Kdy už za studenta neplatí stát zdravotní pojištění?

01.11.2023 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Že za studenta platí zdravotní stát po celou dobu, co studuje, není tak úplně pravda. Kdy už si pojistné musí platit sám?

Mít vyřešené zdravotní pojištění je v České republice zákonem daná povinnost. U své zdravotní pojišťovny proto můžete být vedeni v jedné ze čtyř kategorií: zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) nebo státní pojištěnec. A právě mezi ony státní pojištěnce můžeme zařadit i naprostou většinu studentů. Za ty hradí zdravotním pojišťovnám zákonem stanovené pojistné stát.

Kdy za studenta SŠ neplatí zdravotní pojištění stát

Za studenta střední školy, ať už by mělo jít o gymnázium, učiliště, nebo třeba konzervatoř, je stát plátcem zdravotního pojištění pouze v případě, že se škola nachází v rejstříku škol a školských zařízení, který vede MŠMT. Toto pravidlo platí i pro vyšší odborné školy.

Trable s pojistným pak mohou nastat i tehdy, pokud se škola v rejstříku nachází, ale jde o dálkové, distanční, večerní, anebo kombinované studium na SŠ a student je současně výdělečně činný, nebo mu vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci na úřadu práce.

Čtěte také: Kdy vám končí status studenta po vysoké škole?

Zdravotní pojištění u studentů na VŠ

Pro vysoké školy výše zmíněné pravidlo o druzích studia neplatí. Podstatné je, aby student studoval v rámci akreditovaného studijního programu, tedy bakalářského, magisterského, nebo doktorského. Důležité pak nebude ani to, zda se jedná o studium na vysoké škole univerzitní, neuniverzitní, státní, nebo soukromé.

Pamatujte však, že i za splnění této podmínky je plátcem zdravotního pojištění stát u studentů do 26 let věku. Výjimku tvoří jen studenti nad 26 let věku, kteří studují prvně v doktorském programu. Je však nutné, aby tento program uskutečňovala vysoká škola ve standardní době v prezenční formě studia. Podmínkou také je, že tito doktorandi nejsou zaměstnanci ani osoby samostatně výdělečně činné.

Čtěte také: Kdo může uplatnit slevu na studenta v daňovém přiznání?

Kdy stát neplatí studentům zdravotní pojištění

Zdroj: Shutterstock

 

Jak je to s pojištěním mezi ročníky a o prázdninách?

V době školních prázdnin i v období mezi dvěma ročníky anebo při přechodu ze střední školy na vysokou jsou studenti stále státními pojištěnci, pokud bezprostředně pokračují ve studiu. Platí to i v případě, kdy se přestupuje z jedné SŠ na druhou nebo ze střední školy na vysokou, i když se jedná o přechod mezi dvěma VŠ. Je tomu tak ale maximálně na dobu tří kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém bylo studium ukončeno, a ve všech případech také za splnění věkových podmínek.

Jestliže pak student ukončí vysokou školu státní závěrečnou zkouškou, bude stát plátcem zdravotního ještě následující měsíc po měsíci, ve kterém došlo k úspěšnému zakončení studia. Důležité je, aby student po celý tento měsíc nevykonával samostatnou výdělečnou činnost nebo mu nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci.

Čtěte také: Kombinované studium na VŠ: status studenta, sleva na studenta a daňové zvýhodnění na dítě

Zdravotní pojištění během přerušení studia

Když student přeruší studium na střední nebo vysoké škole, stát za něj přestane platit zdravotní pojištění, protože již nedochází k dodržení nezaopatřenosti. Nezaopatřené dítě je totiž především to, které se soustavně připravuje na budoucí povolání tím, že studuje.

I zde však ale naštěstí pro některé platí výjimky. Za nezaopatřené dítě se totiž podle zákona o státní sociální podpoře považuje i takové dítě, které se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání a zároveň nemůže vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Zdravotní pojišťovně však bude v každém případě nutné doložit potvrzení ošetřujícího lékaře. Za nezaopatřené dítě se však nepovažuje dítě, které pobírá invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně.

Na závěr je nutné zmínit, že pokud studentka přeruší školu kvůli těhotenství, plátcem zdravotního pojištění nebude stát. Těhotenství samo o sobě totiž není považováno za úraz, nemoc ani dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Jestliže by však bylo rizikové, podmínka by byla splněna.

Čtěte také: Kdy se do nároku na mateřskou může započítat i doba studia?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ