Kolik se odvádí na zdravotní pojištění a co je z něj hrazeno?

28.08.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Zajímá vás, co všechno je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, které je vám odváděno ze mzdy nebo platu? Přečtěte si, jaké služby máte při účasti zdarma.

Zdravotní pojištěný musí mít v České republice každý. Místo pojištění se však jedná spíše o daň, za kterou má pojištěnec nárok na bezplatnou zdravotní péči podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Co však do této zdravotní péče spadá?

Kolik procent ze mzdy tvoří zdravotní pojištění?

Dohromady je na zdravotní pojištění zaměstnance odvedeno 13,5 %. Zaměstnanci je z hrubé mzdy zaměstnance odváděno 4,5 %. Zaměstnavatel odvede ze zaměstnancovy superhrubé mzdy 9 % na zdravotní pojištění. Superhrubá mzda je tedy hrubá mzda navýšená o odvody zaměstnavatele.

Jak to mají OSVČ se zdravotním pojištěním?

Osoby samostatně výdělečně činné platí zdravotní pojištění formou měsíčních záloh. První rok podnikání se zdravotní pojištění platí alespoň ve výši minimálních záloh, které se odvíjejí podle průměrné mzdy. Minimální zálohy na zdravotní pojištění jsou v roce 2019 stanoveny na 2 208 Kč. Další rok podnikání se již pojistné u hlavní činnosti bude platit ze skutečného vyměřovacího základu (polovina daňového základu) anebo minimálního vyměřovacího základu, pokud by byl vyšší než skutečný.

Pokud je výdělečná činnost pro účely pojištění určena jako vedlejší, pojištění se bude počítat vždy ze skutečně dosaženého hrubého zisku. Minimální vyměřovací základ nemusí být dodržen.

Zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění

Zdroj: Shutterstock

Kolik na zdravotním pojištění odvedou OBZP?

OBZP jsou osoby bez zdanitelných příjmů. Jejich výdělky nepodléhají odvodům zdravotního ani sociálního pojištění, tudíž si zdravotní musí platit sami. Za OBZP můžeme v praxi považovat občana, který má např. příjmy z pronájmu, kapitálového majetku anebo osobu, které má výdělek z DPP do 10 000 Kč anebo u DPČ do 2 999 Kč měsíčně. V takovém případě totiž příjmy z dohod nepodléhají odvodům.

Výše pojistného se zde počítá jako 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je minimální mzda. Výše měsíční zálohy pro OBZP v roce 2019 činí 1 803 Kč.

Zdravotní pojištění u státních pojištěnců

Poměrně početnou skupinou jsou i osoby, za které zdravotní pojištění platí stát. Jako příklad si můžeme uvést důchodce, studenty anebo příjemce dávek v mateřství, tj. poživatele peněžité pomoci v mateřství anebo rodičovského příspěvku.

Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem určuje zákon o veřejném zdravotním pojištění. Ten byl v roce 2019 stanoven na 7 540 Kč. Výše pojistného z této částky činí 1 018 Kč.

 

Co se hradí z veřejného zdravotního pojištění?

Za podmínek uvedených v zákoně č. 48/1997 Sb. je zdravotní péče z pojištění hrazena, pokud se jedná o:

  • preventivní, diagnostickou, léčebnou, rehabilitační, lázeňskou léčebně rehabilitační, dispenzární, posudkovou, paliativní nebo ošetřovatelkou péči.
  • péči o dárce krve, buněk, tkání nebo orgánů v souvislosti s odběrem, včetně samotného odběru určeného k transplantaci nebo uchování.
  • zdravotní péči související s těhotenstvím a porodem i v případě, kdy matka požádá o utajení své osoby.
  • poskytování léčebných přípravků, zdravotnických prostředků, stomatologických výrobků a potravin pro zvláštní lékařské účely.

Dále jsou ze zdravotního pojištění hrazeny:

  • přeprava odebraných tkání, buněk, orgánů, pojištěnce, dárce (i mrtvého) do místa odběru a z odběru do místa poskytnutí zdravotní péče + úhrada cestovních nákladů.
  • prohlídka zemřelého pojištěnce včetně pitvy.
  • pobyt průvodce pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče.

Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ