Porušení pracovních povinností: za které prohřešky vás zaměstnavatel může na hodinu vyhodit?

17.04.2020 | , Finance.cz
Spotřebitel


Pracovní povinnosti můžete jako zaměstnanec porušit zvlášť hrubě, závažně nebo méně závažně. Někdy to pro vás bude znamenat okamžitý vyhazov a jindy standardní výpověď nebo pouze napomenutí. Zákon tyto skutečnosti sice řeší, nijak blíže je ale nedefinuje, a proto míra potrestání závisí na každém konkrétním případu. Podívejte se, kdy vás může zaměstnavatel okamžitě vyhodit.

Všichni zaměstnanci musí podle zákona plnit povinnosti, které jsou stanovené právními předpisy, pracovním řádem nebo jiným vnitřním předpisem, pracovní smlouvou či pokynem nadřízeného vedoucího zaměstnance. Kdo tyto zákony a interní směrnice porušuje, může být propuštěn. Záleží na tom, jak moc se zaměstnanec proviní.

Podle zákoníku práce existují tři druhy porušení povinností zaměstnanců:

 • porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem,
 • závažné porušení pracovní povinnosti,
 • méně závažné porušení pracovní povinnosti.

Jak ale tyto tři stupně porušení pracovní povinnosti od sebe rozeznat? Jak vyplývá z ust. § 52 písm. g) a ust. § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce, který sice tyto pojmy rozlišuje, nijak blíže je ovšem nedefinuje. Spolehlivý návod na zařazení jednotlivých prohřešků do správné kategorie tedy neexistuje.

Stupnice porušení pracovní povinnosti

Pokud dojde k porušení pracovní povinnosti, zaměstnavatel musí zhodnotit okolnosti každého jednotlivého případu a rozhodnout se, která opatření jsou nezbytná k ochraně jeho zájmů. V takovém případě by měl zvážit několik důležitých faktorů, které zahrnují:

 • osobu zaměstnance a funkci, kterou zastává,
 • dosavadní postoj zaměstnance k plnění pracovních úkolů,
 • situaci, při které došlo k porušení pracovní povinnosti,
 • míru zavinění zaměstnance,
 • způsob a intenzitu porušení konkrétních povinností,
 • důsledky porušení pracovních povinností pro zaměstnavatele,
 • způsobenou škodu.

Vyhazov na hodinu za porušení pracovních povinností

Zdroj: Shutterstock

Porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem

Pokud dojde k porušení pracovní povinnosti nejvyšší intenzity, pro zaměstnavatele to může být důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru neukázněného zaměstnance nebo k výpovědi z pracovního poměru. O tom, jestli vás v takovém případě vyhodí na hodinu nebo dostanete "pouze" klasickou výpověď, rozhodne zaměstnavatel.

Pokud ovšem zaměstnanec s rozhodnutím zaměstnavatele o okamžitém zrušení pracovního poměru nesouhlasí, může se bránit soudní cestou. Je na soudu, aby v každém jednotlivém případě určil, zda se jedná o zvlášť závažné, závažné nebo pouze méně závažné porušení pracovní povinnosti. Na základě tohoto posouzení poté rozhodne, jestli byl zaměstnanec za své jednání potrestán správně.

Bohužel neexistuje žádný přesný návod na to, jak posoudit, za co se dá pracovní poměr okamžitě zrušit. Při posuzování je nutné vycházet ze zkušeností a praxe, zaměstnavatel by ovšem měl vzít v úvahu také to, jak dopadly podobné soudně projednávané případy. Které prohřešky proti pracovní kázni jsou tedy na okamžitou výpověď?

Soudy uznaly oprávněný vyhazov například v těchto případech

 • Zaměstnanec hrubě a vulgárně urazil obchodního partnera zaměstnavatele, poškodil tak jeho dobré jméno a zmařil mu další zakázky.
 • Zaměstnanec využíval v pracovní době služební počítač k mimopracovním aktivitám a na internetu prosurfoval většinu pracovních hodin.
 • Zaměstnanec nebyl schopný vykonávat pracovní činnost z důvodu požití alkoholu.
 • Zaměstnanec přijal od obchodního partnera hodnotný dar.
 • Zaměstnanec si z práce odnášel majetek zaměstnavatele.
 • Zaměstnanec falšoval docházku.

Pokud dá ovšem soud zaměstnanci za pravdu a usoudí, že trest byl nepřiměřeně přísný, propuštění může být uznáno jako neplatné. V takovém případě může soud také nařídit zaměstnavateli, aby uhradil svému zaměstnanci ušlou mzdu za celou dobu trvání soudního sporu. Nejistota zaměstnavatelů při rozvazování pracovního poměru pro porušení pracovní povinnosti je tedy zcela na místě.

TIP: Sledujte Finance.cz na Facebooku

Méně závažné porušení pracovní povinnosti

Jako méně závažné porušení pracovní povinnosti se definuje každé porušení pracovní kázně ze strany zaměstnance, které nelze hodnotit jako závažné či zvlášť hrubé. Jedná se sice o nejnižší stupeň porušení pracovní povinnosti, i za tyto prohřešky ovšem můžete dostat výpověď. Té však musí předcházet varování a porušování pracovní kázně musí být soustavné.

O soustavné méně závažné porušování pracovní povinnosti se jedná v případě, že se při plnění povinností zaměstnanec dopustil nejméně tří prohřešků, které nedosahují intenzity zvlášť hrubého či závažného porušení, a mezi kterými je přiměřená časová souvislost. Jednotlivá porušení pracovní povinnosti na sebe tedy musí navazovat tak, že lze hovořit o určitém sledu porušení pracovní povinnosti.

Předpokladem platné výpovědi z důvodu soustavného méně závažného porušení pracovní povinnosti je také písemné upozornění na možnost výpovědi, které musí být zaměstnanci doručeno do vlastních rukou nejdéle 6 měsíců před jejím podáním. V tomto upozornění musí zaměstnavatel upozornit na to, že může dojít k výpovědi v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci.

Příklady méně závažného porušení pracovní povinnosti:

 • pozdní příchody,
 • předčasné odchody,
 • kouření na pracovišti mimo prostor vyhrazený kuřákům.

Jelikož žádný nižší stupeň porušení pracovní povinnosti neexistuje, do kategorie méně závažných porušení pracovní kázně patří veškeré drobné prohřešky. Nezáleží zde ani na tom, zda zaměstnavateli vznikla nějaká škoda nebo zda byla významně omezena či ztížena jeho činnost. Postihnout lze v podstatě jakoukoliv maličkost.

Závažné porušení pracovní povinnosti

Za závažné porušení pracovní povinnosti může zaměstnanec dostat standardní výpověď, po které mu od prvního dne následujícího měsíce poběží klasická výpovědní lhůta. Co sem ovšem můžeme zařadit? Odpověď bude pro někoho nejspíš matoucí, patří sem totiž všechno, co nesplňuje podmínky pro okamžitý vyhazov, ale zároveň se jedná o závažnější než drobný prohřešek.

Jako závažné porušení pracovní povinnosti soud označil třeba případ, kdy zaměstnanec z důvodu nevolnosti opustil své pracoviště v polovině pracovní doby, aniž by o tom zpravil svého nadřízeného. Následně nedonesl žádné potvrzení o tom, že byl na vyšetření u svého ošetřujícího lékaře. Soud v tomto případě přihlédl také k tomu, že z důvodu této absence nebylo možné včas dokončit objednanou zakázku a zaměstnavatel musel odběrateli nabídnout slevu.

TIP: Jak je to s ukončením pracovního poměru ve zkušební době?

 

Doporučení z praxe

Pokud si zaměstnavatel není jistý, že se opravdu jedná o porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem, často raději volí možnost výpovědi. Také názor odborné veřejnosti se přiklání k vymezování intenzity porušení pracovních povinností vždy raději o stupeň mírněji oproti prvotnímu posouzení. Tím je možné minimalizovat riziko, že v případě soudního sporu uzná soud výpověď či okamžité zrušení pracovního poměru za neplatné.

Je také dobré vědět, že ačkoliv soud není při posuzování intenzity porušení pracovní povinnost vázán názorem zaměstnavatele, nemůže sám posoudit pracovní prohřešky přísněji, než je definoval zaměstnavatel. Důvodem je skutečnost, že soud nemůže zaměstnavateli vnucovat, zda chce se svým zaměstnancem rozvázat pracovní poměr či nikoliv. Pokud tedy zaměstnavatel usoudí, že se jedná o závažné porušení pracovní povinnosti, soud již nemůže změnit verdikt na porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem.


Čtěte také:

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 19 krát

Články ze sekce: Spotřebitel