Kombinované studium na VŠ: status studenta, sleva na studenta a daňové zvýhodnění na dítě

22.06.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Chystáte se po prázdninách začít studovat kombinovanou formou? Kombinovaná forma skrývá pro studenty mnoho nejasností z hlediska uplatňování nejrůznějších výhod. Na co máte nárok stejně jako studenti prezenčního studia a co je vám naopak zamítnuto?

Kombinovaného studia na vysokých školách ve většině případů využívají ti, kteří při svém vzdělávání chtějí souběžně pracovat v běžném zaměstnaneckém poměru u zaměstnavatele. Každá vysoká škola nabízí jiný harmonogram pro studenty takové formy studia, ale ve většině případů se výuka uskutečňuje jednou za 14 dní, a to převážně v pátky a soboty.

Důležité je neplést si kombinovanou formu studia na vysoké škole s kombinovanou formou na střední škole, která je opět specificky vymezená a nevztahuje se na ni stejná legislativa jako na VŠ.

Kombinované studium na VŠ a daňové zvýhodnění

Zdroj: Shutterstock

Status studenta při kombinovaném studiu na VŠ

Status studenta zůstává i při kombinovaném studiu na vysoké škole a končí až posledním dnem měsíce, který následuje po měsíci, kdy měl student státní závěrečné zkoušky (státnice 18. 6. – status studenta do 31. 7.). Pokud ovšem začne student hned 1. 7. vykonávat výdělečnou činnost, status studenta ztrácí. Status studenta končí také dovršením 26 let.

Se skončením statusu studenta se odvíjí také povinnost zajistit si odvod povinného zdravotního pojištění. A to tím, že absolvent začne vykonávat výdělečnou činnost v takovém rozsahu, aby naplňovala účast na odvodech zdravotního pojištění (např.: HPP, DPP nad 10 000 Kč a DPČ nad 3499 Kč). Další možností je přihlásit se na zdravotní pojišťovnu jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a zdravotní pojištění si každý měsíc uhradit.

I když jsou účastníci kombinovaného studia z hlediska legislativy také považováni za studenty, nemusí se na ně vždy vztahovat nejrůznější výhody v běžném životě, jako je tomu u prezenčních studentů. Týká se to zejména mezinárodní ISIC karty, která se vydává pouze studentům prezenčního studia. Studenti kombinované formy tak přijdou o využití slevy na jízdném a o další výhody, které s ISIC kartou souvisí (slevy na ubytování, na vstupech, na sportovní permanentky apod.).

TIP: Odkdy si musí neúspěšní maturanti hradit zdravotní pojištění?

Sleva na studenta a daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Pro účely přiznání slevy na studenta a daňového zvýhodnění na vyživované dítě je nutné, aby student splnil podmínku „soustavné přípravy na budoucí povolání“, která je upravena v zákoně o státní sociální podpoře v § 12.

Jaké situace se považují za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání?

Všechna studia na středních a vysokých školách v ČR republice s výjimkou:

  • studia za trvání služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání a
  • dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních školách, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné nebo má nárok na podporu v nezaměstnanosti/rekvalifikaci.

Z legislativy vyplývá, že za soustavnou přípravu na budoucí povolání se nepovažuje pouze studium na středních školách v dálkových, distančních, večerních a kombinovaných formách tehdy, když jde o studenta, který je zároveň výdělečně činný nebo má nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Jak uplatnit slevu na studenta?

Slevu na studenta mohou studenti uplatnit do 26 let při svých pracovních úvazcích během studia, a to tehdy, když podepíší prohlášení k dani („růžový formulář“).

Pozor: Prohlášení k dani lze podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele, tedy nelze mít během měsíce podepsáno více prohlášení. Zpravidla se podepisuje u takového úvazku, kde má student vyšší příjem.

Za zdaňovací období (kalendářní rok), lze uplatnit slevu na studenta v maximální výšce 4020 Kč. Což znamená 335 Kč měsíčně. Při výpočtu čistého příjmu tak zároveň student uplatní slevu na poplatníka i slevu na studenta.

TIP: Kdo může uplatnit slevu na manželku?

Jak uplatnit daňové zvýhodnění na dítě?

Zákonní zástupci dítěte do 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání v rámci kombinovaného studia, mohou v zaměstnání uplatnit daňové zvýhodnění na dítě a snížit si tak odvod na daních z příjmu. Nezáleží ani na tom, zda má student v rámci kombinovaného studia na VŠ příjem, či nikoliv, v obou případech lze zvýhodnění čerpat.

Omezení je však v tom, že zvýhodnění může čerpat pouze jeden z rodičů. Proto rodič, který chce zvýhodnění využít, musí donést do zaměstnání mzdové účetní potvrzení o tom, že druhý rodič zvýhodnění na dítě neuplatňuje.

Pro to, aby mohl rodič studenta kombinované formy daňové zvýhodnění uplatnit, musí doložit potvrzení o studiu svého dítěte. Podmínkou je to, aby měl student trvalý pobyt na stejné adrese jako jeho zákonný zástupce, který chce zvýhodnění uplatnit.

Jak vysoké je daňové zvýhodnění na dítě?

Daňové zvýhodnění na dítě se zvyšuje s počtem dětí:

Na první dítě 15 204 Kč/rok
Na druhé dítě 22 320 Kč/rok
Na třetí a každé další dítě 27 840 Kč/rok
Na první dítě se ZTP/P 30 408 Kč/rok
Na druhé dítě se ZTP/P 44 640 Kč/rok
Na třetí a každé další dítě se ZTP/P: 55 680 Kč/rok
 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DANĚ