Špatně doručená výpověď ji může zneplatnit, jak ji správně doručit?

18.07.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Jakými způsoby může zaměstnavatel doručit zaměstnanci výpověď? A co když ji zaměstnanec odmítne přijmout? Nebo si pro ni nepřijde na poštu?

Výpověď musí zaměstnavatel doručit zaměstnanci do vlastních rukou. Totéž platí podle zákoníku práce i pro další písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Do vlastních rukou zaměstnance tak musí být doručeno zejména okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, výpověď dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a také odvolání z vedoucího pracovního místa. Do vlastních rukou zaměstnance musí být doručen též mzdový výměr nebo platový výměr a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. Ten totiž může být podkladem pro výpověď nebo pro snížení náhrady mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti.

Začíná se osobním předáním na pracovišti

Uvedené písemnosti doručuje sám zaměstnavatel, resp. pověřený pracovník nebo pracovníci zaměstnavatele zaměstnanci primárně na pracovišti. Není-li to možné, protože zaměstnanec je nemocný nebo má třeba dovolenou, může mu zaměstnavatel doručit:

  • kdekoliv bude zaměstnanec zastižen, třeba v čekárně u lékaře, na vycházce při venčení psa,
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
  • prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, nebo
  • prostřednictvím datové schránky.

Pokud zaměstnavatel doručuje výpověď na pracovišti nebo jinde, tedy osobně, považuje se písemnost za doručenou i tehdy, jestliže zaměstnanec její přijetí odmítne. Proto, pokud se očekává, že zaměstnanec nebude chtít výpověď přijmout, měli by společně doručovat vždy nejméně 2 lidé, aby bylo možno dosvědčit, že zaměstnanec výpověď odmítl převzít. A to není dobré dělat. Jednak výpověď je i tak doručena a platí. A jednak se jí zaměstnanec nemůže účinně bránit, když ji zpochybňuje, protože neví, co je v ní obsaženo.

Jako odmítnutí převzetí výpovědi se však nehodnotí, jestliže se zaměstnanec odmítne dostavit třeba v práci na určité místo, třeba na personální oddělení k převzetí výpovědi. A tím spíše, odmítne-li si někam pro výpověď přijít, když není v práci, třeba během vycházek v pracovní neschopnosti do zaměstnání.

Zaměstnavatel a jeho pracovníci se musí dostavit k zaměstnanci, v zaměstnání na jeho pracoviště, mimo práci tam, kde se zaměstnanec vyskytuje.

Doručení výpovědi zaměstnanci: způsoby

Zdroj: Depositphotos

 

Elektronické doručování

Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (čili e-mailem) a doručování do datové schránky budou nejspíš stále výjimečné. Drtivá většina výpovědí a dalších důležitých pracovněprávních písemností se vyhotovuje v listinné podobě, prostě je vytištěna nebo napsána na papír.

Prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací může zaměstnavatel písemnost doručit výlučně tehdy, jestliže zaměstnanec s tímto způsobem doručování vyslovil písemný souhlas a poskytl zaměstnavateli elektronickou adresu pro doručování. Písemnost pak musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.

Písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy její převzetí potvrdí zaměstnanec zaměstnavateli datovou zprávou podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem. Doručení písemnosti prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací je neúčinné, jestliže se písemnost zaslaná na elektronickou adresu zaměstnance vrátila zaměstnavateli jako nedoručitelná nebo jestliže zaměstnanec do 3 dnů od odeslání písemnosti nepotvrdil zaměstnavateli její přijetí datovou zprávou podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Taktéž prostřednictvím datové schránky může zaměstnavatel písemnost doručit jen tehdy, jestliže zaměstnanec s tímto způsobem doručování vyslovil písemný souhlas. Jestliže se zaměstnanec nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání písemnosti do datové schránky, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.

Čtěte také: Jak a proč si zřídit datovou schránku

Doručování prostřednictvím pošty

Písemnost, kterou doručuje zaměstnavatel prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, typicky České pošty, s. p., zasílá zaměstnavatel na poslední adresu zaměstnance, kterou zaměstnanec zaměstnavateli písemně sdělil.

Nebyl-li zaměstnanec doručovatelem pošty zastižen, uloží se písemnost v provozovně provozovatele poštovních služeb. Zákoník práce počítá i s tím, že písemnost může být uložena u obecního úřadu. Neříká to výslovně, ale myslí se tím samozřejmě úřad spravující územní obvod, kam patří místo, kde bylo zaměstnanci doručováno.

Zaměstnanec se vyzve písemným oznámením o neúspěšném doručení písemnosti, aby si písemnost do 15 dnů vyzvedl; zároveň se mu sdělí, kde, od kterého dne a v kterou dobu si může písemnost vyzvednout. Součástí výzvy k převzetí zásilky, resp. oznámení o uložení zásilky musí být poučení o následcích odmítnutí převzetí písemnosti nebo neposkytnutí součinnosti nezbytné k doručení písemnosti.

Obstrukce nemají moc smysl

Povinnost zaměstnavatele doručit písemnost zaměstnanci je totiž pochopitelně splněna, jakmile zaměstnanec písemnost převezme. Ale může nastat i tzv. fikce doručení, že si zaměstnanec písemnost nepřevezme, a přesto se bude mít za to, že mu byla doručena. Jestliže si zaměstnanec písemnost nevyzvedne (na poště, popř. na obecním úřadu) do 15 dnů, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty. Nedoručená písemnost se odesílajícímu zaměstnavateli vrátí.

Jestliže zaměstnanec doručení písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb znemožní tím, že poštovní zásilku obsahující písemnost odmítne převzít nebo neposkytne součinnost nezbytnou k doručení písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy ke znemožnění doručení písemnosti došlo. Zaměstnanec musí být doručovatelem poučen o následcích odmítnutí převzetí písemnosti.

Jak je vidno, vyhýbat se doručení nebo nepřebírat zásilky ani na poště nemá smysl. Smysl má pouze zamyslet se nad tím, kdy je převzít. Řekněme, že zaměstnavatel vyhotovil výpověď 24. června 2022 a téhož dne ji předal poště. Pošta se pokusila ji doručit zaměstnanci 28. 6. 2022, ale ten nebyl doma zastižen, tak je zásilka uložena a zaměstnanci zanechána výzva k převzetí zásilky.

Ale proč by spěchal, pokud ví či tuší, že je mu zasílána výpověď? Proč by ji přebíral hned 29. nebo 30. června 2022 tak, že by mu výpovědní doba začala plynout již 1. července a skončila a s ní i pracovní poměr 31. srpna 2022? Pokud má zaměstnanec zájem, aby jeho pracovní poměr trval co nejdéle, převezme si výpověď na poště později při dodržení úložní lhůty, takže nejdříve 1. července, popř. 4. července 2022, nebo až po svátcích 7. července 2022. Výpovědní doba pak začne běžet až od 1. srpna a skončí 30. září 2022.

Čtěte také: Změny u datových schránek: rozšíření fikce doručení i automatické zřízeníPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU