Koho, jak a za co lze vydědit

06.04.2021 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Vydědění je vlastně závěť naruby. Zatímco závětí se určuje co komu má z majetku po smrti připadnout, tak vydědění naopak někomu dědické nároky odnímá.

Listinu o vydědění stejně jako závěť je nutno napsat celou vlastní rukou, opatřit datem sepsání listiny a vše vlastnoručně podepsat. Nebo je možno požádat o sepsání vydědění notáře, ale to už něco stojí. Existují i další formy závěti a vydědění např. pro zdravotně postižené, ale většina lidí může vše sepsat sama vlastní rukou nebo požádat o sepis notáře. Opravdu je potřeba psát vlastní rukou perem. Není možno listinu o vydědění napsat na psacím stroji nebo na počítači a pak vytisknout a jen vlastnoručně podepsat. K tomu by byli ještě potřeba nejméně 2 svědci.

Vydědit lze jenom potomky. Ne třeba manželku či manžela nebo jiné příbuzné, kteří dědí podle pravidel zákona, když není závět nebo když je neplatná. Aby takoví lidé nedostali po smrti zůstavitele majetek, který by jim měl připadnout, je jednoduché. Je třeba jej prostě odkázat někomu jinému. Platně vydědit lze jen děti a jejich děti.

Čtěte také: Jak postupovat při zdědění dluhu?

Kdy platí vydědění dětí i pro jejich děti?

S dětmi je ale všechno složitější. Nejde jednoduše odkázat to, co by jim mělo připadnout, někomu jinému. To by pak závěť byla zcela nebo zčásti neplatná. Potomci jsou totiž tzv. nepominutelní dědici. Musejí dostat aspoň něco z toho, co jim má náležet, když se majetek dělí podle zákona. Nebo musejí být řádně vyděděni. Pokud jsou potomci vyděděni, nedostanou nic, nebo dostanou jen část, toho co by dostali.

Jakmile zůstavitel vydědí dítě, platí vydědění i pro jeho děti - tedy zůstavitelovy vnuky a vnučky. Pokud chce, aby vnoučata dědila, aby obešel jen své dítě, musí to v listině o vydědění uvést. To, že jinak nedědí ani vnučky a vnuci, platí však jen tehdy, pokud vyděděné dítě zůstavitele přežije. Vydědění platí i pro další generaci potomků, pokud vyděděné dítě žije v době smrti zůstavitele. Jestliže však zemře vyděděný potomek (dítě) dříve než sám zůstavitel, potom další potomci (děti vyděděného dítěte čili zůstavitelovy vnuci a vnučky) dědí. Ale i pro tyto případy může zůstavitel vydědit i potomky potomka.

Důvody vydědění určuje občanský zákoník.

Koho a za co lze vydědit a jak na vydědění

Zdroj: Shutterstock

Čtěte také: Jak se dědí: Dědická posloupnost a dědická smlouva

Důvody pro vydědění:

Potomek neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nouzi. - Půjde o situace, když se zůstavitel nedokáže sám o sebe postarat a potomek mu nepomůže zejména v nemoci a ve stáří. Mělo by to však být subjektivně zaviněno, aby potomek měl vůbec reálnou šanci zůstaviteli pomoci. Aby nebyl třeba chudší nebo nemocnější než on sám.

Potomek o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl. - Vydědění může nastoupit tam, kde zůstavitel opravdu stojí o kontakt s dětmi. Ne v situaci, kdy sám zájem nemá. A také tam, kde osobní kontakt byl reálně možný. Pokud někdo žije třeba v Austrálii, pak se za dostatečný zájem považuje i telefonát či mail jednou za měsíc a osobní návštěva třeba jen po několika letech.

Potomek byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze. -Takhle může být potrestán někdo, kdo spáchal třeba vraždu, znásilnění apod.

Potomek vede trvale nezřízený život. - Takový důvod dopadne na lidi závislé na drogách a alkoholu, gamblery, ale i na potomky živící se žebrotou apod. Ovšem nelze děti trestat za vlastní hříchy. Soudy rozhodly, že takové vydědění přichází v úvahu jen tam, kde nezřízený život potomka není důsledkem nešťastného, disharmonického dětství, které zavinil právě sám jeho rodič - zůstavitel.

Potomek je nezpůsobilý dědit, a proto je z dědického práva vyloučen. - Z dědického práva je vyloučen ten, kdo se dopustil úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu. Nebo také ten, kdo předka nutil k napsání určité závěti. Nebo mu naopak sepsání závěti znemožnil. Nebo jeho závěť zfalšoval apod. Takové činy však lze prominout.

Potomek je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že tu je obava, že se pro jeho potomky nezachová majetek (tzv. povinný díl majetku) . - Jde o zvláštní způsob vydědění, kdy je potomek vyděděn, ale tak, že to, co by měl jinak dostat, bude odkázáno právě jeho dětem nebo dalším potomkům čili vnučkám nebo vnukům nebo pravnučkám či pravnukům zůstavitele.

Čtěte také: Je lepší dědit, nebo darovat?

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 20 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU