Nemáte peníze na daně? Požádejte finanční úřad o posečkání

06.04.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Nemůžete zaplatit daň finančnímu úřadu z důvodu nepříznivé finanční situace? Jaké podmínky musíte splnit, aby vám finanční úřad umožnil uhradit daň později, nebo ve splátkách?

Finanční úřad můžete požádat o posečkání úhrady daně nebo její rozložení do splátek. Ne všem ale bude s žádostí o posečkání vyhověno. Uplatnit takový nárok mohou jen ti, kteří se vyskytují v nepříznivých ekonomických, sociálních či zdravotních situacích.

Umožněním posečkání dluh nezanikne, pouze stát dovolí poplatníkovi jej uhradit později. Finanční úřad také nemůže v této době posečkání vymáhat daň pomocí exekuce.

Situace, kdy bude poplatníkovi dovoleno posečkání úhrady daně, blíže specifikuje daňový řád.

Tip: Které dluhy stát lidem odpustí během třetího Milostivého léta v roce 2023?

V článku se dozvíte:

Zdroj: Shutterstock

Neprodlená úhrada daně by pro poplatníka znamenala vážnou újmu

Co si představit pod vážnou újmou? Například to, že by platba daně znamenala možnou ztrátu bydlení. Ať už z hlediska nezaplaceného nájmu, nebo hypotéky.

Závažná újma se může vztahovat i na poplatníkovo zdraví. Například tehdy, když čerpá nezbytnou zdravotní péči, která není hrazena z veřejného pojištění, či potřebuje speciální zdravotní pomůcky.

Platba dluhu by ohrozila výživu poplatníka nebo jeho rodiny

Finanční úřad by povolil posečkání úhrady daně také v případě, kdy by poplatníkovi a členům jeho rodiny, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbylo kvůli úhradě daně na výdaje k uspokojení základních životních potřeb (nákup potravin, drogerie, oblečení apod.).

Posečkání lze v takovém okamžiku povolit, pokud by dlužníkovi zbývala na účtu menší částka, než je aktuální nezabavitelné minimum. Více o nezabavitelném minimu v našem článku.

Pokud by neprodlená úhrada daně vedla k zániku podnikání poplatníka

Tato situace se týká pouze podnikatelů. Ti by museli finančnímu úřadu pomocí účetních dokladů prokázat, že okamžitá platba daně by mohla ohrozit podnikání natolik, že by mohlo dojít k jeho zániku.

Tehdy, když není možné vybrat daň od poplatníka najednou

Finanční úřad bude zkoumat, zda daň nelze vybrat od poplatníka více způsoby. Tedy bude přihlížet k výši zůstatku na účtu, k tomu, zda nemůže mít příjem z prodaného majetku a zda nemá nárok na sociální dávky. U podnikatele přihlédne také k účetním dokladům.

Tehdy, když je možné předpokládat, že dluh zanikne

Do této kategorie patří situace, kdy poplatník žádá o prominutí úroků a penále, a lze tak očekávat, že dluh zanikne. Tuto možnost nelze automaticky aplikovat na případy, kdy dlužník podává správní žalobu nebo odvolání.

Jak by měla žádost o posečkání vypadat?

Pro podání žádosti neexistuje oficiální podoba. Lze ale využít tento elektronický dokument od Finanční správy. Žádost lze podat v listinné i elektronické podobě. Za její podání vybírá finanční úřad správní poplatek ve výši 400 Kč.

Žádost by měla obsahovat:

  • údaje o žadateli a čeho se žádost týká,
  • důvod, proč nelze daň uhradit včas a ve stanovené výši najednou,
  • návrh splátkového kalendáře a časové rozvržení jednotlivých splátek,
  • dokumenty, které dokládají žadatelovu situaci.

Jak finanční úřad rozhoduje o pozdější úhradě daně?

Finanční úřad má na rozhodnutí 30 dnů od podání žádosti. Součástí rozhodnutí je vyměřená doba posečkání a případný splátkový kalendář. Doba posečkání začíná nejdříve od data splatnosti daně. Na žádost poplatníka se může doba posečkání v jejím průběhu pozměnit, finanční úřad však není povinen návrh dlužníka akceptovat.

Úřad může dobu posečkání vyměřit maximálně na 6 let, během této lhůty musí poplatník daň zaplatit.

Proti rozhodnutí finančního úřadu se může žadatel odvolat. Pokud odvolání finanční úřad nepřijme, je možné se obrátit na soud nebo ombudsmana.


Čtěte také:

Může si manžel za vašimi zády vzít půjčku?

Když bance dojde trpělivost. Jak a kdy banky prodávají vaše dluhy vymahačům?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ