Daň z nemovitostí v roce 2023: na podání přiznání máte 3 týdny

09.01.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Kdo musí podat v roce 2023 daňové přiznání k dani z nemovitostí? Kdy musíte daň zaplatit? Podívejte se na formulář k dani z nemovitých věcí a vypočítejte si daň z nemovitých věcí.

Přiznání k dani z nemovitých věcí letos můžete podat do 31. ledna 2023 a do 31. května 2023 musí být ve většině případů daň zaplacena. Jak podat daňové přiznání? Jak vypočítat a zaplatit daň?

Kdy a za co vám bude hrozit pokuta? Do konce května pak musíte v zákonné lhůtě zaplatit daň z nemovitých věcí. Jak a kde přiznání podat a kdo musí?

Zdroj: Shutterstock

Kdo má povinnost podat daňové přiznání?

Jestliže se nijak nemění počet ani charakter vámi vlastněných nemovitostí, pouze zaplatíte daň z nemovitostí. Změny v počtu a charakteru nemovitostí jsou směrodatné vždy k 1. lednu 2023.

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí má povinnost podat každý, kdo v roce 2022 nabyl (koupí, darováním či zděděním) do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Rovněž ti, kteří měnili parametry nemovitosti (kterou přiznali i zdanili v minulosti), například dostavbou, přístavbou či likvidací nemovitosti anebo změnou charakteru či výměry pozemku. Daňové přiznání musíte podat i v případě prodeje či darování nemovitosti, jestliže vlastníte ještě další nemovitosti v daném kraji.

Název formuláře Interaktivní XLS
Přiznání k dani z nemovitých věcí stáhnout

Jestliže se vás týká změna koeficientu k 1. lednu 2023, daňové přiznání podávat nemusíte, správce daně tyto změny zohlední ve výpočtu automaticky sám.

V případě koupě, dědění či darování více nemovitostí musíte všechny vlastněné nemovitosti uvést v daňovém přiznání dle příslušnosti ke kraji. Jestliže vlastníte nemovitosti ve více krajích, musíte podat více daňových přiznání, vždy k danému krajskému pracovišti.

Jestliže jste koupili a ihned prodali nemovitosti v minulém roce a máte stejný počet i charakter nemovitostí jako k 1. 1. 2022, daňové přiznání podávat nemusíte a odvedete pouze daň z nemovitých věcí.

Nemusíte podávat daňové přiznání, jestliže v daném kraji již žádnou nemovitosti nevlastníte, takovou změnu stačí pouze nahlásit.

Kterých nemovitostí se daň z nemovitostí týká?

Daňové přiznání za rok 2023 musí podat ten, kdo je vlastníkem dané nemovitosti k 1. lednu 2023. Daň z nemovitých věcí má dvě složky:

  • daň z pozemků,
  • daň ze staveb a jednotek.

Předmětem daně jsou v tomto případě pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby (budovy a inženýrské stavby vyjmenované v příloze Zákona o dani z nemovitých věcí).

Tip: Stáhněte si formulář daňového přiznání

Výpočet daně z nemovitostí

Daň z nemovitostí je poměrně významným příjmem obecních a městských rozpočtů. Města a obce mají na daň z nemovitostí přímý vliv prostřednictvím stanovení výše místního koeficientu.

Výpočet daně z nemovitostí se dá stručně rozdělit do 3 kroků:

  1. Určete základ daně, což je výměra a druh pozemku, staveb a jednotek
  2. Nyní výměru vynásobte koeficientem, dle počtu obyvatel obce
  3. Poté použijte místní koeficient stanovený vaší obcí (městem), který naleznete zde

Pokud si chcete snadno vypočítat vaši daň z nemovitostí, využijte naši kalkulačku.

Kde se daň z nemovitých věcí přiznává?

Daňové přiznání odevzdáváte na finančním úřadu, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) nemovitost leží.

Příklad:

Slečna Haškovcová žije v Moravskoslezském kraji a v roce 2022 koupila nemovitost v kraji Olomouckém. Slečna Haškovcová musí adresovat daňové přiznání na Finanční úřad Olomouckého kraje.

Daň z nemovitostí spravuje 14 finančních úřadů v krajských městech a v hlavním městě Praze, ale daňové přiznání můžete podat i na územním pracovišti. Komunikovat s nimi můžete prostřednictvím jejich územních pracovišť, které mají krajské finanční úřady rozmístěné po obcích.

Stejně jako ostatní daňová přiznání i to za daň z nemovitých věcí můžete podat 3 způsoby:

  1. Osobně na příslušném územním pracovišti
  2. Poštou
  3. Elektronicky, pokud máte datovou schránku či jinou elektronickou identitu, přes portál Moje daně

Jak je to s daňovým přiznáním k dani z nemovitých věcí s více spoluvlastníky?

Problém při podávání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je spojen s více spoluvlastníky nemovitosti.

Nejjednodušší je se domluvit a zvolit společného zmocněnce (společného zástupce), který podá daňové přiznání za všechny a odvede daň.

Pokud nedojde k dohodě, každý může za svůj spoluvlastnický podíl podat přiznání sám, anebo může být i více zmocněnců pro různé části spoluvlastníků. 

Pro všechny platí lhůta (31. ledna) pro podání daňového přiznání plynoucí ze zákona o dani z nemovitých věcí a nelze ji prodloužit.

Termín úhrady daně z nemovitostí a platba daně

Při platbě vyčkejte na obdržení pokynů k platbě, které jsou rozesílány finančními úřady koncem dubna. 

Daň z nemovitostí musí být tradičně uhrazena do 31. května.

Pokud daň z nemovitých věcí přesáhne 5000 Kč, je možné ji zaplatit ve dvou splátkách, přičemž splatnost první splátky je 31. května a druhé splátky 1. prosince.

Kde zaplatit daň z nemovitostí?

Daň z nemovitostí se hradí finančnímu úřadu, lze ji zaplatit elektronicky na účet příslušnému úřadu nebo složenkou.

Jako variabilní číslo slouží rodné číslo poplatníka nebo IČ, pokud se jedná o právnickou osobu.

Konstantní symbol bude:

  • Při bezhotovostní platbě – 1148
  • Při platbě v hotovosti běžnou poštovní složenkou – 1149

TIP: Čísla účtu finančních úřadů

Pokutu z prodlení můžete očekávat od začátku června

Pokud zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí do 1. června, obvykle je finanční úřad benevolentní a pravděpodobně prvních pár dní nebude stanovovat penále ani úroky z prodlení, ale musíte daň zaplatit do konce prvního červnového týdne.

Při delším zpoždění platby daně vám finanční úřad vyměří penále, které činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun).

Pokuta není předepsána, jestliže částka daně nepřekročí 1000 Kč.

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: DANĚ