zbude 15 768 Kč, které se rozdělí na 3 × 5256 Kč. Dlužníkovi z toho zůstane jedna třetina (5256 Kč) a nezabavitelné částky, takže dohromady 20 488 Kč. Na úhradu dluhu připadnou dvě třetiny zbytku čisté mzdy 10 512 Kč (2 × 5256 Kč).

 

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: DANĚ