Daň z nemovitých věcí - stavby a jednotky

Předmět daně

Předmětem daně ze staveb a jednotek jsou na území České republiky zdanitelné stavby (budova, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí budova podle katastrálního zákona, inženýrská stavba uvedená v příloze zákonu) a jednotky (předmětem daně ze staveb a jednotek není budova, v níž jsou jednotky).

Poplatníci

Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vlastník zdanitelné stavby nebo jednotky. Jde-li o zdanitelnou stavbu nebo jednotku, která je ve vlastnictví České republiky, potom subjekt, který má právo hospodařit s majetkem státu.

Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajaté nebo propachtované jednotky, která zahrnuje nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru, nebo zdanitelné stavby, s výjimkou budovy obytného domu, je-li s nimi příslušná hospodařit Správa státních hmotných rezerv, nebo jsou-li převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.

Solidární daňová povinnost

Poplatníci, kteří jsou spoluvlastníky nemovité věci, nebo u nichž nelze určit podíl na nemovité věci, jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně.
Na poplatníky, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, se hledí, jako by měli společnou daňovou povinnost.

Osvobození

Od daně ze staveb a jednotek jsou osvobozeny zdanitelné stavby nebo jednotky, které jsou ve vlastnictví státu; obce (stavba se musí nalézat na katastrálním území obce); církve; stavby ve vlastnictví sdružení občanů a obecně prospěšných společností; stavby, které slouží k zlepšení životního prostředí a další stavby uvedené v § 9 zákona.

Základ daně

Do základu daně se započítává výměra půdorysu nadzemní části zdanitelné stavby v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Základem daně u jednotky je výměra podlahové plochy v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období, vynásobená koeficientem 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavěnou plochu nebo je-li s jednotkou užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě, v ostatních případech koeficientem 1,20.

Skupiny staveb a jednotek

Pro účely daně z nemovitých věcí tvoří skupinu

a) obytných budov budovy obytných domů a ostatní budovy s výjimkou budovy garáže, pokud tyto ostatní budovy tvoří příslušenství k budově obytného domu,
b) rekreačních budov budovy pro rodinnou rekreaci a budovy s výjimkou budovy garáže, které plní doplňkovou funkci k rekreačním budovám,
c) garáží budovy garáže a zdanitelné jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž,
d) zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy nadzemní části zdanitelné stavby nebo, nemá-li podlahovou plochu, zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy zdanitelné jednotky je užívána k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství,
e) zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy nadzemní části zdanitelné stavby nebo, nemá-li podlahovou plochu, zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy zdanitelné jednotky je užívána k podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě,
f) zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro ostatní druhy podnikání zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy nadzemní části zdanitelné stavby nebo, nemá-li podlahovou plochu, zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy zdanitelné jednotky je užívána k podnikání v jiném druhu podnikání než podle písmen d) a e),
g) ostatních zdanitelných staveb zdanitelné stavby jiné než podle písmen a) až f),
h) ostatních zdanitelných jednotek zdanitelné jednotky jiné než podle písmen c) až f).

Zdanitelná jednotka se zařadí do skupiny odpovídající převažujícímu účelu jejího užívání. Zdanitelná stavba a jednotka, v nichž je převažující část podlahové plochy užívána k podnikání, se vždy zařadí do odpovídající skupiny stanovené  pro podnikání.

Sazba daně od roku 2024

Sazba daně činí za každý 1 mu  
budovy obytného domu zařazené ve skupině obytných budov,
jiné budovy zařazené ve skupině obytných budov než budovy obytného domu, a to z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy
3,50 Kč
budovy pro rodinnou rekreaci zařazené ve skupině rekreačních budov 11,00 Kč
jiné budovy zařazené ve skupině rekreačních budov než budovy pro rodinnou rekreaci 3,50 Kč
zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky, které jsou zařazeny ve skupině garáží  14,50 Kč
zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky, které jsou zařazeny ve skupině zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství 3,50 Kč
zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky, které jsou zařazeny ve skupině zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě 18,00 Kč
zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky, které jsou zařazeny ve skupině zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro ostatní druhy podnikání 18,00 Kč
zdanitelné stavby zařazené ve skupině ostatních zdanitelných staveb 11,00 Kč
zdanitelné jednotky zařazené ve skupině ostatních zdanitelných jednotek  3,50 Kč

Sazba daně za 1 m2 zastavěné plochy se zvyšuje o 1,40 Kč za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje

  • dvě třetiny zastavěné plochy, jde-li o zdanitelnou stavbu  a) až e) nebo i) dle výše,
  • jednu třetinu zastavěné plochy, jde-li o zdanitelnou stavbu  f) až h) viz výše.

 

Sazby daně do 2023

Základní sazba daně do roku 2023 činí  
u budovy obytného domu, u ostatní budovy tvořící příslušenství k budově obytného domu z výměry přesahující 16 m2 2 Kč / m2 zastavěné plochy
u budovy pro rodinnou rekreaci a budovy rodinného domu využívané pro rodinnou rekreaci (u budovy, která plní doplňkovou funkci k těmto budovám, s výjimkou garáže) 6 Kč / m2 zastavěné plochy (2 Kč / m2 zastavěné plochy)

 

u garáže vystavěné odděleně od budov obytných domů a u jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž 8 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy
u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy jednotky je užívána k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství 2 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy
u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy jednotky je užívána k podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě 10 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy
u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy jednotky je užívána k ostatním druhům podnikání 10 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy
u ostatní zdanitelné stavby 6 Kč / m2 zastavěné plochy
u ostatní jednotky 2 Kč / m2 upravené podlahové plochy

U zdanitelných staveb kromě staveb pro podnikatelskou činnost se sazba daně zvyšuje o 0,75 Kč za každý 1 m2 za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy. U zdanitelných staveb pro podnikatelskou činnost se základní sazba daně za 1 m2 zastavěné plochy zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží.

Koeficient

Sazba daně (případně zvýšená o nadzemní podlaží) se dále vynásobí koeficientem, uvedeným v tabulce, podle velikosti obce:

Koeficient Počet obyvatel "od" Počet obyvatel "do"
1,0 - 1.000
1,4 1.000 6.000
1,6 6.000 10.000
2,0 10.000 25.000
2,5 25.000 50.000
3,5 50.000 a více

Koeficienty pro města

Koeficient Město
3,5 Františkovy Lázně, Luhačovice, Mariánské Lázně, Poděbrady, od 1.1.2012 také ve statutárních městech
4,5 Praha

Poznámka: Od roku 2024 obec může obecně závaznou vyhláškou koeficient zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie podle členění koeficientů pro všechny zdanitelné stavby zařazené ve skupině obytných budov a všechny zdanitelné jednotky zařazené ve skupině ostatních zdanitelných jednotek na území jednotlivé části obce. Koeficient 4,5 lze takto zvýšit na koeficient 5,0.

Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit, že se jednotlivá sazba daně  jde-li o zdanitelnou stavbu c) až h) viz výše, případně zvýšená, v celé obci násobí koeficientem 1,5. Dále možno koeficientem 2,0 (či koeficientem dle vyhlášky podle počtu osob v obci) násobit sazbu daně(případně zvýšenou) u  zdanitelných staveb ve skupině rekreačních budov umístěné v  národním nparku nebo v v zóně I. CHKO.

Do roku 2023 pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie v členění koeficientů; koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0 a to pro obytné domy a ostatní zdanitelné jednotky.

Místní koeficient

Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit jeden místní koeficient ve výši v rozmezí 0,5 až 5,0 pro všechny nemovité věci s výjimkou pozemku zařazeného ve skupině vybraných zemědělských pozemků, trvalých travních porostů nebo nevyužitelných ostatních ploch nacházející se na území celé obce, nebo jednotlivé části obce.

Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit místní koeficient ve výši v rozmezí 0,5 až 1,5 pro všechny pozemky nacházející se na území celé obce zařazené ve skupině vybraných zemědělských pozemků, trvalých travních porostů nebo nevyužitelných ostatních ploch nacházející se na území celé obce. Pro každou takovou skupinu může obec zavést pouze jeden místní koeficient. Neuvede-li obec v obecně závazné vyhlášce skupinu, pro kterou je tento místní koeficient zaveden, hledí se na něj, jako by zaveden nebyl.

Místní koeficienty podle odstavců 1 a 2 se stanoví s přesností na jedno desetinné místo. Místní koeficient pro nemovitou věc, pro kterou obec nestanoví místní koeficient, činí 1,0.

Platné do konce roku 2023
Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce nebo pro všechny nemovité věci na území jednotlivé části obce stanovit jeden místní koeficient ve výši v rozmezí 1,1 až 5, přičemž koeficient musí být stanoven s přesností na jedno desetinné místo (do konce roku 2020 - pouze 2, 3, 4 nebo 5). Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy zdanitelných staveb a jednotek, popřípadě jejich soubory.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 7 krát


Související články: