Zaměstnávání cizince: jak si vyřídit povolení k zaměstnání?

27.05.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Aby mohl být cizinec v ČR zaměstnán, potřebuje si vyřídit řadu náležitostí. Jaké úřady bude muset obejít, aby získal povolení k zaměstnání? A co může postihnout zaměstnavatele, pokud zaměstná cizince bez pracovního povolení?

Jestliže jede cizinec na území ČR pracovat na dobu kratší než 90 dní, bude mu stačit krátkodobé pracovní vízum. Pokud zde bude vykonávat výdělečnou činnost na delší než uvedenou dobu, potřebuje buď zaměstnaneckou kartu, modrou kartu, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance anebo povolení k zaměstnání.

Povolení k zaměstnání je vyžadováno i v případě, kdy cizinec bude plnit úkoly z předmětu činnosti právnické osoby, které bude zajišťovat společník, statutární orgán anebo jiný orgán obchodní korporace.

Kdo může získat povolení k zaměstnání cizince?

Povolení k zaměstnání může být vydáno cizinci, který není držitelem zaměstnanecké karty a modré karty. Dále nesmí být ani držitelem povolení k dlouhodobému pobytu, který má v naší zemi za jiným účelem, než je zaměstnání, což je řešeno jednak v Zákoně o zaměstnanosti, ale i v Zákoně o pobytu cizinců na území České republiky.

Povolení ale naopak může získat cizinec, který vlastní povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání anebo investování.

Žádost o povolení k zaměstnání cizince - pracovní povolení

Zdroj: Shutterstock

 

Na jak dlouho se vypadá pracovní povolení?

Povolení může být vydáno nejdéle na dobu 2 let. Zaměstnaný cizinec však může zažádat o prodloužení povolení, díky čemuž může být od konce platnosti původního zaměstnáván i nadále. Zažádat o prodloužení lze nejdříve 3 měsíce před koncem platnosti a nejpozději 30 dní před jejím uplynutím.

Kde si zažádat o povolení k zaměstnání?

O pracovní povolení si budete muset zažádat na krajské pobočce úřadu práce, a to ještě před příchodem do ČR. Cizinec nemusí žádat sám, lze to i prostřednictvím budoucího zaměstnavatele. Taktéž může podat žádost přes fyzickou nebo právnickou osobu za předpokladu, že uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, díky kterému je cizinec vyslán na naše území.

Úřad práce žádost schválí, jestliže půjde o oznámené volné pracovní místo anebo o místo, které nelze na základě požadované kvalifikace anebo nedostatku pracovních sil obsadit jinak.

Co potřebujete k žádosti o vydání povolení k zaměstnání?

Žádat budete písemně, a to vyplněným formulářem Žádost cizince o povolení k zaměstnání – o prodloužení povolení k zaměstnání. K tomu budete muset doložit pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti. Případně lze tyto smlouvy nahradit smlouvou o smlouvě budoucí, která obě strany zavazuje ke vzniku pracovněprávního vztahu k jistému datu.

Dále je nutné doložit fotokopii cestovního dokladu a doklad o profesní způsobilosti oboru, ve kterém bude cizinec pracovat. Úřad může požadovat ještě další dokumenty, které vyplývají z charakteru zaměstnání.

Co musí obsahovat pracovní smlouva?

Pracovní smlouva anebo dohoda o pracovní činnosti musí v případě žádosti o pracovní povolení kromě zákonných náležitostí obsahovat také dobu, na kterou je uzavřen pracovní poměr, týdenní délku pracovní doby, výměru dovolené, výši mzdy nebo platu a případných odměn.

Výjimku tvoří pouze situace, kdy byl cizinec vyslán do ČR svým zahraničním zaměstnavatelem. Pracovní smlouva zmíněné informace obsahovat nemusí.

Zaměstnávání cizinců bez pracovního povolení

Osoba, která zaměstnává cizince bez toho, aniž by měl platné povolení k zaměstnání, je povinna uhradit náklady spojené s jeho správním vyhoštěním. Do těchto nákladů můžeme zahrnout ubytování, stravování, přepravu a další.

Proplacení nákladů se zaměstnavatel podle Ministerstva vnitra České republiky vyhne jen tehdy, pokud sám splnil povinnosti vyplývající z právních předpisů a cizincem mu bylo předloženo padělané povolení k zaměstnání. Bude však muset prokázat, že netušil, že je falešné. V takovém případě náklady hradí cizinec. O tom, v jaké lhůtě anebo výši proběhne uhrazení, rozhodne policie nebo ministerstvo vnitra.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ