Jak vypočítat daň z nemovitých věcí v daňovém přiznání?

24.01.2020 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Daň z nemovitých se platí každoročně, tak se podívejte, jak se počítá a jaké políčka máte vyplnit v daňovém přiznání, které musíte do konce ledna podat.

Vyplňování daňového přiznání a výpočet daně je otrava, ale s návodem bude výpočet daně z nemovitých věcí snazší:

Výpočet daní je někdy lehčí, než se zdá. Nebo ne?

Domeček

Zdroj: Shutterstock

Formulář daňového přiznání k dani z nemovitostí

Nejdříve si stáhněte formulář:

Tento formulář si můžete vytisknout, podepsat a odevzdat na finančním úřadě, nebo ho poslat na finanční úřad poštou či elektronicky (a podepsat elektronických podpisem).

Další možností je se přihlásit do portálu finanční správy skrze vaši datovou schránku a vyplnit jejich elektronický formulář. Pokud máte založenou datovou schránku, tak daňové přiznání musíte poslat touto cestou.

Jak vyplnit daňové přiznání k dani z nemovitostí?

Před vyplňováním daňového přiznání doporučujeme si vzít do ruky Pokyny pro vyplnění daňového přiznání, protože vám pomohou při řešení nejasností. Pokud daňové přiznání vyplňujete ručně, tak si raději vezměte propisku, papír a kalkulačku. Raději si vaše hodnoty 2x přepočítejte a až následně zadejte do příslušné kolonky daňového přiznání.

Nejdříve si vyplňte identifikační údaje a údaje o jednotlivých nemovitostech. Pozor na skutečnost, že na jednom listu musí být pouze nemovitosti stejného druhu a ze stejného katastrálního území. A nyní se podíváme na výpočet daně z pozemků.

Výpočet daně z pozemků

Výpočet daně z pozemků je poměrně snadný a v pár krocích si ho ukážeme.

Druh pozemku a katastrální údaje

Nejdříve určete druh pozemku, tedy jestli se jedná o pole, vinici, tavební pozemek či zastavěnou plochu (A-G, X-Y). Políčko 202 se vyplňuje pouze tehdy, když došlo k podání vkladu na katastr nemovitostí v předcházejícím roce, ale ještě nebylo rozhodnuto či do konce předešlého roku nebylo uzavřeno dědické řízení.

V tom případě musíte následně podat daňové přiznání do 3 měsíců po vzniku právních účinků vkladu. Datum najdete na smlouvě v položce „Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne“.

Do políček 204 až 206 zadejte název obce, katastrálního území a kód katastrálního území, ve kterém se nachází daná nemovitost.

Tabulka 207 je určena pro zápis vašich parcel, které leží v zadaném katastrálním území (pole 204 až 206) a jsou stejného druhu (pole 201). Tyto údaje najdete v katastru nemovitostí, listu vlastnictví, kupní, darovací či dědické smlouvě. Jestli nemáte po ruce tyto dokumenty, tak stačí najet na katastr nemovitostí, kde si svůj pozemek můžete snadno najít. Parcelní číslo má maximální délku 8 číslic a má tvar 12345/678.

Rovněž zde vyplníte právnický vztah k pozemku.

Do tabulky se vleze pouze 6 pozemků a další budete muset uvést v rámci příloh. Jestliže vlastníte více typů pozemků, tak musíte vyplnit více listů (nezapomeňte je očíslovat).

Do pole 208 se zapíše celková výměra pozemků a rovněž zastavěná plocha.

Samotný výpočet daně z pozemků

Takže nyní máme všechny důležité informace o pozemcích v daňovém přiznání a nyní je čas na výpočet samotné daně z pozemků:

Do řádku 210 se zapíše celková výměra pozemků snížená o zastavěnou plochu (takže 208a) - 208b).

Řádek 211 až 213 se vyplňuje pouze, jestliže máte druh pozemku A až D:

  • U druhů pozemku A (orná půda, chmelnice a další) a B (trvalý lesní porost) uvedete průměrnou základní cenu zemědělského pozemku za 1m2 v daném katastrálním území. Tuto hodnotu naleznete v příloze k vyhlášce č. 298/2014 Sb. Ministerstva zemědělství.
  • U druhu pozemku C, hospodářský les, se uvádí základní cena za 1 m2, která je platná dle cenových předpisů dle zařazení lesního pozemku do lesního typu (SLT), či částka 3,80 Kč.
  • U druhu pozemku D, rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb, se uvádí základní cena za 1 m2, která je platná dle cenových předpisů dle zařazení lesního pozemku do lesního typu (SLT), či částka 3,80 Kč.

Do řádku 214 se vyplňuje předmět daně pozemků druhů E až G, X a Y. Základem daně je tedy jejich výměra zaokrouhlená na celé m2 nahoru.

Řádek 215 je určen pro sazbu daně pro pozemky E až G, X a Y. Ty jsou uvedeny v následující tabulce:

Sazby daně z pozemků

Druh pozemku Sazba daně
A - Orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 0,75 %
B - Trvalý travní porost 0,25 %
C - Hospodářský les 0,25 %
D - Rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %
E - Zastavěná plocha a nádvoří 0,20 Kč za 1 m2
F - Stavební pozemek 2,00 Kč za 1 m2
G - Ostatní plocha 0,20 Kč za 1 m2
X - Zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 1,00 Kč za 1 m2
Y - Průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba, ostatní podnikatelská činnost 5,00 Kč za 1 m2

Do políčka 216 se vyplňují koeficienty pouze u stavebních pozemků (druh F), kde zadáte hodnotu (dle počtu obyvatel), kterou zjistíte z tabulky:

Koeficienty dle počtu obyvatel v daném katastrálním území obce

Velikost obce Koeficient
Do 1 000 obyvatel 1,0
1 000 až 6 000 obyvatel 1,4
6 000 až 10 000 obyvatel 1,6
10 000 až 25 000 obyvatel 2,0
25 000 až 50 000 obyvatel 2,5
Nad 50 000 obyvatel* 3,5
V Praze 4,5

*a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech

V řádku 217 vyplníte daň z pozemků, kterou si můžete vypočítat na papíře, nebo se vám tato částka doplní automaticky v šabloně.

Nárok na osvobození daně z pozemků

Jestliže máte nárok na osvobození, tak do řádku 218 uvedete, kolik mz vašich pozemků se bude nárok týkat, a v řádku 219 uvedete peněžní vyjádření nároku na osvobození.

Pokud nemáte nárok na osvobození, tak v řádcích 218 a 220 budou identické údaje. Jestliže máte nárok na osvobození vašich pozemků, tak v řádku 220 bude částka z řádku 218 snížená o řádek 219.

Spoluvlastnícké podíly v daňovém přiznání

Řádek 221 se týká spoluvlastníků, takže uveďte poměr spoluvlastnického podílu, jaký je uveden v listu vlastnictví.

Do políčka 222 se vypočítá daň, která zohledňuje váš vlastnický podíl.

Místní koeficient a výsledná daň z pozemků

Do políčka 223 se vyplňuje místní koeficient.dle katastrálního území.

A poslední krok vás čeká na řádku 224, kdy vynásobíte řádek 222 s místním koeficientem 223, a zde vám vyjde výsledná daň z pozemků.

Všechny vaše výpočty si raději zkontrolujte pomocí naší kalkulačky k dani z nemovitých věcí


Dále o daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí:


Výpočet daně ze staveb a jednotek

Nyní se podíváme na třetí oddíl, který se zabývá daní ze staveb a jednotek.

Druh stavby a katastrální údaje

Nejdříve si v poli 301 určete typ stavby či jednotky písmenem od H-L, M-P a R-Z. Políčko 302 se vyplňuje jen tehdy, když došlo k podání vkladu na katastr nemovitostí v předcházejícím roce, ale ještě nebylo rozhodnuto, či při nabytí vlastnického práva k nemovité věci vydražené v dražbě.

Opět nezapomeňte vyplnit číslo listu a počet příloh. I zde platí, že se na jeden list uvádí pouze stavby a jednotky stejného druhu ležící ve stejném katastrálním území (a právě tyto údaje doplňte do políček 303, 304 a 305).

A nyní přejdeme na tabulku nemovitostí 306, kde budete vyplňovat číslo popisné, číslo jednotky, a na jaké parcele se stavba nachází, také rok dokončení stavby, právnický vztah a výměru zastavěné plochy nebo podlahové plochy zdanitelné jednotky v m2.

Dále zde můžete uvést právní důvody, proč je vaše stavba osvobozena od daně.

Informace o vaší stavbě opět hledejte v listu vlastnictví, či ve vaší kupní, darovací či dědické smlouvě.

V políčku 307 uvedete výměru zastavěné plochy.

Do políčka 308 se vyplňuje účel užití stavby (například podnikání), dále popis změn (například při rekonstrukci) nebo důvody k uplatnění nároku na osvobození.

Plocha zdanitelných jednotek a podnikání

Pole 309 a 310 se týká zdanitelných jednotek R až Z, tedy obydlených bytů, bytů, které slouží pro podnikání atp.

V poli 309 vyplníte počet m2 podlahové plochy a 310 doplníte:

  1. koeficientem 1,22, je-li
    a) tato zdanitelná jednotka v budově bytového domu,
    b) její součástí je podíl na pozemku nebo je-li její vlastník spoluvlastníkem jiného pozemku ve spoluvlastnictví vlastníků takových zdanitelných jednotek užívaného společně s těmito jednotkami, nebo
  2. koeficientem 1,20 v ostatních případech.

Výpočet daně ze staveb

Řádek 311 je určen pro základ daně ze staveb a vy do něj vyplníte výměru zastavěné plochy pro stavby typů H až P.

V řádku 312 se doplní sazba daně, která je odvozena dle druhu stavby a hodnoty těchto sazeb uvádíme v tabulce.

Sazby daně ze staveb

Druh nemovitosti Sazba daně
H - Obytný dům 2 Kč/m2
I - Ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu 2 Kč/m2
J – Stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci 6 Kč/m2
K – Stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci 2 Kč/m2
L – Garáž vystavěná odděleně od obytného domu 8 Kč/m2
M – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2
N – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2
O – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2
P – Ostatní stavba 6 Kč/m2
R – Byt 2 Kč/m2
S – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2
T – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava,
energetika, ostatní zemědělská výroba
10 Kč/m2
U – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2
V – Samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž 8 Kč/m2
Z – Ostatní samostatný nebytový prostor 2 Kč/m2

V řádku 313 se vyplňují nadzemní podlaží, tak doplňte počet nadzemních podlaží (H-P). Počet nadzemních podlaží se určí tak, že jestliže zastavěná plocha přesahuje 2/3 výměry zastavěné plochy stavby, tak se za každé takové nadzemní podlaží přičte k sazbě daně (z tabulky výše) 0,75 Kč, což se ve formuláři doplní samo do řádku 314. Jestliže vyplňujete daňové přiznání ručně, tak do řádku 314 doplníte základní sazbu daně + 0,75 Kč za každé nadzemní podlaží.

V řádku 315 se doplňuje koeficient na základě velikosti obce:

Velikost obce Koeficient
Do 1 000 obyvatel 1,0
1 000 až 6 000 obyvatel 1,4
6 000 až 10 000 obyvatel 1,6
10 000 až 25 000 obyvatel 2,0
25 000 až 50 000 obyvatel 2,5
Nad 50 000 obyvatel* 3,5
V Praze 4,5

*a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech

Zkontrolujte si ovšem, jestli obec, kde nemovitost leží, nezměnila výši koeficientu vyhláškou.

Řádek 316 slouží k výpočtu výsledné sazby daně, která se vypočítá jako součet řádků 312 a 314. Tento součet se následně vynásobí místním koeficientem (řádek 315) a nakonec se sazba zaokrouhlí na 2 desetinná místa nahoru.

Kolonka 317 je určena pro daň ze staveb a jednotek, což získáme vynásobením řádků 316 a 311 a znovu zaokrouhlíme na 2 desetinná místa nahoru.

Nárok na osvobození a podnikání u obytných prostor

Řádek 318 se týká prostorů určených k podnikání v domech, bytech apod., proto do něj vyplníme počet m2, které využíváme tímto způsobem.

V řádku 319 vynásobíme hodnotu z řádku 318 číslem 2 a vyjde nám zvýšení daně kvůli prostorům určených k podnikání.

Řádky 319 a 320 jsou určeny pro plochy, u kterých máte nárok na nárok na osvobození od daně.

Řádek 322 obsahuje součet daně ze staveb (317) a zvýšení daně za prostory určené k podnikání (319), který snížíme o výši nároku na osvobození (321). Výsledek se znovu zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Spoluvlastnění staveb a jednotek

Řádek 323 je určen pro spoluvlastníky staveb a jednotek, hodnotu spoluvlastnického podílu určíte dle poměru v listu vlastnictví.

Do řádku 324 se zapíše daň, která zohledňuje váš spoluvlastnický podíl.

Místní koeficient a výsledná daň

Do políčka 325 se vyplňuje místní koeficient.dle katastrálního území.

Výsledná daň (řádek 326) ze staveb a jednotek je potom součinem řádků 324 a 325,

Výpočet daně z nemovitých věcí

Ve čtvrtém oddílu se vypočítá daň z nemovitých věcí prostým součtem dani z pozemků a dani ze staveb a jednotek. Dále se zde uvádí dodatečně přiznaná daň. A nyní zbývá doplnit už jen osobu, kdo daňové přiznání vyplnil a kontakt na tuto osobu. Nakonec doplňte datum a podpis.

Kdy odevzdat daňové přiznání a kdy se platí daň z nemovitostí?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se musí podat do 31. ledna 2020.

Daň z nemovitých věcí musíte mít zaplacenou do 31. května téhož roku. Jinak můžete počítat s pokutou od finančního úřadu.

Doufáme, že vám náš návod na výpočet pomohl, a raději si ještě jednou daňové přiznání projděte, nebo jej nechejte projít osobou, které důvěřujete a která má vhled do problematiky (či umí základy matematiky).


Test: Znáte české daně?

Jsou pro vás daně sprosté slovo, nebo si při vyplňování daňového přiznání lebedíte? Otestujte své znalosti.

Jaké jsou aktuální sazby DPH?Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 14 krát