Jak se daní příjmy z kapitálového majetku

02.03.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Máte příjmy, které spadají pod kapitálový majetek? Musíte si je zdanit sami anebo se k vám již dostanou zdaněné? A jakým způsobem se zahrnují do daňového přiznání?

O příjmech z kapitálového majetku pojednává zákon České národní rady o daních z příjmu č. 586/1992 Sb., přesněji pak § 8. Kapitálový majetek je nejčastěji příjmem z investic, ale i z úroků ze spoření a dále také dávek a plnění z pojištění.

Co se řadí mezi příjmy z kapitálového majetku?

Mezi příjmy z kapitálového majetku patří:

 • Dávky penzijního připojištění, pojištění a doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem,
 • Plnění ze soukromého životního pojištění, popř. jiný příjem z pojištění, který nezakládá zánik pojistné smlouvy,
 • Výnosy z jednorázového vkladu a vkladu jemu na roveň postaveného,
 • Podíly na zisku obchodní korporace, jeli v něm podíl představován cenným papírem,
 • Úroky z držby cenných papírů,
 • Příjmy z vyrovnání společníkovi, který není účastníkem smlouvy,
 • Podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání,
 • Úroky, výhry a další výnosy z vkladních knížek,
 • Úroky z peněžitých prostředků na účtu, který splnil podmínku, že není určen k podnikání,
 • Úroky a výnosy z poskytnutých úvěrů nebo zápůjček,
 • Úroky z prodlení a poplatky s tím spojené,
 • Úroky a jiné výnosy z držby směnek,
 • Plnění ze zisku svěřeneckého fondu nebo rodinné fundace,
 • A další.

Zmíněné body jsou příjmy z kapitálového majetku, pokud se nejedná o příjmy ze závislé činnosti, kdy plnění probíhá na základě příjmů z pracovněprávního, služebního anebo členského vztahu. A dále také tehdy, pokud jde o příjem za práci člena družstva, společníka s.r.o., komanditisty komanditní společnosti, anebo o odměny likvidátora nebo člena orgánu právnické osoby.

O kapitálový majetek také nepůjde, pokud jsou uvedené příjmy příjmem podílu společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku.

Čtěte také: Zrušení životního pojištění a daně

Jak se daní příjmy z kapitálového majetku: daňové přiznání

Zdroj: Shutterstock

Zdanění kapitálového majetku

Určité druhy kapitálového majetku se zdaňují již u samotného plátce, který je v tomto případě např. banka nebo pojišťovna, a to zvláštní sazbou daně ve výši 15 %. Poplatník má poté „čistý“ výnos, který již nezdaňuje. Patří sem úroky z držby cenných papírů, dávky doplňkového penzijní spoření, plnění ze soukromého životního pojištění, podíly na zisku z obchodní korporace a další. Přesný výčet příjmů z kapitálového majetku, který již poplatník sám nedání, najdete na portále finanční správy.

Příjmy z kapitálového majetku v daňovém přiznání

Pokud příjmy z kapitálového majetku nejsou u plátce zdaňovány zvláštní sazbou daně, poplatník je musí uvést v daňovém přiznání a zahrnout do dílčího základu daně. Uvedené příjmy se v tiskopise DP zanášejí do 2. oddílu na řádek 38.

Jedná se o tyto kapitálové příjmy:

 • Úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a zápůjček,
 • Úroky z prodlení,
 • Úrokové a jiné výnosy z držby směnek,
 • Výnos z jednorázového vkladu.

Podmínky, díky kterým může být kapitálový majetek osvobozen od daně z příjmu, a tudíž jej ani nebudete muset uvést v daňovém přiznání, upřesňuje § 4 zákona o daních z příjmu.

 

Odvádí se z kapitálových příjmů solidární daň?

Za rok 2020 se bude solidární daň odvádět z ročního příjmu nad 1 672 080 Kč anebo z hrubé měsíční mzdy nad 139 340 Kč, a to ve výši 7 %. Ročním limitem je zde čtyřicetiosminásobek průměrné mzdy.

Solidární daň hradí pouze ti poplatníci, kteří takového příjmu dosáhli samostatně výdělečnou činnosti (podnikáním) anebo závislou činnosti (zaměstnáním). Z pasivních příjmů, mezi které patří kapitálový majetek, se solidární daň neodvádí.

Pro příjmy za rok 2021 však budou platit jiné podmínky. Od 1. ledna 2021 došlo ke zrušení solidárního zdanění a osoby s měsíčním příjmem nad 141 700 Kč nebo ročním ziskem nad 1 701 100 Kč (příjem ponížený o výdaje) budou muset ještě navíc odvést 23% daň, která má solidární přirážku nahradit. Do dílčího základu daně pro uplatnění zvýšené sazby daně z příjmu se však již kapitálový majetek započítávat bude.

Zdroj: zákon, finanční správa


Čtěte také:


Test: Znáte české daně?

Jsou pro vás daně sprosté slovo, nebo si při vyplňování daňového přiznání lebedíte? Otestujte své znalosti.

Jaké jsou aktuální sazby DPH?Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: DANĚ