Daň z nemovitostí v roce 2024: na podání přiznání máte necelé 4 týdny

05.01.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Kdo musí podat v roce 2024 daňové přiznání k dani z nemovitostí? Kdy musíte daň zaplatit? Podívejte se na formulář k dani z nemovitých věcí a vypočítejte si daň z nemovitých věcí.

Přiznání k dani z nemovitých věcí letos můžete podat do 31. ledna 2024 a do 31. května 2024 musí být ve většině případů daň z nemovitých věcí zaplacena. Jak podat daňové přiznání? Jak vypočítat a zaplatit daň?

Zdroj: Shutterstock

Kdo má povinnost podat daňové přiznání?

Jestliže se nijak nemění počet ani charakter vámi vlastněných nemovitostí, pouze zaplatíte daň z nemovitostí. Změny v počtu a charakteru nemovitostí jsou směrodatné vždy k 1. lednu 2023.

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí má povinnost podat každý, kdo v roce 2023 nabyl (koupí, darováním, či zděděním) do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Rovněž ti, kteří měnili parametry nemovitosti (kterou přiznali i zdanili v minulosti), například dostavbou, přístavbou či likvidací nemovitosti nebo změnou charakteru či výměry pozemku. Daňové přiznání musíte podat i v případě prodeje či darování nemovitosti, jestliže vlastníte ještě další nemovitosti v daném kraji.

Název formuláře Interaktivní XLS
Přiznání k dani z nemovitých věcí stáhnout

Jestliže se vás týká změna koeficientu k 1. lednu 2024, daňové přiznání podávat nemusíte, správce daně tyto změny zohlední ve výpočtu automaticky sám.

V případě koupě, dědění či darování více nemovitostí musíte všechny vlastněné nemovitosti uvést v daňovém přiznání podle příslušnosti ke kraji. Jestliže vlastníte nemovitosti ve více krajích, musíte podat více daňových přiznání, vždy k danému krajskému pracovišti finančního úřadu.

Jestliže jste koupili a ihned prodali nemovitosti v minulém roce a máte stejný počet i charakter nemovitostí jako k 1. 1. 2023, daňové přiznání podávat nemusíte a odvedete pouze daň z nemovitých věcí.

Nově máte povinnost podat daňové přiznání, jestliže vlastníte zpevněnou plochu, kterou jste doposud neuváděli v daňovém přiznání. Jestliže se na části pozemku nachází zpevněná plocha, musíte celý pozemek zdanit vyšší sazbou pro druh pozemku zpevněná plocha.

Nemusíte podávat daňové přiznání, jestliže v daném kraji již žádnou nemovitost nevlastníte, takovou změnu stačí pouze nahlásit.

Kterých nemovitostí se daň z nemovitostí týká?

Daňové přiznání za rok 2024 musí podat ten, kdo je vlastníkem dané nemovitosti k 1. lednu 2024. Daň z nemovitých věcí má dvě složky:

  • daň z pozemků,
  • daň ze staveb a jednotek.

Předmětem daně jsou v tomto případě pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby (budovy a inženýrské stavby vyjmenované v příloze Zákona o dani z nemovitých věcí).

Tip: Stáhněte si formulář daňového přiznání

Výpočet daně z nemovitostí

Daň z nemovitostí je poměrně významným příjmem obecních a městských rozpočtů. Města a obce mají na daň z nemovitostí přímý vliv prostřednictvím stanovení výše místního koeficientu.

Výpočet daně z nemovitostí se dá stručně rozdělit do 3 kroků:

  1. Určete základ daně, což je výměra a druh pozemku, staveb a jednotek (zjistíte v katastru nemovitostí).
  2. Nyní výměru vynásobte koeficientem podle počtu obyvatel obce.
  3. Poté použijte místní koeficient stanovený vaší obcí (městem), který naleznete zde.

Pokud si chcete snadno vypočítat vaši daň z nemovitostí, využijte naši kalkulačku.

Rok 2024 přinesl u daně z nemovitých věcí řadu změn

Rok 2024 přinesl řadu změn i u dani z nemovitých věcí, například došlo ke zvýšení sazeb této daně.

Stanovení druhu pozemku se nově bude odvozovat od druhu pozemku evidovaného v katastru nemovitostí. Pokud zde nebude žádný druh pozemku evidován (např. kvůli tzv. zjednodušené evidenci), určí se druh pozemku podle katastrálního zákona nejblíže odpovídající skutečnému stavu. 

Kde se daň z nemovitých věcí přiznává?

Daňové přiznání odevzdáváte na finančním úřadu, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) nemovitost leží.

Příklad: Slečna Haškovcová žije v Moravskoslezském kraji a v roce 2023 koupila nemovitost v kraji Olomouckém. Slečna Haškovcová musí adresovat daňové přiznání na Finanční úřad Olomouckého kraje.

Daň z nemovitostí spravuje 14 finančních úřadů v krajských městech a v hlavním městě Praze, ale daňové přiznání můžete podat i na územním pracovišti. Komunikovat s nimi můžete prostřednictvím jejich územních pracovišť, která mají krajské finanční úřady rozmístěná po obcích.

Stejně jako ostatní daňová přiznání i to k dani z nemovitých věcí můžete podat třemi způsoby:

  1. Osobně na příslušném územním pracovišti,
  2. poštou,
  3. elektronicky, pokud máte datovou schránku či jinou elektronickou identitu, online finanční úřad či přes portál MOJE daně.

Jak je to s daňovým přiznáním k dani z nemovitých věcí s více spoluvlastníky?

Problém při podávání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je spojen s více spoluvlastníky nemovitosti. Nejjednodušší je se domluvit a zvolit společného zmocněnce (společného zástupce), který podá daňové přiznání za všechny a odvede daň.

Pokud nedojde k dohodě, každý může za svůj spoluvlastnický podíl podat přiznání sám, anebo může být i více zmocněnců pro různé části spoluvlastníků. Pro všechny platí lhůta (31. ledna) pro podání daňového přiznání plynoucí ze zákona o dani z nemovitých věcí a nelze ji prodloužit.

Termín úhrady daně z nemovitostí a platba daně

Při platbě vyčkejte na obdržení pokynů k platbě, které jsou rozesílány finančními úřady koncem dubna. 

Daň z nemovitostí musí být tradičně uhrazena do 31. května.

Pokud daň z nemovitých věcí přesáhne 5000 Kč, je možné ji zaplatit ve dvou splátkách, přičemž splatnost první splátky je 31. května a druhé splátky 1. prosince.

Kde zaplatit daň z nemovitostí?

Daň z nemovitostí se hradí finančnímu úřadu, lze ji zaplatit elektronicky na účet příslušnému úřadu, nebo složenkou.

Jako variabilní číslo slouží rodné číslo poplatníka nebo IČ, pokud se jedná o právnickou osobu.

Konstantní symbol bude:

  • Při bezhotovostní platbě – 1148
  • Při platbě v hotovosti běžnou poštovní složenkou – 1149

TIP: Čísla účtu finančních úřadů

Pokutu z prodlení můžete očekávat od začátku června

Pokud zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí do 1. června, obvykle je finanční úřad benevolentní a pravděpodobně prvních pár dní nebude stanovovat penále ani úroky z prodlení, ale musíte daň zaplatit do konce prvního červnového týdne.

Při delším zpoždění platby daně vám finanční úřad vyměří penále, které činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun).

Pokuta není předepsána, jestliže částka daně nepřekročí 1000 Kč.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 32 krát

Články ze sekce: DANĚ