Jak se daní příjmy z kapitálového majetku

02.03.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Máte příjmy, které spadají pod kapitálový majetek? Musíte si je zdanit sami anebo se k vám již dostanou zdaněné? A jakým způsobem se zahrnují do daňového přiznání?

O příjmech z kapitálového majetku pojednává zákon České národní rady o daních z příjmu č. 586/1992 Sb., přesněji pak § 8. Kapitálový majetek je nejčastěji příjmem z investic, ale i z úroků ze spoření a dále také dávek a plnění z pojištění.

Co se řadí mezi příjmy z kapitálového majetku?

Mezi příjmy z kapitálového majetku patří:

 • Dávky penzijního připojištění, pojištění a doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem,
 • Plnění ze soukromého životního pojištění, popř. jiný příjem z pojištění, který nezakládá zánik pojistné smlouvy,
 • Výnosy z jednorázového vkladu a vkladu jemu na roveň postaveného,
 • Podíly na zisku obchodní korporace, jeli v něm podíl představován cenným papírem,
 • Úroky z držby cenných papírů,
 • Příjmy z vyrovnání společníkovi, který není účastníkem smlouvy,
 • Podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání,
 • Úroky, výhry a další výnosy z vkladních knížek,
 • Úroky z peněžitých prostředků na účtu, který splnil podmínku, že není určen k podnikání,
 • Úroky a výnosy z poskytnutých úvěrů nebo zápůjček,
 • Úroky z prodlení a poplatky s tím spojené,
 • Úroky a jiné výnosy z držby směnek,
 • Plnění ze zisku svěřeneckého fondu nebo rodinné fundace,
 • A další.

Zmíněné body jsou příjmy z kapitálového majetku, pokud se nejedná o příjmy ze závislé činnosti, kdy plnění probíhá na základě příjmů z pracovněprávního, služebního anebo členského vztahu. A dále také tehdy, pokud jde o příjem za práci člena družstva, společníka s.r.o., komanditisty komanditní společnosti, anebo o odměny likvidátora nebo člena orgánu právnické osoby.

O kapitálový majetek také nepůjde, pokud jsou uvedené příjmy příjmem podílu společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku.

Čtěte také: Zrušení životního pojištění a daně

Jak se daní příjmy z kapitálového majetku: daňové přiznání

Zdroj: Shutterstock

Zdanění kapitálového majetku

Určité druhy kapitálového majetku se zdaňují již u samotného plátce, který je v tomto případě např. banka nebo pojišťovna, a to zvláštní sazbou daně ve výši 15 %. Poplatník má poté „čistý“ výnos, který již nezdaňuje. Patří sem úroky z držby cenných papírů, dávky doplňkového penzijní spoření, plnění ze soukromého životního pojištění, podíly na zisku z obchodní korporace a další. Přesný výčet příjmů z kapitálového majetku, který již poplatník sám nedání, najdete na portále finanční správy.

Příjmy z kapitálového majetku v daňovém přiznání

Pokud příjmy z kapitálového majetku nejsou u plátce zdaňovány zvláštní sazbou daně, poplatník je musí uvést v daňovém přiznání a zahrnout do dílčího základu daně. Uvedené příjmy se v tiskopise DP zanášejí do 2. oddílu na řádek 38.

Jedná se o tyto kapitálové příjmy:

 • Úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a zápůjček,
 • Úroky z prodlení,
 • Úrokové a jiné výnosy z držby směnek,
 • Výnos z jednorázového vkladu.

Podmínky, díky kterým může být kapitálový majetek osvobozen od daně z příjmu, a tudíž jej ani nebudete muset uvést v daňovém přiznání, upřesňuje § 4 zákona o daních z příjmu.

 

Odvádí se z kapitálových příjmů solidární daň?

Za rok 2020 se bude solidární daň odvádět z ročního příjmu nad 1 672 080 Kč anebo z hrubé měsíční mzdy nad 139 340 Kč, a to ve výši 7 %. Ročním limitem je zde čtyřicetiosminásobek průměrné mzdy.

Solidární daň hradí pouze ti poplatníci, kteří takového příjmu dosáhli samostatně výdělečnou činnosti (podnikáním) anebo závislou činnosti (zaměstnáním). Z pasivních příjmů, mezi které patří kapitálový majetek, se solidární daň neodvádí.

Pro příjmy za rok 2021 však budou platit jiné podmínky. Od 1. ledna 2021 došlo ke zrušení solidárního zdanění a osoby s měsíčním příjmem nad 141 700 Kč nebo ročním ziskem nad 1 701 100 Kč (příjem ponížený o výdaje) budou muset ještě navíc odvést 23% daň, která má solidární přirážku nahradit. Do dílčího základu daně pro uplatnění zvýšené sazby daně z příjmu se však již kapitálový majetek započítávat bude.

Zdroj: zákon, finanční správa


Čtěte také:


Test: Znáte české daně?

Jsou pro vás daně sprosté slovo, nebo si při vyplňování daňového přiznání lebedíte? Otestujte své znalosti.

Jaké jsou aktuální sazby DPH?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: DANĚ