Kdy vás můžou vyhodit z nájmu bez výpovědní lhůty?

07.08.2020 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Myslíte si, že z nájmu vás jen tak ze dne na den nemůže pronajímatel vyhodit? To jste tedy na omylu. Za jaké prohřešky můžete dostat okamžitou výpověď z pronajatého bytu?

Vypovědět nájemci nájem bez výpovědní lhůty je z hlediska nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. možné na základě § 2291. Existují však náležitosti, které je nutné dodržet, jinak se bude na výpověď z hlediska zákona nahlížet jako na neplatnou.


Přečtěte si užitečné informace:


Jak je to s běžnou výpovědí a výpovědní dobou u nájmu?

U nájmu na dobu určitou, ale i neurčitou funguje tříměsíční výpovědní lhůta, která je stejně dlouhá pro obě strany, pokud tedy nájemní vztah nekončí ke dni sjednanému vzájemnou shodou.

Pronajímatel vám nemůže dát výpověď z nájmu bez uvedení důvodu. Standardní výpověď s tříměsíční výpovědní lhůtou lze nájemci uložit pro závažné důvody, kterými je např. opakované hrubé porušení povinností anebo pokud je nájemce odsouzený za úmyslně spáchaný trestný čin na pronajímateli, členu jeho domácnosti, osobě v domě anebo na majetku, který se v domě nachází.

Kdy lze nájemce vyhodit z bytu bez výpovědní lhůty?

Možnosti vypovědět nájemní vztah bez výpovědní lhůty může pronajímatel využít, pokud nájemce poruší své povinnosti zvlášť závažným způsobem. Výpověď však musí být vždy písemná a je nutné v ní uvést důvod, pro který má být nájem rozvázán bez tříměsíční výpovědní doby. Nebo před podáním výpovědi pronajímatel musí nájemce upozornit na problémy a vyzvat jej k tomu, aby v přiměřené době zanechal vadného chování anebo odstranil protiprávní stav. Jinak se k výpovědi nepřihlíží a je tedy neplatná.

Výpověď z nájmu bez výpovědní lhůty pronajímatelem

Zdroj: Shutterstock

 

Co je u nájmu porušení povinností zvlášť závažným způsobem?

Občanský zákoník jako porušení povinností zvlášť závažným způsobem uvádí:

  • Nájemce neplatí nájemné a náklady na služby alespoň po dobu 3 měsíců.
  • Nájemce poškozuje byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem.
  • Nájemce způsobuje škody na majetku anebo obtíže pronajímateli anebo ostatním osobám, které v domě bydlí.
  • Nájemce užívá byt neoprávněným způsobem anebo k jinému účelu, než bylo ujednáno v nájemní smlouvě.
  • Může vás pronajímatel vyhodit z nájmu kvůli psovi nebo kouření?

Výpověď pro neplacení nájemného

Jak již bylo zmíněno, pronajímatel nesmí nájemce z bytu vyhodit za první nezaplacený nájem nebo neuhrazení jedné měsíční zálohy na služby. Aby bylo možné vypovědět smlouvu, musí nejdříve počkat, zda v dalších měsících nájem uhradí či nikoliv.

Toto však neplatilo od 12. března do 31. července 2020. Dle zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru, pronajímatel nesměl dát výpověď nájemci, který v tomto období neuhradil nájemné. Neodpadla však povinnost hradit náklady na služby a energie.

Nejednalo se navíc o prominutí, ale pouze o odklad nájemného, které musel pronajímatel strpět. Pokud pak nájemce v tomto období nájemné skutečně nehradil, dluh musí splatit nejpozději do 31. prosince 2020, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Pokud pak dlužné nájemné nebude uhrazeno ve stanoveném termínu, pronajímatel může dát nájemci výpověď bez výpovědní lhůty.

Okamžitá výpověď z nájmu a odevzdání bytu

Výpověď musí být doručena nájemci. Po jejím doručení má pronajímatel právo požadovat, aby nájemce bez zbytečného odkladu odevzdal byt. Učinit tak musí nejpozději do jednoho měsíce od skončení nájmu.

Jak lze předejít tomu, aby nájemce porušoval povinnosti?

Od 1. července 2020 je možné do nájemní smlouvy zahrnout pokutu za porušování povinností. Jejím prostřednictvím lze řešit např. způsobení škody na majetku pronajímatele, rušení nočního klidu, znečišťování společných prostor a další potíže.

Čtěte také: Kdy může dát výpověď z nájmu bez výpovědní doby nájemce?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ