K čemu je dobrá kvalifikační dohoda a co je jejím obsahem?

16.06.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Pokud chce zaměstnavatel investovat finanční prostředky do zkvalitnění výkonu svých pracovníků, ale zároveň si tuto investici chce pojistit, nabízí mu zákoník práce nástroj v podobě kvalifikační dohody.

Kvalifikační dohoda přináší výhody pro obě strany. Jaké jsou typy kvalifikační dohody a její povinný obsah? V jakém případě je zaměstnanec povinen nahradit zaměstnavateli vynaložené náklady?

Jaký je rozdíl mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace?

Prohlubováním kvalifikace je míněno její průběžné doplňování, udržování a obnovování, přičemž nedochází ke změně podstaty kvalifikace. Příkladem může být každoroční školení pracovníka účtárny o novinkách v účetní a daňové legislativě na daný kalendářní rok, anebo situace, kdy obchodní zástupce pravidelně navštěvuje kurzy prodejních dovedností či jazykové kurzy.

Zvýšením kvalifikace se potom rozumí změna, získání nebo rozšíření původní kvalifikace. Zákoník práce uvádí, že zvyšování kvalifikace je studium, vzdělávání, školení nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, za předpokladu, že jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele. Může se jednat například o doplnění vzdělání studiem vysoké školy nebo vzdělávací kurz v jiné oblasti, než která spadá do pracovní náplně zaměstnance.

Rozdíly mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace jsou především následující.

  • Prohlubování kvalifikace je povinností zaměstnanců, zaměstnavatel může zaměstnanci prohlubování kvalifikace uložit; zvýšení kvalifikace zaměstnanci není možno uložit.
  • Při prohlubování kvalifikace je účast na školení a jiných formách vzdělávání považována za výkon práce, zatímco u zvyšování kvalifikace se jedná o překážku v práci.
  • Kvalifikační dohodu při prohlubování kvalifikace je možné uzavřít až po dosažení minimálního finančního limitu (pak ale nebude možné zaměstnanci prohlubování kvalifikace uložit jako povinnost), u zvyšování kvalifikace takový limit není dán.
  • Kdy můžete náklady na zkoušky uplatnit jako odečitelnou položku
 

Kdy je možné uzavřít kvalifikační dohodu?

Výhodou uzavření kvalifikační dohody je pro zaměstnavatele zkvalitnění výkonu zaměstnanců, pro zaměstnance naproti tomu bude znamenat růst jeho konkurenceschopnosti na trhu práce.

Kvalifikační dohodu upravuje § 234 a 235 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Kvalifikační dohoda se uzavírá v souvislosti se zvýšením kvalifikace. Může být uzavřena také při prohlubování kvalifikace, pak ale musí předpokládané náklady dosáhnout alespoň částky 75 000 Kč.

Co je to kvalifikační dohoda

(foto: Shutterstock)

Co je obsahem kvalifikační dohody?

Obsahem kvalifikační dohody je závazek zaměstnavatele v souvislosti se zvýšením kvalifikace umožnit zaměstnanci účast na školeních a jiných formách vzdělávání ke zvýšení kvalifikace (či prohloubení kvalifikace), případně uhradit další náklady, které s tímto vzděláváním souvisejí.

Zaměstnanec se proti tomu zavazuje setrvat v zaměstnání u zaměstnavatele po sjednanou dobu. V případě, že by došlo k porušení tohoto závazku, musel by zaměstnanec uhradit zaměstnavateli náklady, které v souvislosti se zvýšením jeho kvalifikace vynaložil. Zákon omezuje maximální dobu, na kterou se takto zaměstnanec může zavázat, na dobu pěti let. Doba však začíná běžet až od okamžiku zvýšení kvalifikace.

Jaké jsou povinné náležitosti kvalifikační dohody?

Kvalifikační dohoda musí být písemná. Povinnými náležitostmi platně uzavřené kvalifikační dohody jsou:

  • druh kvalifikace, pro který je dohoda sjednávána, a způsob zvýšení nebo prohloubení, včetně uvedení dalších doplňujících informací, například zda se jedná o školení či jiný typ vzdělávání, která vzdělávací instituce ho organizuje a jaký je způsob ukončení a ověření znalostí,
  • dobu, po kterou je zaměstnanec po ukončení zvýšení nebo prohloubení kvalifikace povinen setrvat ve stávajícím zaměstnání u zaměstnavatele, která může činit maximálně pět let,
  • jaké druhy nákladů bude zaměstnanec povinen zaměstnavateli uhradit v případě porušení závazku setrvat u zaměstnavatele ve stávajícím zaměstnání,
  • celkovou výši nákladů, které se zaměstnanec zavazuje v případě porušení kvalifikační dohody uhradit.

Také si přečtěte:

Autor článku

Veronika Hejná  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: DANĚ