Zemřela vám příbuzná osoba na pracovní úraz? Přečtěte si, na jakou náhradu máte nárok

04.08.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Pracovní úraz nemusí vždy skončit bez následků s lehkými zraněními. Bohužel v mnoha případech může skončit i samotnou smrtí zaměstnance. Má rodina zesnulého zaměstnance v takovém případě nárok na nějakou formu náhrady?

O typech náhrad, kterou jsou určeny pro pozůstalé osoby, pojednává § 271g až § 271j zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Pojďme se tedy společně podívat, na co máte při smrti blízké osoby, která zemřela následkem pracovního úrazu, právo.

Náhrada nákladů za léčbu a pohřeb

Kompenzace výdajů bude příslušet tomu, kdo hradil účelně vynaložené náklady spojené s léčením a případným pohřbem. Zde se pak počítají peníze i za:

  • zřízení pomníku nebo desky do výše nejméně 1,5násobku průměrné mzdy,
  • výdaje účtované za pohřeb,
  • hřbitovní poplatky,
  • úpravu pomníku nebo desky,
  • cestovní výlohy,
  • jednu třetinu obvyklých výdajů na smuteční ošacení osobám blízkým.

Vyjma výdajů na smuteční ošacení bude kompenzace ve výši nejméně 1,5násobku průměrné mzdy v národním hospodářství.

Průměrná mzda se pak zjišťuje za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího tomu, ve kterém na ni vznikl nárok. Výši této průměrné mzdy vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Náhrada se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.

Čtěte také: Na jaké sociální dávky máte nárok po smrti blízkého?

Smrt po pracovním úrazu a peněžní náhrada pozůstalým

Zdroj: Shutterstock

 

Náhrada výdajů za léčbu a pohřeb a nárok na pohřebné

Pohřebné je sociální dávka od státu, na kterou má nárok osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti anebo pokud právě nezaopatřené dítě vypravilo pohřeb zemřelému rodiči. Jde o jednorázovou dávku, která činí 5 000 Kč.

Pokud by pak došlo k souběhu pohřebného a náhrady účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a přiměřených nákladů na pohřeb, pak se od těchto přiměřených nákladů odečte částka pohřebného.

Čtěte také: Co vše je potřeba zařídit, když vám zemře blízký?

Náhrada nákladů na výživu pozůstalým osobám

I taková forma finanční kompenzace existuje, a to především, pokud měl zemřelý zaměstnanec k pozůstalým vyživovací povinnost anebo jim zkrátka poskytoval výživu.

Nárok na tuto náhradu budou mít do doby, do které by tuto povinnost měl zemřelý. Nejdéle však do konce kalendářního měsíce, ve kterém by zesnulý zaměstnanec dosáhl věku 65 let.

Výše náhrady pro pozůstalé

Částka bude ve výši 50 % průměrného výdělku zaměstnance před jeho úmrtím, jestliže vyživoval jen jednu osobu. Pokud však výživu poskytoval více osobám, půjde o 80 % jeho průměrného výdělku. Náhrada však v úhrnu nesmí překročit částku, která by náležela za případnou náhradu za ztrátu výdělku, kdyby žil.

Náklady na výživu a pozůstalostní důchody

Mezi pozůstalostní důchody můžeme zařadit vdovský, vdovecký a sirotčí důchod. Pokud některému z pozůstalých náleží nějaký z tohoto typu státních důchodů, od zmíněných částek náhrad se výše přiznaného důchodu odečte.

Čtěte také: Nárok na vdovský důchod v 5 příkladech

Nahrazení nemajetkové újmy pozůstalým

Zde jde pouze o jednorázovou kompenzaci, a ta náleží manželovi anebo registrovanému partnerovi zemřelého zaměstnance, dítěti anebo rodiči.

Každá z těchto osob má pak nárok na částku nejméně 12násobku průměrné mzdy v národním hospodářství, která se zde určuje stejně, jako v případě náhrady nákladů za léčbu a pohřeb. Pokud by pak měla náležet oběma rodičům zemřelého, každý dostane 50 %.

Tato náhrada také může náležet i dalším osobám v rodinném poměru anebo obdobném, jestliže také pociťují silnou nemajetkovou újmu.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ