Daň z nemovitých věcí - stavby a jednotky

Předmět daně

Předmětem daně ze staveb a jednotek jsou na území České republiky zdanitelné stavby (budova, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí budova podle katastrálního zákona, inženýrská stavba uvedená v příloze zákonu) a jednotky (předmětem daně ze staveb a jednotek není budova, v níž jsou jednotky).

Poplatníci

Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vlastník zdanitelné stavby nebo jednotky. Jde-li o zdanitelnou stavbu nebo jednotku, která je ve vlastnictví České republiky, potom subjekt, který má právo hospodařit s majetkem státu.

Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajaté nebo propachtované jednotky, která zahrnuje nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru, nebo zdanitelné stavby, s výjimkou budovy obytného domu, jsou-li  s nimi příslušné hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných rezerv, nebo převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.


Solidární daňová povinnost

Poplatníci, kteří jsou spoluvlastníky nemovité věci, nebo u nichž nelze určit podíl na nemovité věci, jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně.
Na poplatníky, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, se hledí, jako by měli společnou daňovou povinnost.

Osvobození

Od daně ze staveb a jednotek jsou osvobozeny zdanitelné stavby nebo jednotky, které jsou ve vlastnictví státu; obce (stavba se musí nalézat na katastrálním území obce); církve; stavby ve vlastnictví sdružení občanů a obecně prospěšných společností; stavby, které slouží k zlepšení životního prostředí a další stavby uvedené v § 9 zákona.

Základ daně

Do základu daně se započítává výměra půdorysu nadzemní části zdanitelné stavby v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Základem daně u jednotky je výměra podlahové plochy v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období, vynásobená koeficientem 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavěnou plochu nebo je-li s jednotkou užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě, v ostatních případech koeficientem 1,20.

Sazba daně

Základní sazba daně činí  
u budovy obytného domu, u ostatní budovy tvořící příslušenství k budově obytného domu z výměry přesahující 16 m 2 Kč / m2 zastavěné plochy
u budovy pro rodinnou rekreaci a budovy rodinného domu využívané pro rodinnou rekreaci (u budovy, která plní doplňkovou funkci k těmto budovám, s výjimkou garáže) 6 Kč / m2 zastavěné plochy (2 Kč / m2 zastavěné plochy)

 

u garáže vystavěné odděleně od budov obytných domů a u jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž 8 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy
u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy jednotky je užívána k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství 2 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy
u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy jednotky je užívána k podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě 10 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy
u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy jednotky je užívána k ostatním druhům podnikání 10 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy
u ostatní zdanitelné stavby 6 Kč / m2 zastavěné plochy
u ostatní jednotky 2 Kč / m2 upravené podlahové plochy

U zdanitelných staveb kromě staveb pro podnikatelskou činnost se sazba daně zvyšuje o 0,75 Kč za každý 1 m2 za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy. U zdanitelných staveb pro podnikatelskou činnost se základní sazba daně za 1 m2 zastavěné plochy zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží.

V případě zdanitelných staveb a jednotek se výsledek dále vynásobí koeficientem, uvedeným v tabulce, podle velikosti obce:

Koeficient Počet obyvatel "od" Počet obyvatel "do"
1,0 - 1.000
1,4 1.000 6.000
1,6 6.000 10.000
2,0 10.000 25.000
2,5 25.000 50.000
3,5 50.000 a více

Koeficienty pro města

Koeficient Město
3,5 Františkovy Lázně, Luhačovice, Mariánské Lázně, Poděbrady, od 1.1.2012 také ve statutárních městech
4,5 Praha

Poznámka: pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie v členění koeficientů; koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0. 

Místní koeficient

Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy zdanitelných staveb a jednotek, popřípadě jejich soubory.

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát


Související články:Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.