Daň z nemovitých věcí - stavby a jednotky

Předmět daně

Předmětem daně ze staveb a jednotek jsou na území České republiky zdanitelné stavby (budova, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí budova podle katastrálního zákona, inženýrská stavba uvedená v příloze zákonu) a jednotky (předmětem daně ze staveb a jednotek není budova, v níž jsou jednotky).

Poplatníci

Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vlastník zdanitelné stavby nebo jednotky. Jde-li o zdanitelnou stavbu nebo jednotku, která je ve vlastnictví České republiky, potom subjekt, který má právo hospodařit s majetkem státu.

Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajaté nebo propachtované jednotky, která zahrnuje nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru, nebo zdanitelné stavby, s výjimkou budovy obytného domu, jsou-li  s nimi příslušné hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných rezerv, nebo převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.


Solidární daňová povinnost

Poplatníci, kteří jsou spoluvlastníky nemovité věci, nebo u nichž nelze určit podíl na nemovité věci, jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně.
Na poplatníky, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, se hledí, jako by měli společnou daňovou povinnost.

Osvobození

Od daně ze staveb a jednotek jsou osvobozeny zdanitelné stavby nebo jednotky, které jsou ve vlastnictví státu; obce (stavba se musí nalézat na katastrálním území obce); církve; stavby ve vlastnictví sdružení občanů a obecně prospěšných společností; stavby, které slouží k zlepšení životního prostředí a další stavby uvedené v § 9 zákona.

Základ daně

Do základu daně se započítává výměra půdorysu nadzemní části zdanitelné stavby v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Základem daně u jednotky je výměra podlahové plochy v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období, vynásobená koeficientem 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavěnou plochu nebo je-li s jednotkou užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě, v ostatních případech koeficientem 1,20.

Sazba daně

Základní sazba daně činí  
u budovy obytného domu, u ostatní budovy tvořící příslušenství k budově obytného domu z výměry přesahující 16 m 2 Kč / m2 zastavěné plochy
u budovy pro rodinnou rekreaci a budovy rodinného domu využívané pro rodinnou rekreaci (u budovy, která plní doplňkovou funkci k těmto budovám, s výjimkou garáže) 6 Kč / m2 zastavěné plochy (2 Kč / m2 zastavěné plochy)

 

u garáže vystavěné odděleně od budov obytných domů a u jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž 8 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy
u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy jednotky je užívána k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství 2 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy
u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy jednotky je užívána k podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě 10 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy
u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy jednotky je užívána k ostatním druhům podnikání 10 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy
u ostatní zdanitelné stavby 6 Kč / m2 zastavěné plochy
u ostatní jednotky 2 Kč / m2 upravené podlahové plochy

U zdanitelných staveb kromě staveb pro podnikatelskou činnost se sazba daně zvyšuje o 0,75 Kč za každý 1 m2 za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy. U zdanitelných staveb pro podnikatelskou činnost se základní sazba daně za 1 m2 zastavěné plochy zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží.

V případě zdanitelných staveb a jednotek se výsledek dále vynásobí koeficientem, uvedeným v tabulce, podle velikosti obce:

Koeficient Počet obyvatel "od" Počet obyvatel "do"
1,0 - 1.000
1,4 1.000 6.000
1,6 6.000 10.000
2,0 10.000 25.000
2,5 25.000 50.000
3,5 50.000 a více

Koeficienty pro města

Koeficient Město
3,5 Františkovy Lázně, Luhačovice, Mariánské Lázně, Poděbrady, od 1.1.2012 také ve statutárních městech
4,5 Praha

Poznámka: pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie v členění koeficientů; koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0. 

Místní koeficient

Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce nebo pro všechny nemovité věci na území jednotlivé části obce stanovit jeden místní koeficient ve výši v rozmezí 1,1 až 5, přičemž koeficient musí být stanoven s přesností na jedno desetinné místo (do konce roku 2020 - pouze 2, 3, 4 nebo 5). Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy zdanitelných staveb a jednotek, popřípadě jejich soubory.

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát


Související články: