Jaké informace musí akciová společnost zveřejňovat na svých webových stránkách?

01.11.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Založili jste si akciovou společnost? Víte, že se na vás vztahuje povinnost založit firmě také internetové stránky? Co všechno byste na nich měli uvádět?

Zákon o obchodních korporacích udává akciovým společnostem povinnost od 1. ledna 2014 provozovat internetové stránky.

Webové stránky mají sloužit pro klienty i samotné akcionáře, jako jednoduchý a bezplatný přístup k informacím firmy. Akciová společnost by tak měla hned po svém vzniku a průběžně zveřejňovat na těchto stránkách informace, které ze zákona musí uvádět v obchodních listinách, a další zákonné informace.

Pro společnost s ručením omezeným (s. r. o.) sice zákon neukládá povinnost si zřídit webové stránky, pokud si je ale firma založí, musí počítat s tím, že se stává povinnou stejně jako akciové společnosti zveřejňovat informace, které se musí uvádět v obchodních listinách.

Povinné informace na webových stránkách akciových společností

Zdroj: Depositphotos

Co je akciová společnost povinna zveřejňovat?

Údaje, které je akciová společnost povinna zveřejňovat v obchodních listinách, a tedy i na svých internetových stránkách:

  • název firmy,
  • adresa sídla,
  • IČ společnosti,
  • existenci koncernu,
  • informace o zápisu do obchodního rejstříku,
  • zprávu o poskytnutí finanční asistence dle § 312.

Tip: Chcete rozjet podnikání? Nejdříve si vyberte právní formu

Zveřejnění návrhů a protinávrhů akcionářů společnosti

Akcionáři mají právo vyjadřovat se k záležitostem projednávaným na valné hromadě. Díky tomu mohou podávat své návrhy a protinávrhy k pořadu valné hromady. Tyto návrhy musí nejpozději do 3 dnů před konáním valné hromady zveřejnit představenstvo nebo správní rada na internetových stránkách společnosti.

Jsou-li doručeny již 5 dní před konáním valné hromady, musí k nim předsednictvo nebo správní rada zveřejnit také své stanovisko.

Zveřejnění pozvánky na valnou hromadu

Povinností svolavatele je nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejnit pozvánku na internetových stránkách, ta musí být zveřejněna až do dne, kdy se má valná hromada uskutečnit.

Zároveň musí pozvánka obsahovat alespoň tyto minimální údaje:

a) firmu a sídlo společnosti,

b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,

c) označení, zda se svolává řádná, nebo náhradní valná hromada,

d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti,

e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,

f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,

g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři, neurčí-li stanovy jinak.

Zdroj: Zákon o obchodních korporacích

V případě, že se mají v průběhu valné hromady měnit stanovy, musí pozvánka obsahovat i informace, z jakého důvodu má ke změně dojít. Návrh stanov a jejich odůvodnění má povinnost zveřejnit představenstvo nebo správní rada na internetových stránkách společnosti.

Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy

Představenstvo zveřejňuje účetní závěrku minimálně 30 dnů před konáním valné hromady a minimálně po dobu 30 dnů od okamžiku schválení účetní závěrky.

Čtěte také:  Kdy je nutné nechat ověřit účetní závěrku auditorem?

Současně se s účetní závěrkou zveřejňuje také výroční zpráva. Jestliže akciová společnost výroční zprávu nezhotovuje, uveřejní s účetní závěrkou i zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku.

Nesplní-li akciová společnost povinnosti týkající se provozu internetových stránek a zveřejňování informací, může jí být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.


Podnikání jako OSVČ, nebo založit eseróčko?

Přídavek na dítě vzroste od 1. ledna 2023 o 30 %. Dosáhne na něj více rodin

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU