Podle jakých pravidel se daní příjem neziskových organizací?

09.05.2022 | , Finance.cz
DANĚ


V České republice nepůsobí pouze ziskový sektor. Funguje tu řada neziskových organizací, jejichž cílem není zisk, ale svoji činnost vykonávají pro blaho společnosti. I takové neziskové organizace mohou mít ze svých činností zisk, který pak přerozdělují na zlepšování svých aktivit. Jak tyto příjmy podléhají zdanění?

Neziskové organizace nemají žádné svoje vymezení v legislativě, jde ovšem o ustálené a používané označení pro takové organizace, které nejsou primárně zakládány pro ziskovou činnost. Jejich posláním je konat dobro a zlepšovat situaci ohrožených skupin, a pomáhat tak k lepší situaci ve státě.

Danění příjmů neziskových organizací

Příjem: Shutterstock

Rozhodující je status „veřejně prospěšný poplatník“

Pro to, aby mohla NO stanovit, jak bude přistupovat k zdanění svých příjmů, je důležité vědět, zda spadá do kategorie „veřejně prospěšný poplatník“. Na základě tohoto statusu má pak NO různé úlevy na daních.

Podle zákona o daních z příjmů je veřejně prospěšným poplatníkem ten, který v souladu se svým zakladatelským jednáním vykonává činnost, která není podnikáním. Legislativa dále uvádí, které organizace se neřadí pod status veřejně prospěšného poplatníka.

Veřejně prospěšným poplatníkem není:

  • Obchodní korporace,
  • Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář,
  • profesní komora nebo poplatník založený za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, u nichž nejsou členské příspěvky osvobozeny od daně, s výjimkou organizace zaměstnavatelů,
  • zdravotní pojišťovna,
  • společenství vlastníků jednotek a
  • rodinná fundace, jejímž účelem je sloužit k podpoře zakladatele nebo blízkých osob.

Veřejně prospěšný poplatník se pro rozlišení danění příjmů rozděluje na poplatníka s úzkým základem daně a s širokým základem daně.

TIP: Kdo vlastní české hokejové kluby?

Kdo je veřejně prospěšný poplatník s úzkým základem daně?

Do neziskovek s úzkým základem daně spadají spolky, nadace, nadační fondy, náboženské společnosti a honební společenstva. Tito poplatníci musí svoje podnikové činnosti rozdělit na hlavní a vedlejší. Jestliže některá z rozepsaných činností vyjde tak, že náklady na její provoz převyšují výnos (je ztrátová), nezahrnuje se tato činnost do předmětu daně. Do předmětu daně se nezahrnují ani dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů.

Do předmětu daně se zahrnují příjmy z reklam, nájmu s výjimkou státního majetku, členských příspěvků a úvěrů.

Kdo je veřejně prospěšný poplatník s širokým základem daně?

Do širokého základu daně spadají ústavy, obecně prospěšné společnosti, veřejné výzkumné instituce, zdravotnická střediska a veřejné vysoké školy.

Tyto organizace nemusejí rozdělovat svoje hlavní a vedlejší činnosti, jelikož všechny jejich příjmy jsou předmětem daně s výjimkou získaných dotací a příspěvků z veřejných rozpočtů. Jejich činnosti by neměly nabývat ani ztrátové hodnoty.

TIP: Darovali lidé během pandemie více financí neziskovým organizacím?

Jak si mohou neziskové organizace snížit základ daně?

I v případě, že vyjde neziskovce nějaká daň, ve většině případů ji platit nebude. Vypočítaný základ daně může veřejně prospěšný poplatník ze zákona snížit o dalších 30 %, maximálně o 1 000 000 Kč, pokud tuto úsporu na dani použije ke krytí budoucích nákladů svých nepodnikatelských činností. Jestliže vychází 30% snížení na méně než 300 000 Kč, je možné si odečíst až 300 000 Kč, maximálně ale do výše základu daně.

Výjimku mají veřejně prospěšní poplatníci s širokým základem daně. Ti si mohou od vypočítaného základu daně odečíst 30 %, ale až do výše 3 000 000 Kč.

Za situace, že těmto poplatníkům vychází 30% snížení na méně než 1 000 000 Kč, mohou odečíst až 1 000 000 Kč, ovšem pouze do výše základu daně.

TIP: Založení útulku pro opuštěná zvířata: povinnosti zřizovatele, dokumenty a financování

Musí nezisková organizace podávat daňové přiznání?

Nezisková organizace nemusí podávat přiznání, jestliže má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, osvobozené příjmy nebo takové příjmy, z kterých se odvádí srážková daň. Kompletní výčet osvobozených příjmů je k nalezení v zákoně o daních z příjmů v § 19. Nejčastěji jsou to členské příspěvky dle stanov a zřizovacích listin a příjmy z darů na obecně prospěšné účely.

Jelikož jde o daňové přiznání právnické osoby, musí být doplněné také o účetní závěrku, rozvahu a výkaz zisku a ztráty.


Čtěte také:

Snížení základů daně z příjmů o poskytnuté dary na dobročinné účely

Která neziskovka bere od státu nejvíce?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ