Může být jednatel i zaměstnancem? Jak je to se souběhem funkcí?

29.04.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Souběh funkcí je situace, kdy je zástupce statutárního orgánu obchodní korporace v této korporaci také zaměstnán v pracovním poměru nebo na základě dohody konané mimo pracovní poměr.

Soudy v hodnocení platnosti nebo neplatnosti pracovních a obdobných smluv podle zákoníku práce uzavřených souběžně se smlouvami o výkonu funkce byly v minulosti v podstatě zajedno, ačkoliv z právních předpisů zákaz souběhu explicitně nevyplýval. Jak je to aktuálně s možností souběhu funkcí?

Co je to souběh funkcí?

Je třeba rozlišit souběhy pravé a nepravé.

  • O pravý souběh by se jednalo v případě, kdy by měl statutární orgán, například jednatel společnosti s ručením omezeným, vedle smlouvy o výkonu své funkce, která se řídí přiměřeně ustanoveními o smlouvě příkazní, uzavřenu ještě pracovní smlouvu s náplní práce odpovídající vedoucí pozici. Půjde tedy typicky o manažerskou smlouvu na funkci generálního ředitele, obchodního ředitele apod. Vzhledem k tomu, že náplň práce se u těchto manažerských smluv překrývá s působností statutárního orgánu, tj. jde o obchodní vedení společnosti, posuzovaly soudy jednotně takové pracovní smlouvy jako neplatné se všemi důsledky z toho vyplývajícími; z neplatné smlouvy především jednateli nevyplývá právo na mzdu ani jinou odměnu za práci.
  • O nepravý souběh jde v situaci, kdy má jednatel vedle smlouvy o výkonu funkce uzavřenu se společností pracovní smlouvu na činnosti, které nelze kvalifikovat jako obchodní vedení společnosti. Půjde o pozice řadových zaměstnanců s náplní práce, kterou jednatel vzhledem ke své odbornosti v konkrétním s.r.o. může vykonávat (práce mzdové účetní, specialisty apod.). Taková pracovní smlouva, případně dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti) byla soudy posuzována jako možná a tudíž platná.

Jaká jsou rizika neplatně uzavřené manažerské smlouvy?

Rizikem pravého souběhu při prohlášení manažerské smlouvy na neplatnou je například vznik bezdůvodného obohacení na straně jednatele a povinnost vyplacenou mzdu vrátit. Smlouva o výkonu funkce podle zákona o obchodních korporacích musí obsahovat veškeré složky odměn a musí být schválena nejvyšším orgánem společnosti. Není-li taková smlouva uzavřena, považuje se výkon funkce za bezplatný.

Byla-li by uzavřena pouze pracovní smlouva na výkon činností spadajících do obchodního vedení a souběžně nebyla uzavřena smlouva o výkonu funkce naplňující požadavky zákona o obchodních korporacích, jednateli by nevznikla účast na důchodovém a nemocenském pojištění. Pracovní smlouva by totiž byla neplatná a výkon funkce jednatele by byl považován za bezplatný.

Jednatel a zaměstnanec - souběh funkcí

(foto: Shutterstock)

 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR z roku 2018

Rozhodovací praxi bylo vytýkáno, že neplatnost pracovních smluv jednatelů, je-li založen pravý souběh funkcí, nemá oporu v zákoně a odporuje základním zásadám soukromého práva, zejména zásadě smluvní volnosti a principu, dle něhož by měla být platnost právního jednání vždy preferována před neplatností.

V dubnu 2018 bylo přijato rozhodnutí Nejvyššího soudu č. 31 Cdo 4831/2017, které mělo osvětlit situaci ohledně pravých souběhů.

V rozhodnutí Nejvyšší soud vyslovil, že sice mezi společností a členem statutárního orgánu nevzniká pracovní vztah, ale pracovní nebo manažerská smlouva dle zákoníku práce vedle smlouvy o výkonu funkce uzavřena být může, pokud neodporuje kogentním ustanovením občanskoprávních a obchodněprávních předpisů, tj. především není-li v rozporu s požadavky zákona o obchodních korporacích. Taková pracovní smlouva pak nebude neplatná, vztah mezi jednatelem a společností však zůstává vztahem obchodněprávním a pracovní poměr nevzniká.

Tato pracovní smlouva bude tedy muset naplňovat všechny požadavky, které zákon o obchodních korporacích klade na smlouvu o výkonu funkce (např. schválení nejvyšším orgánem společnosti), přičemž se bude považovat za jakýsi dodatek ke smlouvě o výkonu funkce.

Jaká ustanovení zákoníku práce se na tuto smlouvu nebudou aplikovat?

Zcela jistě půjde o omezení náhrady škody, která je u zaměstnance limitována čtyřapůlnásobkem jeho průměrného výdělku. U jednatele tento limit aplikovat nelze, za škodu bude odpovídat neomezeně.

Dále není možné omezit povinnost jednatele jednat s péčí řádného hospodáře a také vznik a zánik funkce jednatele není možné podřídit zákoníku práce.

Jak přistupovat k souběhu v současnosti?

Jakkoliv se výše uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR zdálo přelomovým s tím, že bude nyní tzv. pravý souběh funkcí přípustný, zůstává ještě mnoho nevyjasněných otázek. V zájmu právní jistoty se uzavírání souběžných pracovních smluv na činnosti spadající do obchodního vedení (manažerských smluv) s jednateli nadále nedoporučuje.

Naproti tomu problematika nepravého souběhu tímto dotčena není a s jednateli je možné i nadále uzavírat pracovní smlouvy na odborné činnosti, které do obchodního vedení společnosti nespadají. Pozor je nutné dát též na to, které konkrétní činnosti je možné v daném případě podřadit za náležející do obchodního vedení a které nikoliv.


Také si přečtěte:

Autor článku

Veronika Hejná  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: DANĚ