Které pěstounské dávky se od 1. října zvýší?

27.09.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Od 1. října mohou pěstouni a děti svěřené do pěstounské péče očekávat zvýšení některých pěstounských dávek. Zvýšení se týká příspěvku na úhradu potřeb dítěte, příspěvku při převzetí dítěte do pěstounské péče a také zaopatřovacího příspěvku.

Pěstounství je jednou z forem náhradní rodinné péče. Pro to, aby byly děti v této formě péče hmotně zabezpečené, poskytuje stát prostřednictvím Úřadu práce několik dávek pěstounské péče. Od 1. října 2022 se zvýší tyto tři dávky:

Pěstounské dávky od 1. října

Zdroj: Shutterstock

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Nárok na opakující se měsíční příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do péče pěstouna nebo osoby v evidenci. Dávka se však vyplácí přímo pečující osobě (pěstounovi). Může být využita například na nákup oblečení, obuvi, školních potřeb nebo k úhradě volnočasových aktivit.

Za osobu v evidenci se považuje taková osoba, která je uvedená v evidenci osob a připravená vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Jestliže je dítě během měsíce svěřeno do péče více osob, nárok na této příspěvek má ta, která pečuje o svěřené dítě delší dobu. V případě, že o dítě pečuje více osob stejně dlouhou dobu, rozhodne o tom, kdo dávku dostane, krajská pobočka Úřadu práce.

Dávka se může vyplácet nejdéle do 26 let nezaopatřeného dítěte

Dovršením zletilosti nárok na příspěvek k úhradě potřeb dítěte končit nemusí. Jestliže je dítě po dosažení 18 let dále nezaopatřené a bydlí společně s pěstounem ve společné domácnosti a společně uhrazuje náklady na své potřeby s touto osobou, náleží mu příspěvek i nadále, nejdéle však do 26 let.

Po dovršení zletilosti dítěte je tato dávka vyplácena přímo nezaopatřenému dítěti.

Za neopatřené dítě do 26 let se považuje to, které:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání (studium na středních a vysokých školách, výjimkou je pouze dálkové, distanční a kombinované studium na střední škole, při kterém je dítě výdělečně činné).
  • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost kvůli nemoci a úrazu či dlouhodobě nepříznivému stavu.

Do dovršení 18 let je považováno za nezaopatřené dítě také to, které je vedeno v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá současně nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte od 1. října 2022

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte se má od 1. října 2022 zvýšit o 27 %. Výše příspěvku se odvíjí od věku nezaopatřeného dítěte a toho, zda je dítě pro svůj hendikep závislé na pomoci druhé osoby.

Věk dítěte

Výše měsíčního příspěvku od 1. října 2022

0–6 let

6290 Kč

6–12 let

7750 Kč

12–18 let

8870 Kč

18–26 let

9220 Kč

Výše příspěvku od 1. října 2022 pro zdravotně hendikepované děti dle stupně závislosti na pomoci druhé osoby

Věk dítěte

Dítě ve stupni

závislosti I

(lehká

závislost)

Dítě ve stupni

závislosti II

(středně těžká

závislost)

Dítě ve stupni

závislosti III

(těžká závislost)

Dítě ve stupni

závislosti IV

(úplná závislost)

0–6 let

6500 Kč

7750 Kč

8240 Kč

8940 Kč

6–12 let

7895 Kč

9500 Kč

10 130 Kč

10 970 Kč

12–18 let

9010 Kč

10 900 Kč

11 595 Kč

12 155 Kč

18–26 let

9430 Kč

11 315 Kč

12 015 Kč

12 575 Kč

Zažádat o příspěvek na úhradu potřeb dítěte lze na pobočce Úřadu práce dle místa trvalého nebo hlášeného bydliště, prostřednictvím datové schránky či e-mailem s elektronickým podpisem.

Příspěvek při převzetí dítěte

Příspěvek při převzetí dítěte je jednorázovou dávkou, která náleží pěstounovi, jenž převzal dítě do pěstounské péče. Příspěvek má pomoci uhradit náklady, které vzniknou s příchodem dítěte do pěstounské rodiny (psací stůl, autosedačka, notebook…).

Příspěvek při převzetí dítěte je vyplacen pečující osobě. Zároveň je možné jej vyplatit nejdříve ode dne, kdy soud rozhodl o svěření dítěte do péče.

Výše příspěvku se nezměnila od roku 2008, proto jej vláda od 1. října navýšila o 35 %. Zažádat o něj lze na pobočce Úřadu práce dle místa trvalého nebo hlášeného bydliště, datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

Výše příspěvku při převzetí dítěte od 1. října 2022

Věk dítěte

Výše příspěvku při převzetí dítěte

Do 6 let

10 800 Kč

6–12 let

12 150 Kč

12–18 let

13 500 Kč

Zaopatřovací příspěvek (opakující se i jednorázový)

Opakující se zaopatřovací příspěvek je určený pro mladé dospělé, kteří odchází z ústavní nebo pěstounské péče.

Příspěvek má pomoci mladému člověku při počátcích samostatného života (náklady na bydlení, studium, oblečení apod.).

Pro to, aby měl na tento opakující se příspěvek nárok, musí před nabytím plné svéprávnosti strávit alespoň 1 rok v pěstounské péči nebo ústavní výchově. Další podmínkou pro nárok na dávku je nezaopatřenost dítěte, bezúhonnost a spolupráce se sociálním kurátorem.

Při přechodném období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027 si mladí dospělí mohou zvolit, zda budou pobírat tento opakující se zaopatřovací příspěvek, nebo zda si nechají vyplácet příspěvek na úhradu potřeb dítěte a současně jejich pěstoun odměnu pěstouna.

Od 1. října 2022 se tato opakující dávka zvyšuje z původních 15 000 Kč na 17 250 Kč měsíčně.

Žádost o opakující se zaopatřovací příspěvek lze podat na pobočce Úřadu práce dle místa trvalého či hlášeného bydliště, datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

Mladí dospělí také mohou při ukončení pěstounské péče či ústavní výchovy žádat o jednorázový zaopatřovací příspěvek, který se navyšuje od 1. října 2022 z 25 000 Kč na 28 750 Kč.


Čtěte také:

Příspěvek pro pěstouny na zakoupení motorového vozidla

Zvýšení odměny pěstouna na přechodnou dobu 2022

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY