Jak se od příštího roku bude platit sociální pojištění?

08.11.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Co víte a nevíte o sociálním pojištění. Víte, kolik se vám strhává na sociální pojištění z platu? A kolik byste si museli platit na sociálních povinných zálohách jako OSVČ? Od roku 2019 se navíc pravidla pro platby sociálního pojištění mění.

Co je to sociální pojištění

Při platbě sociálního pojištění je třeba rozlišit jednotlivá sociální pojištění. To se totiž skládá z důchodového a nemocenského pojištění. Každá z těchto částí je navázána na jiné sociální dávky a každá je také v jiné výši.

Sociální pojištění:

 • Důchodové pojištění je povinně placeno ze zdanitelných příjmů. Tato část sociálního pojištění zakládá účast na průběžném důchodovém systému a vstupuje do výpočtu starobního důchodu. Důležité při výpočtu důchodu je nejen výše sociálního pojištění, kterou jste během produktivního věku platili, ale také doba, tedy počet let, kdy jste sociální pojištění odváděli.
 • Jak se počítá starobní důchod?
 • Druhou částí sociálního pojištění je nemocenské pojištění. Toto není povinné, zaměstnancům se sice automaticky platí v rámci sociálních odvodů, ale OSVČ si nemocenské pojištění nejsou povinni platit. Zaplacené nemocenské pojištění je základ pro výpočet a poskytování různých sociálních dávek, k těm nejznámějším patří nemocenská a peněžitá pomoc v mateřství.
 • Součástí sociálního pojištění je také příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.


Kdo musí platit sociální pojištění

Sociální pojištění jako takové není povinné a v praxi je řada osob, které si sociální pojištění neplatí a ani nejsou povinny platit. Mezi takové osoby patří například:

 • OBZP, tedy osoby bez zdanitelných příjmů, například nezaměstnaní, kteří nejsou registrovaní na úřadu práce, tyto osoby si musí platit zdravotní, ale sociální pojištění pro ně není povinné.
 • Nepracující studenti mají zdravotní pojištění placené státem a sociální pojištění si platit nemusí, podle současné právní úpravy se doba studia nezapočítává jako náhradní doba pojištění při výpočtu starobního důchodu.
 • Starobní důchodci si sociální pojištění také platit nemusí.
 • Osoby pracující na DPP nebo DPČ do limitu, z těchto pracovních dohod se do limitů neodvádí ani sociální ani zdravotní pojištění.
 • Při výkonu OSVČ jako vedlejší činnosti není nutné při hrubém zisku do limitu platit sociální pojištění.
 • Při příjmech z nájmu nebo z kapitálového příjmu není nutné platit sociální pojištění.
 

Kdo si platí dobrovolné sociální pojištění

Nedostatečný počet let placení důchodového pojištění je často problém při odchodu do starobního důchodu, případně při odchodu do předčasného důchodu. V takovém případě je možné si sociální pojištění doplatit. Jaká jsou pravidla a možnosti u dobrovolného sociálního pojištění?

Jak platí sociální pojištění zaměstnanci

Zaměstnancům je sociální pojištění strháváno z platu. Tzv. sociální odvody jsou tvořeny 6,5 % ze mzdy, dále pak 25 % z hrubé mzdy zaměstnance platí zaměstnavatel, z toho je 21,5 % na důchodové pojištění, 2,3 % na nemocenské pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti. Na základě těchto odvodů a jejich výše se zaměstnancům počítají sociální dávky z nemocenského pojištění i starobní důchod.

Zaměstnanci díky tomu, že část odvodů platí zaměstnavatel, odvádí do průběžného důchodového systému výrazně více než OSVČ a díky tomu mají také vyšší přiznané starobní důchody. Chcete vědět, jak velké sociální pojištění platíte ze svého platu?

Jaké zálohy platí OSVČ na hlavní činnost

OSVČ platí sociální pojištění v rámci povinných záloh. Platí celkem 29,2 % z vyměřovacího základu, přičemž 28 % je záloha na důchodové pojištění a 1,2 % je platba na státní politiku zaměstnanosti. Pokud se OSVČ přihlásí k dobrovolnému placení nemocenského pojištění, pak platí celkem 2,3 % z vyměřovacího základu.

V praxi OSVČ platí v prvním roce podnikání tzv. minimální povinné zálohy. V následujících letech pak platí zálohy dle skutečně dosaženého zisku, často ale dochází k tomu, že vypočítané zálohy na základě vyměřovacího základu jsou nižší než minimální povinná záloha. Pak OSVČ platí pouze minimální zálohy. Ty v roce 2018 činily 2 189 Kč, v roce 2019 se zvedají na 2 388 Kč. Zálohy jsou splatné do konce měsíce, za který se platí. Přičem za zaplacení zálohy je považovaný den, kdy je částka připsaná na účet příslušné OSSZ.

Pokud jde o OSVČ na vedlejší činnosti, tak zálohy na sociální pojištění se počítají ze skutečně dosaženého zisku a nemusí být dodržena výše minimální povinné zálohy, navíc při nízkém zisku se zálohy vůbec neplatí.

Nemocenské pojištění si OSVČ platí dobrovolně ve výši 2,3 % měsíčního základu. Přičemž nejnižší možná platba se od roku 2019 zvyšuje na 138 Kč za měsíc. Nemocenské pojištění je splatné během kalendářního měsíce, za který se platí. Na přelomu roku 2018 a 2019 bude nutné zaplatit do 20. ledna nemocenské za prosinec a poté od 21. ledna do 31. ledna nemocenské za leden 2019.

Jaké jsou změny v platbě sociálního pojištění od roku 2019?

K určitým změnám došlo v souvislosti s novelou zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nejzásadnější změnou je posunutá doba splatnosti záloh. Zažitá splatnost do 20. následujícího měsíce se od roku 2019 mění na splatnost během měsíce, za který se zálohy platí. Což znamená, že například lednová záloha nebude v roce 2019 splatná až 20. února, ale je nutné ji zaplatit už během ledna 2019, konkrétně do 31. ledna 2019.

Pro přelom roku bylo přijato přechodné ustanovení tak, aby nebylo nutné platit na začátku roku dvě zálohy (za prosinec 2018 a leden 2019). OSVČ mají dvě možnosti:

 • prosincovou zálohu je možné zaplatit v čase 21. - 31. prosinec, tedy po zaplacení listopadové zálohy a před splatností lednové zálohy,
 • prosincovou zálohu není nutné platit a k jejímu doplacení dojde až po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018, a to bez vypočtení penále.
 • Stále platí, že výše záloh se nemění s přelomem roku, ale až s podáním přehledu o příjmech a výdajích.

Nově také mají OSVČ zahajující činnost možnost odložit si první splátku sociálního pojištění. Pokud například zahájí OSVČ činnost v červnu 2019, tak první záloha je splatná až do 31. července (spolu s červencovou zálohou). Tato prodloužená splatnost platí i pro OSVČ, která se přihlásí dobrovolně k platbě důchodového pojištění, pokud vykonává vedlejší činnost a není povinna zálohy platit.

Nová pravidla jsou i pro počítání penále při nezaplacení zálohy. Od roku 2019 se nebude penále počítat, pokud OSVČ zaplatí zálohu do konce měsíce následujícím po měsíci splatnosti. Pokud tedy zapomenete zaplatit například březnovou zálohu do 31. března, tak bez penále ji můžete zaplati až do 30. dubna. Pokud ale do konce dubna nezaplatíte, tak penále za dlužné pojistné se bude počítat už od 1. dubna.

Na jaké číslo účtu se platí sociální pojištění?

Zálohy na sociální pojištění se platí na jednotlivých okresních správách sociálního zabezpečení (OSSZ). Kontakty, čísla účtů pro OSVČ i zaměstnavatele najdete na stránkách ČSSZ. Bankovní účty jsou vedené u České národní banky.


Co si ještě o sociálním pojištění pamatovat? Existuje maximální limit pro platbu ročního sociální pojištění.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 31 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY