Kdy musí obdarovaný vrátit dar, který dostal?

11.02.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Dárce může odvolat dar a požadovat jeho vrácení, když se k němu nebo jeho rodině chová obdarovaný nehezky. A také když zchudne. Jaká jsou pro to pravidla?

Darování je smlouvou. Dárce něco bezplatně obdarovanému přenechává a ten to přijímá. Dárce převádí na obdarovaného vlastnické právo k věci, aniž by to byla jeho povinnost. A právě proto, že při darování dochází, i když není nic sepsáno, k uzavření, třeba ústní, darovací smlouvy, občanský zákoník mluví o odvolání daru.

Nevděk světem vládne. A tak se někdy obdarovaný nechová k dárci zrovna hezky. A pak může dárce odvolat darování. Předmětem darování totiž nemusejí být jen drobnosti, o které se asi nikdo handrkovat nebude, ale opravdu cenné věci, třeba nemovitosti jako dům či byt.

Dříve požadavek vrácení daru, nyní odvolání daru

Dříve platný občanský zákoník hovořil o vrácení daru. A to nám přijde pro obyčejné lidi srozumitelnější. Prostě požadovat vrácení daru, než něco odvolávat. Nicméně, i když rozdílů je více, jde hlavně jen o právnickou terminologii. Dárce nyní nepožaduje vrácení daru, ale odvolává dar. Důsledky jsou však obdobné. Jde o potrestání obdarovaného. Dalším rozdílem oproti minulosti je to, že dárce může odvolat darování resp. požadovat vrácení daru nejenom pro nevděk obdarovaného, ale i tehdy, když se sám dostane do hmotné nouze. Dárce tak má v současnosti více možností si darování rozmyslet.

Odvolání daru pro nevděk

Občanský zákoník říká, že ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Porušení dobrých mravů vůči osobám obdarovanému blízkým se za nevděk považuje jen v případě, že to odůvodňují okolnosti (případu). Podle zrušeného občanského zákoníku se mohl dárce domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný choval k němu nebo ke členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušoval dobré mravy. Nyní to má tedy dárce trochu složitější. Jde hlavně o to, aby se nechoval obdarovaný zle k němu. Zrušit darování kvůli závadnému chování vůči členům jeho rodiny už je složitější.

Odvolat dar pro nevděk, protože se obdarovaný chová zle k jeho blízkým, může dárce jen, pokud se ho chování obdarovaného k jiným lidem dotýká natolik, že jej lze považovat za nevděk vůči dárci samotnému. Tady ale musíme upozornit, že se trestá jen špatné chování obdarovaného k samotnému dárci nebo jemu blízkým lidem a rodině. Nelze odvolat dar, pokud se rodina obdarovaného chová špatně k dárci a jeho rodině. Obdarovaný neodpovídá za chování ostatních členů své rodiny. Třeba syn neodpovídá rodičům za svou manželku, tedy snachu.

Čtěte také: Je lepší dědit, nebo darovat?

Do kdy lze obdarovaného potrestat odvoláním daru?

Dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil. Pokud dárce v dané lhůtě zemřel, může se domáhat vrácení daru i dědic dárce. Právo odvolat dar totiž přechází v určitých případech na dědice. Dědic dárce může dar odvolat nejpozději do jednoho roku od smrti dárce.

Kdy se musí vrátit dar

Zdroj: Depositphotos

Co když darovanou věc má už někdo jiný?

Může se stát, že obdarovaný darovanou věc daruje někomu jinému, nebo ji prodá. Třeba právě nemovitost. Pokud dárce dar odvolá a žádá jeho vrácení, což už nelze provést, protože ho obdarovaný nemá, vrací se peníze v hodnotě darované věci.

Nově také zrušení darování pro nouzi dárce

Dřívější vracení daru odpovídalo více či méně dnešnímu odvolání daru pro nevděk. Odvolání daru pro nouzi dárce je novinkou od r. 2014. Předpokladem odvolání daru je, že dárce po darování, tedy v budoucnu, upadne do takové nouze, že nemá prostředky ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, kterou je povinen vyživovat, třeba dítěte. Určitě tedy nejde o situace, kdy by třeba zkrachovalý miliardář přišel o majetek a pracoval za průměrnou mzdu, a tak by se mu hodil nějaký majetek zpět. Odvolání daru pro nouzi přichází v úvahu jen, když si dárce nemůže zajistit základní životní potřeby. Když nemá na základní potraviny, bydlení či ošacení. Ne že třeba zmíněný miliardář už nemá na nadstandardní život.

Čtěte také: Jak se daní dary?

Při nouzi dárce není na darovaného taková přísnost

Rozdíl mezi odvoláním daru pro nouzi a odvoláním daru pro nevděk spočívá i v tom, co a v jakém rozsahu je obdarovaný povinen vrátit. V případě odvolání daru pro hmotnou nouzi závisí rozsah toho, co je obdarovaný povinen vydat, především na potřebě dárce nebo osob, které je povinen vyživovat. (V případě odvolání daru pro nevděk je obdarovaný naproti tomu povinen vrátit celý dar nebo jeho hodnotu v penězích.)

Kdy a jak se lze vyhnout vracení daru

Obdarovaný se může povinnosti vrátit dar pro nouzi dárce vyhnout, když mu poskytne potřebnou výživu. A tak když začne obdarovaný přispívat dárci finančně na živobytí, nemusí mu hodnotný dar z dřívějška vydat.

Dále nemá obdarovaný povinnost vydat dar, pokud je i on sám v obdobné nouzi jako dárce nebo pokud si dárce stav nouze přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Dojde-li ke sporu o vrácení daru, soud bude posuzovat všechno individuálně s přihlédnutím k okolnostem případu. Dárce bude mít smůlu a nic zpátky nedostane, pokud vede tzv. nezřízený život, pokud propadl alkoholu, návykovým látkám, hazardu.

Čtěte také: O dědictví I: Kdo a jakým podílem bude dědit bez závěti?

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: DANĚ