Právní ochrana podnikatelů

V právním státě může každý žalovat každého. Na jedné straně tak můžete žalovat zákazníka, který zničil pronajatou věc a brání se své odpovědnosti, na druhé straně vás může žalovat zákazník za poskytnutí nekvalitní služby apod. Soudní výlohy, právník nejsou příliš levnou záležitostí, proto se na trhu objevil produkt, kterým si lze zajistit pro takový případ odbornou a finanční pomoc.

Na koho se pojištění vztahuje?

Pojištěnými osobami jsou:

 • podnikatel, který uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu (osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo podle zvláštních předpisů, fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do příslušné evidence),
 • fyzická osoba, která je s pojistníkem v pracovněprávním vztahu, avšak pouze v pracovní době, v době výkonu pracovní činnosti vykonávané pro pojistníka.

Těmto osobám je poskytována právní ochrana při událostech souvisejících s podnikatelskou činností pojistníka, jejíž předmět je uveden v pojistné smlouvě.

Kdy lze právní ochranu využít?

Uvádíme několik případů, kdy lze využít pojištění právní ochrany.

Příklad č. 1: Poškozené zboží zákazníkem

Podnikatel má sjednánu právní ochranu pro svoji prodejnu smíšeného zboží. Zákazník poškodil prodávané zboží.

Příklad č. 2: Zaměstnanec poškodil majetek firmy

Podnikatel má sjednánu právní ochranu pro zámečnickou činnost. Jeho zaměstnanec při výkonu práce z nedbalosti poškodil obsluhované zařízení (vrtačka, zvedák, elektronický měřící přístroj, soustruh atd.).

Pojišťovna zajistí uplatnění oprávněných nároků u osoby odpovědné za vznik škody za pojištěné osoby, jestliže v souvislosti s podnikáním utrpí újmu na zdraví, věcnou nebo jinou majetkovou škodu.

Příklad č. 3: Znečištění způsobené podnikatelem

Pojištěný podnikatel svojí neopatrností způsobil znečištění vodního zdroje ropnými látkami. Byl nařčen z nedbalostního trestného činu - poškození životního prostředí z nedbalosti. Pojištěný podnikatel byl nařčen z poškozování zákazníka (nižší jakost výrobku, nižší než deklarovaná váha zboží apod.).

Pojištěnému podnikateli bude poskytnuto poradenství a v případě potřeby také právní zástupce pro další řízení.

Pojištěné osoby mají nárok na právní ochranu vždy, kdy proti nim bylo zahájeno správním orgánem nebo orgánem činným v trestním řízení pro jednání nebo opomenutí, které může mít za následek postih podle přestupkového nebo trestního zákona. Pouze však v případě, že se jedná o trestný čin nebo přestupek nedbalostní povahy a související s podnikatelskou činností uvedenou v pojistné smlouvě.

Příklad č. 4: Zaměstnanec se domáhá odstupného

Pojištěný zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr se svým zaměstnancem dohodou. Následně se zaměstnanec domáhal neplatnosti této dohody o ukončení pracovního poměru a požadoval výplatu odstupného. Pojištěný zaměstnavatel má nárok na právní ochranu.

Pojištění právní ochrany zajistí pojistníkovi pomoc (tj. porada, zastupování při soudním řízení apod.) při řešení pracovněprávních sporů, které jako zaměstnavatel vede se svými zaměstnanci.

Příklad č. 5: Odmítnutí vyplacení pojistného plnění

Pojištěnému majiteli obchodu byl obchod vykraden. Majitel obchodu měl pro tento případ sjednané majetkové pojištění a řádným způsobem své pojišťovně krádež oznámil a výši škody doložil. Pojišťovna však odmítla jakékoli pojistné plnění vyplatit.

Pojišťovna hájí zájmy pojištěných osob ve sporech vzniklých s ostatními pojistiteli, pokud pojistná událost souvisí s podnikatelskou  činností uvedenou v pojistné smlouvě.

Příklad č. 6: Zástavní právo

Podnikatel zakoupil starší výrobní zařízení. Po zakoupení tohoto zařízení se zjistilo, že se k tomuto zařízení váže zástavní právo, v jehož důsledku novému majiteli hrozí odejmutí zakoupeného výrobního zařízení. Rovněž při potřebě ochrany vlastnických práv pojistníka k movitým věcem je pojistníkovi právní ochrana poskytována.

Ochrana oprávněných zájmů pojistníka ve sporech soukromoprávního charakteru v důsledku neoprávněného zásahu třetích osob do jeho vlastnického práva nebo jiného věcného práva k movitým věcem je také předmětem právní ochrany.

Právní ochrana k nemovitosti

Výše uvedené příklady odpovídají základnímu rozsahu pojištění právní ochrany podnikatele, při kterém se právní ochrana vztahuje na pojištěné osoby a movitý majetek firmy pojistníka. Tento základní rozsah pojištění lze za stanovených podmínek rozšířit o právní ochranu k nemovitosti, kterou pojistník ke své podnikatelské činnosti využívá. Pojištěné osoby však vždy mají právo na pojistné plnění pouze za předpokladu, že k pojistné události došlo v souvislosti s  výkonem podnikatelské činnosti pojistníka, jejíž předmět je uveden v pojistné smlouvě.

Pojištění právní ochrany podnikatelů nelze použít v případě událostí souvisejících:

 • s právními spory mezi osobami pojištěnými danou smlouvou o pojištění právní ochrany (s výjimkou hájení právních zájmů pojistníka vůči spolupojištěným osobám);
 • s vypořádáváním spoluvlastnických vztahů k movitým nebo nemovitým věcem;
 • s právními spory, které vzniknou pojištěné osobě jako vlastníku, držiteli, provozovateli nebo řidiči motorového vozidla;
 • s právními vztahy pojištěných osob ve společnostech, družstvech, sdruženích a spolcích, nadacích a fondech;
 • se spory z oblasti ochrany osobnosti, závazkového, rodinného, dědického, finančního a celního práva, práva sociálního  zabezpečení,  sociálního a zdravotního pojištění a z oblasti  duševního vlastnictví nebo nekalé soutěže.

Kromě těchto výluk nezahrnuje pojistná ochrana také následující případy:

 • hájení právních zájmů pojištěných osob, které souvisejí s válečnými událostmi, vnitřními nepokoji, stávkami nebo nukleárními škodami;
 • spory mezi pojistitelem a pojištěnou osobou;
 • uplatňování nároků, které byly na pojištěnou osobu převedeny nebo které jsou uplatňovány jejím jménem pro třetí osobu;
 •  právní zastupování ve sporech o náhradu škody, kterou třetí osoby uplatňují vůči pojištěné osobě;
 • události, které nastaly před počátkem pojištění.

Pojistitelnost konkrétního podnikatele se posuzuje podle vykonávané podnikatelské činnosti a oproti jiným produktům pojištění právní ochrany se výše pojistného stanovuje na základě více hledisek, zejména podle druhu vykonávané podnikatelské činnosti, podle počtu zaměstnanců a podle podlahové plochy pojišťované nemovitosti.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát


Související články: