Kodex etiky pojišťovacího makléře dle KOPM

12.11.2001 | ,
Domovská stránka


Tento Kodex etiky vytváří předpoklady pro jednotné a kvalitní působení makléřských pojišťovacích firem na českém pojistném trhu a jeho cílem je vytvoření podmínek pro tvorbu dobré pověsti pojišťovacích makléřů (dále jen makléři). Plnění jednotlivých ustanovení tohoto kodexu je závazné a je věcí cti každého člena Komory pojišťovacích makléřů.

Makléři jsou povinni respektovat platné právní předpisy, pravidla o hospodářské soutěži a dodržovat níže uvedená ustanovení:

  1. Makléři hájí oprávněné zájmy svých klientů, zpracovávají pro ně optimální pojistné programy jak z hlediska jejich potřeb, tak z hlediska nabídky pojistného trhu.
  2. Makléři jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech o nichž se dozví od svého klienta při výkonu své činnosti. Mlčenlivost se týká i těch skutečností, které s pojišťovnictvím přímo nesouvisejí, a to i po ukončení smluvního vztahu s klientem.
  3. Makléři se při své činnosti vyvarují všeho, co by mohlo narušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o jejich službách a o službách pojistitelů.
  4. Makléři dbají na výchovu svých zaměstnanců a obchodních zástupců, ručí zejména za jejich odbornou způsobilost a dodržování právních a etických norem.
  5. Makléři disponují takovou organizací nebo prostředky, které jim umožňují kdykoliv hájit zájmy svých klientů.
  6. Makléři sledují vývoj na pojistném trhu.
  7. Makléři udržují s pojistiteli korektní vztahy.
  8. Konkurence mezi jednotlivými členy komory není vyloučena, ale je vždy nutno postupovat tak, aby nebyla poškozena dobrá pověst komory jako celku.

Tento kodex byl schválen členskou schůzí dne 17.června 1999 a upraven na členské schůze dne 9.11.2000.

Články ze sekce: Domovská stránka