Prodloužení otcovské dovolené v roce 2022: délka, nárok, výpočet

02.02.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Od 1. 1. 2022 nastávají změny v délce otcovské dovolené. Tou nejvýraznější je prodloužení otcovské z původních 7 kalendářních dnů na 14 kalendářních dnů. Novela zákona má především zmírnit nedostatky otcovské dovolené, které byly zjištěny účastníky v praxi.

Otcovská dovolená se v České republice začala poskytovat v roce 2018. Dávky otcovské mají za úkol finančně zabezpečit otce dítěte v době, kdy je pracovně neaktivní z důvodu péče o narozené dítě.  Zavedení otcovské dovolené má ulehčit péči o dítě v prvních dnech od jeho narození tím, že se o něj mohou starat oba rodiče.

Donedávna mohli otcové pobírat peněžitou pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek v případě, že tyto dávky nepobírala matka dítěte. Novelou zákona o nemocenském pojištění došlo ke změně a právo na péči o dítě mají oba rodiče v prvních dnech od porodu. Od roku 2018 je otcům poskytována dávka nemocenského pojištění pod termínem „otcovská“.

Otcovská dovolená

Zdroj: Shutterstock

Prodloužení otcovské dovolené

Otcovská je nově poskytována v délce 14 kalendářních dnů otci pečujícímu o novorozené dítě. Dále může být dávka vyplácena 14 kalendářních dnů osobě, která převezme dítě do náhradní rodinné péče na základě rozhodnutí správního orgánu za situace, že dítě v době převzetí nenabylo věku 7 let.

14 dnů otcovské dovolené si může otec vybrat pouze v prvních 6 týdnech života narozeného dítěte. Podpůrčí doba otcovské nastává prvním dnem péče otce o dítě nebo ode dne, kdy došlo k osvojení dítěte.

Další změnou je prodloužení lhůty nástupu na otcovskou dovolenou v případě, že je dítě během prvních 6 týdnů od porodu ze zdravotních důvodů hospitalizováno v nemocnici. Lhůta nástupu na otcovskou dovolenou se pak navyšuje o počet dnů, kdy probíhala hospitalizace.

Podmínky nároku na otcovskou

Obecně platí takové pravidlo, že otec musí být v den nástupu na otcovskou dovolenou účastník na sociálním pojištění. U zaměstnance toto pojištění odvádí jeho zaměstnavatel.

Otcovská náleží i OSVČ, ale pouze v případě, že jsou dobrovolnými účastníky na nemocenském pojištění a to minimálně 3 měsíce před nástupem na otcovskou.

Nárok na peněžitou dávku při otcovské mají také zaměstnanci pracující na kratší pracovní úvazky, jedná se o pracovní poměry na DPP (dohoda o provedení práce) a DPČ (dohoda o pracovní činnosti). V případě, že se v těchto pracovních úvazcích nepodílí na sociálním pojištění, nemají na dávku nárok. Jde například o situaci, kdy hrubá měsíční mzda zaměstnance na DPP činí pod 10 000 Kč – zaměstnavatel za něj neodvádí sociální pojištění, tudíž pracovníkovi nevzniká nárok na otcovskou dovolenou.

Nárok na otcovskou nemají studenti ani osoby evidované na úřadu práce.

Otec musí být zapsán v rodném listu dítěte.

Pro nárok na dávku není nutné, aby byli rodiče sezdaní.

Jak podat žádost o otcovskou dovolenou

Žádost se podává prostřednictvím formuláře „Žádost o dávku otcovské poporodní péče“, kde zaměstnanec vyplní údaje o jeho osobě a donese svému zaměstnavateli, který vypíše zbytek informací. Po uplynutí sedmidenní podpůrčí doby ji pak předá příslušné OSSZ společně s formulářem „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“.

OSVČ podává příslušnou žádost na OSSZ u níž má registraci, a to až po uplynutí sedmidenní péče o dítě.

Pokud se dítě narodilo mimo území ČR, je nutné, aby se otcovství potvrdilo na základě dokladu o otcovství. K těmto účelům poslouží rodný list dítěte.

V případě, že se jedná o svěřené dítě do náhradní rodinné péče, je nutné doložit rozhodnutí příslušného správního orgánu.

Výpočet otcovské

Po podání žádosti OSSZ posoudí, zda žadateli náleží dávka otcovské poporodní péče. OSSZ musí peněžitou dávku žadateli poskytnout do jednoho měsíce, kdy byla žádost doručena. Pokud žadatel nesplní nárok na dávku otcovské, bude mu zaslán zamítací dopis s odůvodněním neuznání žádosti.

Peněžitá podpora není udělována za dny pracovního klidu v případě, že účastníkovi pojištění nevznikl nárok na výplatu otcovské alespoň za 1 kalendářní den, který měl být pro něho pracovním dnem.

Otcovská se poskytuje ve výši 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Pro výpočet dávky se bere v úvahu příjem za posledních 12 kalendářních měsíců zaměstnance. 

Kalkulačka pro výpočet otcovské dovolené

U OSVČ se výše finanční podpory stanoví na základě aktuální výše odvodu na nemocenském pojištění.

Peněžní podpora je poskytována pouze souvisle po dobu 14 kalendářních dní a nelze ji přerušovat.

Dávka otcovské poporodní péče je udělována zpětně převodem na účet žadatele nebo složenkou. Pokud si žadatel vybere formu úhrady prostřednictvím složenky, má povinnost uhradit veškeré náklady spojené s tímto typem platby.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY