Jak uplatnit odpočet životního pojištění v daních

16.02.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Přispíváte si na soukromé životní pojištění a budete letos odevzdávat daňové přiznání? V tom případě si můžete příspěvky uplatnit v daních, a snížit si tak daňovou povinnost. Co k tomu potřebujete vědět?

Pojistným na životní pojištění si můžete v daňovém přiznání snížit daňový základ. Zaměstnanci mohli tuto odečitatelnou položku uplatnit již v ročním zúčtování daně. To, jak životko uvést v přiznání za účelem daňové úspory, je popsáno v § 15 odst. 6 zákona České národní rady o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Co jsou to odečitatelné položky?

Odečitatelnými položkami lze optimalizovat daňovou povinnost. Tyto položky jsou v zákoně uvedeny jako nezdanitelná část základu daně. Lze si jimi snížit daňový základ, ze kterého se následně vypočítává daň z příjmů. Dále sem patří např. i úroky z hypotečního úvěru anebo také příspěvky na penzijní připojištění, pojištění anebo doplňkové penzijní spoření.

TIP: Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Co si lze u životního pojištění odečíst z daní?

Od daňového základu může být poplatníkovi v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání odečteno zaplacené pojistné za příslušné zdaňovací období, v našem případě tedy za celý rok 2021. To však za předpokladu, že má životní pojištění sjednané v rámci pojistné smlouvy s:

  • pojišťovnou, která je oprávněna k tomu, aby provozovala pojišťovací činnost na území České republiky na základě zvláštního právního předpisu,
  • nebo s jinou pojišťovnou na území členského státu EU nebo EHP.

Poplatník navíc musí být zároveň pojistníkem a pojištěným.

Daňový odpočet životního pojištění za 2021, 2022

Zdroj: Shutterstock

Jaké podmínky splnit pro odpočet životního pojištění?

Výplata důchodu anebo jednorázového plnění musí být nejdříve po 60 měsících od sjednání smlouvy a nejdříve také v tom kalendářním roce, ve kterém pojištěný dosáhne věku 60 let. Podle podmínek pojistné smlouvy nesmí také docházet k výplatě jiného příjmu, který by nespadal do pojistného plnění a ani by nebyl spojen se zánikem smlouvy.

Pokud je u pojistné smlouvy pevně dána pojistná částka pro případ dožití, platí ještě navíc i to, že pojistná částka musí být sjednána alespoň ve výši 40 000 Kč s dobou pojištění od 5 do 15 let. Při pojištění, které bude trvat déle než 15 let, musí být pojistná částka minimálně 70 000 Kč.

Co je pojistná částka u důchodového životního pojištění?

U důchodového životního pojištění je pojistnou částkou myšleno jednorázové plnění při dožití.

Maximální odpočet pojistného na životní pojištění

Za celý kalendářní rok 2021 si lze z daňového základu odečíst maximálně 24 000 Kč. Jedná se o stejnou částku, která platí i pro odpočet penzijního připojištění, pojištění a doplňkového penzijního spoření. Jde také o maximum, které nelze přesáhnout, ani pokud máte uzavřeno více pojistných smluv o životním pojištění. Pojistné se sice bude sčítat, ale max. do výše 24 000 Kč. Tato maximální částka však konečnou daň k zaplacení poníží pouze o 3 600 Kč.

Pokud si pak životní pojištění platíte jednorázově a ne každý měsíc, pojistné se rozpočte na příslušné zdaňovací období s přesností na dny s ohledem na délku pojištění.

Kde v daňovém přiznání uvést odpočet životního pojištění?

V daňovém přiznání se pojistné na soukromé životní pojištění pro daňový odpočet uvádí ve 3. oddílu jako položka 49.

Kdy není životní pojištění nezdanitelná část základu daně?

Nárok na možnost daňového odpočtu zaniká, pokud by před skončením stanovené doby ve smlouvě došlo k výplatě pojistného plnění anebo jiného příjmu, který nezakládá zánik pojistné smlouvy, popř. k předčasnému ukončení.

 

Ukončení a zrušení životního pojištění a daně

Jestliže dojde dříve než po 60 měsících a před dosažením 60 let věku pojištěného k výplatě pojistného plnění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik smlouvy anebo k předčasnému ukončení smlouvy, poplatník bude muset dodanit všechny částky, o které si v posledních 10 letech snížil základ daně. Částky se musí zdanit dle § 10 ZDP jako ostatní příjmy.

Jedinou výjimku zde tvoří plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní nebo invalidní důchod III. stupně, pokud se pojištěný stane invalidním ve III. stupni anebo zemře. To vše vyjma smluv, na základě kterých nebude vyplaceno plnění, odkupné a zároveň rezerva. Anebo pokud bude kapitálová hodnota anebo odkupné přímo převedeno na jinou smlouvu o životním pojištění.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 19 krát

Články ze sekce: DANĚ