Právní ochrana zaměstnance

Pojištěná osoba uvedená v pojistné smlouvě, která má uzavřeno pojištění právní ochrany v pracovněprávních sporech, má právo na právní ochranu výhradně při událostech, které jí vzniknou jako zaměstnanci v rámci plnění povinností z pracovněprávních vztahů.

Pojištění je tím důležitější, čím:

Je rizikovější profese

  • rizikovější profesi pojištěná osoba vykonává (pokrývač, elektrikář, horník, zedník, kominík, apod. - hrozí pracovní úrazy a komplikace s jejich odškodněním),

Zodpovědnější je profese

  • zodpovědnější profesi pojištěná osoba vykonává (lékař, jeřábník, policista, řidič, obsluha chemického provozu, apod. - hrozí nařčení z nedbalostního trestného činu nebo přestupku),

Agresivnější je šéf

  • agresivnější je zaměstnavatel (hrozí spory ohledně dodržování Zákoníku práce).

Pojištění se vztahuje na prosazování právních zájmů souvisejících s jejími činnostmi vykonávanými v rámci pracovněprávních vztahů, jimiž se rozumí i služební poměr.

Kdy lze právní ochranu využít?

1. Pracovní úraz

Pojištěná osoba v zaměstnání utrpěla pracovní úraz. Zaměstnavatel však odmítá zaměstnance odškodnit tak, jak pro případ pracovních úrazů nařizují právní předpisy.

2. Přešlapy lékařů při operacích

Lékař se sjednaným pojištěním právní ochrany v pracovněprávních sporech při operaci odstranil pacientovi zdravou ledvinu. Byl obviněn z ublížení na zdraví z nedbalosti.

3. Oddalování vyplácení pojistného plnění

Pojištěná osoba, která měla pracovní úraz, například osoba uvedená v prvním příkladu, požádala o pojistné plnění také ze svého úrazového pojištění. Pojišťovna, u které bylo toto úrazové pojištění sjednáno, nárok svého klienta potvrdila, avšak s vyplacením pojistného plnění (tj. částky, která odpovídala poškození zdraví) dělala různé komplikace a jeho vyplacení oddalovala.

4. Neoprávněné zrušení pracovního poměru

Příklad č. 4: Se zaměstnancem jeho zaměstnavatel okamžitě zrušil pracovní poměr (pojem z § 53 Zákoníku práce), avšak z důvodu, který neodpovídal ustanovením uvedeným  v Zákoníku práce.

V čem pojištění pomůže?

  • Pojištění právní ochrany zajistí posouzení situace zaměstnance a zajistí uplatnění veškerých oprávněných nároků zraněného zaměstnance vůči zaměstnavateli. Pojištěné osobě pomůže vždy, jestliže při výkonu zaměstnání utrpí újmu na zdraví, věcnou nebo jinou majetkovou škodu.
  • Pojištěné osoby mají právo na obhajobu v přestupkovém nebo trestním řízení, jež proti nim bylo zahájeno správním orgánem nebo orgánem činným v trestním řízení v důsledku jednání nebo opomenutí, které může mít za následek postih podle přestupkového nebo trestního zákona. Pouze však v případě, že se jedná o nedbalostní trestní čin nebo přestupek.
  • Hájení zájmů pojištěné osoby ve sporech vzniklých na základě pojistných smluv uzavřených s ostatními pojistiteli je v tomto produktu také předmětem právní ochrany.
  • Pojištěná osoba má právo na právní ochranu v případě všech sporů vzniklých v důsledku porušení pracovněprávních vztahů s jejím zaměstnavatelem.

Pojištění se vztahuje na všechny události, jež nastaly v evropských státech, středozemních ostrovních státech a státech sousedících se Středozemním mořem za podmínky, že tyto události podléhají pravomoci soudů České republiky. V praxi to znamená, že pojištění právní ochrany je efektivní a určené osobám, které mají zaměstnanecký poměr uzavřený s firmou se sídlem na území ČR.

Něco navíc o pojištění zaměstnanců

Pojištění právní ochrany v pracovněprávních sporech má jednu speciální vlastnost. Zaměstnavatel o tomto pojištění nemusí vědět (na rozdíl od členství v odborové organizaci, které bývá všeobecně známé) a právní služby je možné použít skutečně až tehdy, když se to stane nezbytně nutným. Pojištění právní ochrany proto často využívají i vrcholoví zaměstnanci - manažeři firem.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát


Související články: