Reforma rozvodů upouští od zjišťování příčiny rozpadu manželství a výslechu manželů

19.06.2024 | , Finance.cz
Spotřebitel


Rozvodové řízení by se mělo od příštího roku zjednodušit. Vláda v minulém týdnu schválila novelu občanského zákoníku, která má podstatně zjednodušit rozvodový proces i následnou péči o děti z rozvedených manželství.

V současné době zákon umožňuje dvě varianty rozvodů v závislosti na tom, zda soud zjišťuje příčiny rozpadu manželství, či nikoliv – zjednodušený rozvod bez zjišťování příčin rozvratu a klasické řízení o rozvodu se zjišťováním příčin rozvratu.

Mají-li manželé společné nezletilé dítě, je třeba vždy absolvovat minimálně dvě soudní řízení, tj. řízení o úpravě poměrů k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu a dále řízení o rozvodu manželství.

Společné jmění manželů, výživné rozvedeného manžela a společné bydlení pak mohou být řešeny dohodou. Soud by do těchto záležitostí zasahoval pouze tehdy, pokud se manželům dohodu nepodaří uzavřít.

Zdroj: Depositphotos

K zjišťování příčin rozpadu manželství se bude přistupovat pouze ojediněle

Návrh zákona uvádí, že některé rozvodové praktiky komplikují a prodlužují proces rozvodu těm manželům, u nichž je rozvod jediným možným řešením. 

Jde především o obecný požadavek na zjištění existence rozvratu manželství, který je využíván i v rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu. „Zjišťování příčin rozvratu by mělo být zachováno ad hoc jen ve specifických případech uvedených v občanském zákoníku § 755 odst. 2 písm. b) a § 762 odst. 1, případně v rámci vypořádání SJM,“ uvádí novela zákona. Obecně jde o případy, kdy by byla rozvodem způsobena závažná újma tomu, kdo se na rozvratu manželství nepodílel a s rozvodem nesouhlasí.

Dojde tak k větší ochraně soukromí účastníků řízení, kteří se nebudou muset vyjadřovat k vysoce soukromým a citlivým záležitostem.

Zrušení podmínky odděleného soužití manželů po dobu delší než 6 měsíců

Dosud se u smluveného rozvodu posuzuje, zda manželství trvalo minimálně rok a manželé spolu déle než 6 měsíců nežijí.

Soud podle návrhu tuto podmínku nijak věcně nezkoumá a její splnění potvrdí shodným tvrzením obou manželů. V praxi ani neexistují nástroje, jak by se tato podmínka mohla zkoumat. Z toho důvodu by soud již od příštího roku tuto podmínku neposuzoval.

Tip: Vše o rozvodu 2. díl: Svěření dětí do péče a alimenty

Skončit mají také výslechy manželů 

V nynější situaci lze výslech vynechat pouze v případě, že by jeho provedení bylo spojeno s velkými obtížemi podle zákona o zvláštních řízeních soudních. Podle navrhovatelů novely již jde spíše u smluveného rozvodu o formální úkon, při kterém soud nic nového nezjistí, není tedy důvod, aby se tato formalita udržovala i nadále. 

Jestliže se tedy manželé shodnou na trvalém a nenapravitelném rozvratu manželství a soud nemá nad těmito výroky pochybnosti, nebude se přistupovat k výslechu manželů.

 

Dojde ke sloučení rozvodového a opatrovnického řízení

V manželstvích, ve kterém se vyskytuje nezletilé dítě, musí nejdříve dojít k úpravám poměru dítěte pro dobu po rozvodu, tomuto soudnímu jednání říkáme opatrovnické řízení. Až poté může dojít k rozvodu manželství. Jde tedy o dvě soudní řízení, která neprobíhají zároveň.

V případě rozvodu bez zjišťování příčin rozpadu manželství požaduje soud dohodu mezi manželi o úpravě poměrů dítěte pro dobu po rozvodu. Soud pak v rámci opatrovnického řízení tuto dohodu schvaluje.

„Soudem schválená dohoda o poměrech dítěte by měla vždy řešit otázku péče a obvykle i výživy, pokud dítě nebylo svěřeno do společné péče obou rodičů. Jde-li o styk rodiče s dítětem, ten řešen být může, jeho stanovení však není podmínkou. V dohodě si přitom rodiče mohou ujednat podrobnější pravidla péče, jako je místo a způsob předání dítěte, vymezení záležitostí, o nichž je třeba druhého rodiče informovat, organizace volnočasových aktivit apod,“ rozepisuje obsah dohody návrh zákona.

Praxe je však podle navrhovatelů taková, že dvě soudní řízení akorát rozvod zbytečně protahují, což vede k ještě větší emoční zátěži účastníků řízení a zároveň se zvyšují finanční náklady. Rovněž se protahuje v tomto období mezi dvěma soudy společný majetkový režim manželů, kteří spolu již dávno nežijí, a zaniká až okamžikem, kdy soud rozhodne o rozvodu.

Je proto navrhováno, aby se opatrovnické a rozvodové řízení sloučily do jednoho. „Například tak, že by řízení, v němž má být rozhodnuto o úpravě poměrů nezletilého pro dobu po rozvodu, bylo ‚hlavním řízením‘, se kterým by bylo spojeno řízení o rozvod. Je potřeba brát v potaz, že otázky řešené v jednotlivých řízeních jsou do určité míry propojeny, spojení řízení by tedy umožnilo soudci získat ucelenější náhled na situaci rodiny,“ popisuje přínos sloučení důvodová zpráva.

Sloučení dvou řízení do jednoho by se mělo týkat jak smluveného rozvodu, tak klasického rozvodu manželství.

Tip: Jak sepsat žádost o rozvod a kde ji podat?

Zrušení přítomnosti kolizního opatrovníka

Zároveň má skončit přítomnost kolizního opatrovníka (OSPOD) v opatrovnickém řízení. Ten v nynější době dohlíží na zájmy nezletilého dítěte z důvodu střetu zájmů mezi rodičem a dítětem. Přítomnost kolizního opatrovníka však nepovažují navrhovatelé za nutný, pokud se sami rodiče dokáží hladce dohodnout na záležitostech dítěte.

O návrhu zákona bude nyní hlasovat Poslanecká sněmovna. Účinnost zákona je plánovaná od 1. ledna 2025.


Čtěte také:

Manželé vůči sobě mají vyživovací povinnost. Kdy přetrvá a alimenty „ex“ se platí i po rozvodu?

Kdo a kdy musí vrátit výživné, které dostal?

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: Spotřebitel