Neodevzdání "Přehledu" přináší problémy

24.03.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Všechny OSVČ musí doručit své zdravotní pojišťovně "Přehled za rok 2013". Základní termín je do 2. května. Neodevzdání "Přehledu" neznamená, že nebude muset OSVČ zdravotní pojištění platit. Naopak se situace zhoršuje a přichází sankce.

OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce, mají na doručení "Přehledu" o tři měsíce více času, až do 1. srpna. Pro všechny zdravotní pojišťovny působící na trhu je "Přehled o příjmech a výdajích" tím nejdůležitějším dokladem od všech OSVČ. Právě na údajích uvedených v "Přehledu" totiž závisí, kolik činí zdravotní pojištění za celý rok a jak vysoké budou měsíční zálohy v dalším období.

  • OSVČ platí na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Když je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí být zdravotní pojištění zaplaceno z minimálního vyměřovacího základu.
  • Minimální vyměřovací základ při hlavní činnosti za celý rok 2013 činí 155 304 Kč, minimální musí tedy všechny OSVČ zaplatit na zdravotním pojištění za celý rok 2013 částku 20 967 Kč (13,5 % z 155 304 Kč).

OSVČ na hlavní činnost platí během roku zdravotní pojištění formou měsíčních záloh, které se odečtou od vypočítaného zdravotního pojištění za celý rok. Případně vypočtený nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní od podání "Přehledu".

Co když "Přehled" neodevzdám?

Každoročně řada OSVČ nesplní svoji zákonnou povinnost a neodevzdají v zákonném termínu své zdravotní pojišťovně "Přehled". Takové počínání samozřejmě neznamená, že se nebude nic platit na zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění bude vyměřeno v pravděpodobné výši, což je nevýhodné. Z pravděpodobného pojistného bude vyměřeno i penále a tyto pohledávky následně zdravotní pojišťovny vymáhají. Všechny zdravotní pojišťovny věnují agendě dlužných pohledávek patřičnou pozornost a vymáhání se rok od roku zrychluje. Počítat s promlčením dlužného pojistného nebo penále na veřejné zdravotní pojištění nelze, neboť promlčecí lhůta je desetiletá. Řešením není ani změna zdravotní pojišťovny (zdravotní pojišťovnu je možné změnit jednou za rok, vždy od 1. ledna daného roku). U nové zdravotní pojišťovny nebude mít sice OSVČ žádný dluh, ale pohledávky u staré pojišťovny nezaniknou a budou vymáhány.

  • Penále na veřejné zdravotní pojištění činí 0,05 % denně za každý den prodlení. Při stanovení pojistného v pravděpodobné výši se penále vypočítává až do dne doručení "Přehledu".

Jak vysoké je pravděpodobné pojistné?

Při neodevzdání "Přehledu" je zdravotní pojištění vyčísleno v pravděpodobné výši. Institut pravděpodobného pojistného znamená, že je zdravotní pojištění vyměřeno ve výši 1,5násobku všeobecného vyměřovacího základu za rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém příslušná zdravotní pojišťovna stanoví pravděpodobnou výši pojistného.

  • Všeobecný vyměřovací základ za rok 2012 činí 25 903 Kč. Pro rok 2014 je základ, ze kterého se počítá pravděpodobné pojistné u zdravotního pojištění, ve výši 38 854,50 Kč (25 903 Kč x 1,5). Pravděpodobné zdravotní pojištění pro OSVČ činí měsíčně v roce 2014 částku 2 623 Kč (38 854,50 Kč x 50 % x 13,5 %).
  • Povinnost doručit "Přehled" není předepsáním pojistného v pravděpodobné výši dotčena. Jakmile se dodatečně odevzdá "Přehled", tak je pravděpodobné pojistné zrušeno. Penále však musí OSVČ uhradit z pravděpodobného pojistného, které je zpravidla vyšší než odpovídá skutečnosti. Opožděné odevzdání "Přehledu" vyměřené penále nevymaže, dlužné penále vyměřené z pravděpodobného pojistného nadále platí, to vše v případě, že je skutečné pojistné nižší než pravděpodobné.

Počítejte rovněž se sankcemi

Zdravotní pojišťovny neodevzdání "Přehledu" sankciují předepsáním pokuty. Při udělování pokut postupují zdravotní pojišťovny individuálně, přihlíží k historii plátce, pokuta může dosahovat až 50 000 Kč. Pokuty a penále při neodevzdání "Přehledu" jsou poměrně vysoké, proto by všechny OSVČ měly mít zájem na včasném odevzdání "Přehledu za rok 2013". Zdravotní pojišťovny mohou pokutu za neodevzdání "Přehledu" uložit do dvou let od dne, kdy se zdravotní pojišťovna o nesplnění povinnosti odevzdat "Přehled" dozvěděla.

  • Pravidelná komunikace se zdravotní pojišťovnou je nutností, aby se OSVČ nedostala do problémů. Zdravotní pojišťovny OSVČ na hlavní činnost zpravidla zasílají začátkem roku "Vyúčtování pojistného za daný rok", které jim usnadňuje vyplnění "Přehledu", neboť jsou zde uvedeny všechny pohledávky a platby OSVČ na zdravotním pojištění během roku. Jestliže skutečnost nesouhlasí s vyúčtováním, tak je potřeba danou záležitost co nejdříve řešit.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ