Rodiče pobírající přídavek na dítě by neměli platit školkovné. Stát ho navíc zastropuje

16.08.2023 | , Finance.cz
Spotřebitel


Ministerstvo školství poslalo do připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se stanovuje způsob výpočtu maximální výše úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání, lidově takzvaně školkovného. Rovněž se také rozšíří okruh lidí, kteří budou od platby osvobozeni.

Návrh vyhlášky vznikl na základě novely zákona o předškolním a zájmovém vzdělávání. Podle ní má stanovovat výši školkovného nově zřizovatel (stát, kraj, obec), nikoliv ředitel zařízení.

V současné době totiž platí, že výši školkovného v případě škol a školských zařízení, u kterých je zřizovatelem stát, kraj nebo obec, stanovuje ředitel tohoto zařízení. Ten rovněž může rozhodnout o prominutí úplaty.

Cílem vyhlášky je sjednocení pravidel při stanovení výše výplaty za předškolní a zájmové vzdělávání.

Na bezúplatné vzdělávání mají ze zákona nárok děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Bezúplatně je vzdělávání poskytováno i dětem, které mají odklad povinné školní docházky.

Na základě tohoto postupu, kdy o výši úplaty rozhodovali ředitelé zařízení, vznikaly mezi obcemi neodůvodnitelné rozdíly ve výši úplaty, jak popisuje důvodová zpráva návrhu vyhlášky.

Zdroj: Shutterstock

Školkovné se bude odvíjet od výše minimální mzdy

Nově by tak měl výši školkovného stanovovat zřizovatel předškolního zařízení. Výpočet se již nebude odvíjet od průměrných neinvestičních výdajů zařízení, ale od výše minimální mzdy. 

Nyní měsíční výše školkovného v MŠ nesmí přesáhnout dle vyhlášky 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů.

U mateřských škol bude moci zřizovatel stanovit výši školkovného maximálně ve výši 8 % základní sazby minimální měsíční mzdy, která je platná v době určení školkovného. Výše minimální mzdy je určena nařízením vlády. Zřizovatel může stanovit i menší částku školkovného, než je daných 8 % minimální mzdy.

Aktuálně je v ČR minimální mzda ve výši 17 300 Kč. Maximální výše školkovného za dítě ve školce by tak činila 1384 Kč.

U zájmového vzdělávání, ve školních klubech a školních družinách nebude moci částka přesáhnout 4 % průměrné měsíční mzdy.

Povinností zřizovatele je částku školkovného v MŠ, družinách a školních klubech stanovit nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. Zároveň musí o výši úplaty informovat zákonné zástupce dětí.

„Nevýhodou současného systému stanovení úplaty je poměrně složitý výpočtový systém, nerovnosti ve výši úplaty v rámci určitého území i v rámci ČR a rovněž nejednotný a často účelový výklad toho, co se považuje za neinvestiční výdaj. Výhodou nového systému jsou jednoduchá, transparentní a předvídatelná pravidla odvozená od socioekonomické situace v celé ČR,“ uvádí důvodová zpráva návrhu vyhlášky.

Nově nebudou muset platit školkovné ti rodiče, kteří pobírají přídavek na dítě

Vyhláška o předškolním vzdělávání stanovuje situace, kdy jsou rodiče od školkovného osvobozeni. V příštím roce se osvobození začne vztahovat i na rodiče, kteří pobírají přídavek na dítě.

Osvobozen od školkovného je:

  • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

  • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

  • Od 1. 1. 2024 rovněž zákonný zástupce pobírající přídavek na dítě.

Nabytí účinnosti vyhlášky se předpokládá k 1. lednu 2024, a to na základě novely školského zákona se stejným datem nabytí účinnosti.


Čtěte také:

Vláda plánuje od roku 2024 zrušit některé daňové slevy. O jaké jde?

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: Spotřebitel