V obcích vzniknou kontaktní centra, lidem pomohou s hledáním nájemního bydlení

03.07.2023 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Návrh zákona o podpoře bydlení, který poslalo do připomínkového řízení Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo práce a sociálních věcí, upravuje možnosti řešení současné bytové krize. Vzniknout mají poradenská centra, která nabídnou ohroženým rodinám informace o možném řešení situace a případně zprostředkují nájemní bydlení podporované státem. S účinností zákona se počítá nejdříve od druhé poloviny roku 2025.

Kromě zřízení samotných poradenských center začne stát podporovat finančními garancemi obce a soukromé pronajímatele, kteří se rozhodnou do nového systému zapojit a nabízet byty ohroženým skupinám. Cílem návrhu zákona je podpořit dostupnost bydlení pro rizikové skupiny obyvatel.

„Hlavním principem zákona je důraz na prevenci. Předcházení problémům spojeným se ztrátou bydlení je pro veřejné rozpočty výrazně levnější než jejich následné řešení. Podle Vládního analytického útvaru by měly náklady zákona pro státní rozpočet poměrně rychle klesat. Už v pátém roce po zavedení by se měly vyrovnat vyčísleným úsporám 1,4 miliardy korun, které přijetí návrhu přinese,“ udává Ministerstvo pro místní rozvoj v tiskové zprávě.

Zákon se soustředí na vymezení tří pilířů v oblasti bydlení, a to na:

  • zřízení kontaktních (poradenských) míst pro bydlení na obcích s rozšířenou působností,

  • zprovoznění systému garancí pro obce a soukromé pronajímatele – zvýšení dostupnosti bydlení pro ohrožené skupiny,

  • poskytování asistence v bydlení (podpora nájemníků v bytech) – preventivní opatření proti ztrátě bydlení. Asistenci mají provádět převážně sociální pracovníci.

Co se v článku ještě dozvíte?

Zdroj: Shutterstock

Nabízení obecních bytů v novém systému podpory bude pro obce dobrovolné

Obce si budou moci samy rozhodnout, zda do nového systému podpory bydlení chtějí vstoupit a nabídnout do něj svoje obecní byty. Za pronajmutí takového bytu ohroženému klientovi získají od státu finanční podporu.

Jedinou povinností pro obce bude podle návrhu zřízení poradenského centra pro občany ohrožené bytovou krizí.

Obce mohou převzít také roli garanta – sjednávaly by dohody se soukromými pronajímateli a poskytovaly jim případné finanční krytí za nájemce, na což rovněž dostanou peníze od státu.

Majitelé soukromých bytů dostanou za pronájem bytu garanci od státu

Pro soukromé pronajímatele, kteří se dobrovolně do systému zprostředkovávání bytů pro ohrožené skupiny obyvatel zapojí, chystá stát garanci ve formě úhrady nájemného, služeb a případnou úhradu vzniklých škod, pokud by je nezaplatil sám nájemce. Neznamená to ale, že pronajímatel, který ubytování těmto osobám poskytne, dostane nějaké peníze od státu navíc. Získá pouze to, co by v jiném případě dostal od svého nájemníka. Příspěvky na garanci nebudou poskytovány přímo pronajímatelům, nýbrž garantům.

„Vlastník bytu díky zapojení do bydlení s garancí získává servis, který mu poskytuje garant a který mu významně usnadňuje pronájem bytu, a v případě vzniku škod a dluhů se garant zavazuje, že mu je do určité výše uhradí,“ vysvětluje v nejčastějších otázkách k návrhu zákona Ministerstvo pro místní rozvoj. Poskytování garance má trvat nejdéle 2 roky s možností prodloužení o 1 rok, poté nárok na státní příspěvek zanikne.

Tip: Češi by mohli sdílet svou výrobu elektřiny s dalšími lidmi. Parlament posoudí návrh

Kdo se bude moci stát poskytovatelem (garantem) podporovaného bydlení?

Garantem (poskytovatelem příspěvků) se může stát například obec, kraj, příspěvková organizace a další právnické osoby. Každý poskytovatel garancí bude muset požádat krajský úřad prostřednictvím evidence o udělení pověření. 

Vzniknou kontaktní (poradenská) centra v každé obci s rozšířenou působností

Pro řešení bytové krize počítá stát se zřízením poradenských center na území celé ČR, která by mapovala data o bytové nouzi v obvodu obce. Dalším úkolem bude poskytování obecného a specializovaného poradenství ohroženým skupinám a nabízení možností řešení bytové nouze klientům v jejich místě bydliště.

Tyto služby poradenských center mají zajišťovat obce s rozšířenou působností, celkově by tedy šlo o cca 200 poradenských míst. Zároveň by měla kontaktní centra za úkol vést evidenci žadatelů o bydlení i poskytovatelů garantovaného bydlení.

Krajské pobočky Úřadu práce budou s těmito vzniklými centry spolupracovat a předávat si navzájem informace o klientech.

Klient, který řeší problém s bydlením, dorazí nejdříve do poradenského centra

V praxi by tedy klient, který má potíže s bydlením, přišel do poradenského centra, kde by mu bylo poskytnuto poradenství v odvětví poskytování dávek v rámci bydlení (příspěvky na bydlení, doplatky na bydlení), právní poradenství, dluhové poradenství nebo nabídnuta pomoc s hledáním nového bydlení.

Jestliže by ani toto specializované poradenství nepomohlo vyřešit problém s bydlením, může být klient zařazen na základě své podané žádosti do evidence k získání podpůrného opatření. O zařazení žadatele do evidence rozhodne na základě posouzení poradenské centrum.

V této situaci se bude detailněji posuzovat situace rodiny (sociální šetření) k tomu, aby mohla být vybrána co nejefektivnější pomoc.

Centra klientům v evidenci mohou nabídnout v rámci podpůrných opatření poskytnutí bydlení s garancí pro majitele bytu, bydlení v obecním podporovaném bytě a poskytnutí asistence bydlení, ta se může propojovat s předchozími variantami.

Po získání podpůrného opatření nebude moci klient opakovaně žádat o některé z podpůrných opatření minimálně 2 roky.

Klient může získat okamžitou pomoc na uhrazení kauce

V případě, že kontaktní centrum zamítne žádost žadatele o podpůrné opatření, může být žadateli poskytnuta dávka mimořádné okamžité pomoci na úhradu kauce. Údaje o klientovi kontaktní centrum předá Úřadu práce, který rozhodne o udělení dávky okamžité pomoci.

Vznik evidence žadatelů o zprostředkování bydlení

Správu evidence klientů nacházejících se v bytové krizi bude mít na starosti poradenské centrum. Konkrétně do evidence mají být zapisováni klienti, kteří žádají o podpůrné opatření, tedy o podpůrné bydlení.

V evidenci se budou rovněž nacházet vhodné byty pro poskytnutí podpůrného bydlení.

O přiznání příspěvku poskytovateli bytu má rozhodovat krajský úřad. Ten si k rozhodnutí vyžádá nájemní smlouvu, aby bylo doloženo, že výše nájemného je v daném místě obvyklá, k tomu mají sloužit tzv. cenové mapy.

Výše státních příspěvků pro poskytovatele podpůrných bydlení

Typ příspěvku Navrhovaná výše příspěvku
Asistence v bydlení 80 000 Kč na 1 případ/rok
Příspěvek na správu 1–50 bytů: 18 tis./byt 51 a více bytů: 12 tis./byt
Navýšení příspěvku na správu při první výplatě pro Prahu a Brno: 20 tis./byt pro zbytek ČR: 13 tis./byt
Příspěvek na poskytování garancí pro Prahu a Brno: 40 tis./byt pro zbytek ČR: 30 tis./byt
Příspěvek na poskytování obecního podporovaného bydlení pro Prahu a Brno: 58 tis./byt/rok pro zbytek ČR: 48 tis./byt/rok

Kdy má začít platit návrh zákona?

O návrhu zákona by měla jednat vláda v listopadu. Následně půjde zákon do Parlamentu a k podepsání prezidentovi. Účinnost zákona se plánuje nejdříve na druhou polovinu roku 2025.


Čtěte také: 

Můžete dát výpověď z nájmu, pokud je nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou?

Musíte platit v nájmu poplatky za komunální odpad, když na adrese nemáte trvalé bydliště?

Kolik zaplatíte u moře v Chorvatsku za jídlo v restauracích a za zmrzliny? Známe ceny

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ